Neidiwch i’r prif gynnwys

Preswylwyr cartref gofal yn defnyddio llechi cyfrifiadurol i ddod i adnabod ei gilydd yn well

Mae cartref gofal Red Rose yng Nglynebwy wedi dechrau darparu sesiynau grŵp yn defnyddio llechi cyfrifiadurol, ac mae ei breswylwyr wedi dechrau dysgu llawer mwy am ei gilydd.

Mae cartref gofal Red Rose yn darparu gofal nyrsio a phreswyl i 32 o breswylwyr hŷn a phobl iau sy’n byw gydag anabledd. Nid oedd y cartref yn darparu unrhyw weithgareddau digidol, ond pan aeth y Cydlynydd Gweithgareddau Leanne Williams i ddigwyddiad Bingo and Beyond, a gynhaliwyd gan brosiect Ffrind i Mi Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan, a chlywed cyflwyniad gan Gymunedau Digidol Cymru, penderfynodd bod hyn yn rhywbeth roedd hi eisiau rhoi cynnig arno.

Sut

Aeth Leanne i gyfarfod gyda Chynghorydd CDC, Angela Jones, a gyda’i gilydd, cytunodd y ddwy ar gamau gweithredu. Roedd modd i Leanne fenthyg dwy lechen gyfrifiadurol gan CDC er mwyn profi a oedd y preswylwyr yn mwynhau eu defnyddio.

Effaith

Dywedodd Leanne, “Mae benthyg yr offer wedi fy ngalluogi i ychwanegu sesiynau digidol i’r rhaglen weithgareddau. Roedd modd i breswylwyr gymryd rhan mewn sesiynau grŵp a chael cymorth un i un. Mae wedi bod yn ffordd wych o ddysgu am ddiddordebau penodol pobl ac mae wedi fy helpu i deilwra’r gweithgareddau’n unol â hynny.”

Mae un ddynes wedi mwynhau defnyddio’r llechi cyfrifiadurol yn arw. Roedd hi wrth ei bodd yn edrych ar leoedd cyfarwydd ar Google Earth a hel atgofion am leoedd lle mae hi wedi byw neu ymweld â nhw. Hefyd, defnyddiodd YouTube i ddod o hyd i hen ganeuon i’w canu. Roedd hi’n edrych ymlaen at ddysgu pethau newydd.

Mae preswylydd arall wedi defnyddio’r llechen i wylio hen gemau rygbi a fideos o Gôr Meibion Tredegar ar YouTube. Roedd yn aelod o’r côr am sawl blwyddyn a daeth â llawer o atgofion melys yn ôl. Roedd wrth ei fodd yn edrych ar y lleoedd y cafodd ei fagu a gweld sut maen nhw wedi newid dros y blynyddoedd.

Dywedodd Leanne, “Roedd y sesiynau grŵp yn werthfawr iawn. Roedden nhw’n dod â phobl at ei gilydd ac roedd defnyddio’r dechnoleg yn annog y preswylwyr i siarad â’i gilydd. Roedden nhw’n hel atgofion am leoedd lle maen nhw wedi byw neu ymweld â nhw dros y blynyddoedd, ac roedden nhw’n mwynhau canu gyda’i gilydd wrth wylio artistiaid gwahanol ar YouTube.

“Roeddwn i eisiau diolch i Gymunedau Digidol Cymru am fenthyca’r offer i ni a rhoi cyfle i ni gynnig rywbeth newydd i’r preswylwyr. Yn sgil hyn, mae’r cartref wedi cytuno i brynu llechen gyfrifiadurol fel bod modd i’r gweithgareddau digidol barhau ar ôl i’r cyfnod benthyca ddod i ben.”