Neidiwch i’r prif gynnwys

2il Grŵp Sgowtiaid Cendl, Blaenau Gwent

Mae 15 o bobl ifanc, rhwng 10 ac 14 oed, yn aelodau o 2il Grŵp Sgowtiaid Cendl, wedi’i leoli yng Nglynebwy.

Caiff y Sgowtiaid eu hannog i gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau fel rhan o’u rhaglen, ac mae nifer o wobrau heriau a bathodynnau gweithgarwch y gallant weithio tuag at eu hennill. Cymryd rhan yw’r ymagwedd allweddol, a chaiff sgowtiaid eu hannog i gyflawni gweithgareddau gyda’u cymuned leol.

Amlinelliad o’n Hymyriad

Fe wnaeth Cydlynydd Cymunedau Digidol Cymru gyfarfod ag Arweinydd y Sgowtiaid, Allison Davies, a’r bobl ifanc, i drafod gweithio tuag at ennill y Wobr Arwyr Digidol. Trafododd y grŵp y buddion niferus sydd ar gael i’r rheiny sy’n defnyddio technoleg yn rheolaidd ac yn hyderus, a sut mae pobl sydd wedi cael eu hallgáu’n ddigidol yn colli allan. Gan eu bod nhw wedi tyfu i fyny gyda thechnoleg yn rhan o fywyd bob dydd, roedd hi’n anodd i’r Sgowtiaid ddychmygu bywyd heb dechnoleg ac, yn bendant, fe wnaeth herio eu canfyddiad o’r anawsterau a’r anfanteision y mae’r rheiny nad ydynt ar-lein yn eu dioddef.

Fe wnaeth Cydlynydd Cymunedau Digidol Cymru weithio gyda’r Sgowtiaid er mwyn iddyn nhw ddeall y rhwystrau y mae pobl sydd wedi cael eu hallgáu’n ddigidol yn eu hwynebu, a beth sydd angen ei wneud i’w helpu i oresgyn y rhwystrau hyn. Yn ogystal â’r problemau ymarferol, trafododd y grŵp sut mae diogelwch ar-lein yn elfen allweddol o gynorthwyo pobl. Roedd ymwybyddiaeth y Sgowtiaid a manylder eu gwybodaeth ynghylch sut i fod yn ddiogel ar-lein, yn drawiadol iawn ac roeddent yn awyddus i basio eu gwybodaeth ymlaen. Ar ddiwedd y sesiwn, roedd gan y Sgowtiaid ddealltwriaeth dda iawn o sut y gallent helpu pobl sydd wedi cael eu hallgáu’n ddigidol a beth oedd angen iddyn nhw ei wneud i ennill y Wobr Arwyr Digidol. Treuliodd y Sgowtiaid ychydig wythnosau’n datblygu cynllun ar gyfer y digwyddiad Arwyr Digidol, a gynhaliwyd ar 23 Mehefin 2016 yn Neuadd y Sgowtiaid. Gwahoddodd y Sgowtiaid deulu, ffrindiau ac aelodau o’r gymuned leol i’r digwyddiad.

Rhaglen

Cyflwynodd y Sgowtiaid y rhaglen ar gyfer y noson a gwnaethant wahodd gwesteion i ymweld â phob gorsaf yn eu tro. Disgrifiodd y Sgowtiaid beth y mae technoleg yn ei gynnig, gwnaethant addysgu sgiliau digidol newydd i bobl, a helpu i ysbrydoli pobl i ddarganfod mwy.

Sefydlodd y Sgowtiaid 4 gorsaf

  • Facetime a Skype
  • Awgrymiadau ar ddefnyddio apiau, gan gynnwys siopa ar-lein, ac offer iechyd a lles
  • You Tube
  • Google Earth/Maps

Fe wnaeth y Sgowtiaid ddod â’r noson i ben gyda chyflwyniad am ddiogelwch ar-lein ac awgrymiadau cynnal a chadw cyffredinol.

Effaith Unigol

Quotation mark

“Fe wnes i fwynhau siarad â’r bobl hŷn ac addysgu rhywbeth newydd iddyn nhw.”

Ieuan – Sgowt

Quotation mark

“Fe wnes i fwynhau dangos i bobl sut i ddefnyddio Google Maps.”

Josh – Sgowt

Quotation mark

“Mae’n beth da gallu rhannu’r wybodaeth sydd gen i, i helpu mwy o bobl ddeall mwy am dechnoleg.”

Henry – Sgowt

Mari – Sgowt –
“Roeddwn i’n hoffi addysgu pethau newydd i bobl ac roeddem wedi cynhyrchu taflenni hefyd i’w rhoi i bobl, i’w hatgoffa beth yr oeddent wedi’i ddysgu a’u hannog i eisiau darganfod mwy.”

Adborth cyfranogwyr
“Mae mynychu’r digwyddiad wedi rhoi’r hyder i mi ychwanegu apiau’n ddiogel ar fy ffôn a’u defnyddio yn fy mywyd bob dydd i ddefnyddio gwefannau cymharu prisiau ac archebu nwyddau ar-lein.”

“Dangoswyd i mi sut i ddefnyddio Google Earth a chefais fy rhyfeddu gallu gweld ble mae pobl yn byw mewn amser real, yn enwedig gan fod gen i berthnasau yn Awstralia! Roedd cael gwybod y gallwn i siarad â nhw yn rhad ac am ddim trwy ddefnyddio Skype wedi fy annog i eisiau darganfod mwy.”

“Wrth edrych ar Google Earth, roeddwn i’n gallu gweld lleoedd yn fanwl wrth ystyried trefnu gwyliau. Gallaf weld sut byddai hyn yn defnyddio i leddfu unrhyw bryderon a all fod gan bobl, yn enwedig wrth iddynt fynd yn hŷn o ran a yw lle’n addas a hygyrch.”

“Nid oeddwn i’n sylweddoli beth oedd YouTube – nawr fy mod i, rwy’n sylweddoli bod y posibiliadau yn ddiddiwedd. Roeddwn i’n gallu gweld clipiau o’m hoff raglen deledu yr oeddwn i’n arfer ei gwylio pan roeddwn yn blentyn (the Woodentops); gallwch chwilio am eich hoff ganeuon a chael y geiriau ar y sgrin hyd yn oed. Rwyf wedi dysgu, os ydych chi eisiau gwybod rhywbeth, y lle cyntaf y dylech ei wirio yw YouTube!”