Neidiwch i’r prif gynnwys

Cymdeithas Tai Newydd – stori Linda

Yn aml, mae allgáu digidol yn gallu cael effaith andwyol ar iechyd, addysg ac arwahanrwydd cymdeithasol. Mae’r rhan fwyaf o’r rhai sy’n mynd i sesiynau galw heibio Digidol yn tueddu i deimlo wedi’u hallgáu gan na allant fforddio dyfais ddigidol neu gan nad oes ganddynt y wybodaeth neu’r hyder i ddefnyddio eu dyfais ddigidol i’w photensial llawn. Mae hon yn broblem mae Cymdeithas Tai Newydd yn ceisio ei datrys. Mae Cymdeithas Tai Newydd wedi bod yn gweithio gydag amryw o bartneriaid, gan gynnwys Cymunedau yn Gyntaf, Cyngor Bro Morgannwg, Cymunedau Digidol Cymru a CBS Rhondda Cynon Taf i sefydlu rhaglen ddigidol eang sy’n helpu tenantiaid a’r gymuned ehangach gyda chymorth, cyngor, hyfforddiant a chyfarpar i ddatrys y broblem hon.

Darperir cymorth digidol trwy ystod o sesiynau galw heibio digidol mewn llyfrgelloedd lleol a chanolfannau cymunedol sy’n cynnig cymorth un-i-un am ddim i denantiaid ac aelodau’r gymuned. Mae’r sesiynau galw heibio’n cael eu cynnal gan hyrwyddwyr digidol sy’n arbenigo mewn technoleg ac sy’n gwirfoddoli eu hamser i roi cymorth i’r rhai sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol.

Mae Shannon Maidment o Gymdeithas Tai Newydd yn disgrifio’r effaith enfawr mae’r prosiect hwn wedi’i chael ar y cleientiaid:
“Rwy’n credu bod y prosiect hwn wedi newid bywydau. Mae’r adborth gan gleientiaid wedi dweud ei fod wedi eu helpu i fynd ymlaen i addysg bellach, i leihau costau prynu neu filiau ac i ailgysylltu â ffrindiau a theulu trwy’r cyfryngau cymdeithasol.”

Mae Linda Cosslett, tenant Cymdeithas Tai Newydd, wedi elwa ar y cymorth, yr hyfforddiant a’r cyfarpar a ddarperir gan Newydd. Mae Linda a phreswylwyr eraill yn mynd i sesiynau galw heibio digidol wythnosol yn eu cynllun byw’n annibynnol a gyflwynir gan Rob John, Hyrwyddwr Digidol sy’n helpu i wella’u hyder i ddefnyddio cyfarpar digidol a’r rhyngrwyd.

Meddai Linda: “Mae’r sesiynau galw heibio digidol a gyflwynir gan Rob wedi bod yn ddefnyddiol iawn i mi. Dros y misoedd diwethaf, mae Rob wedi bod yn fy addysgu sut i chwilio a dod o hyd i wybodaeth gan ddefnyddio Google, defnyddio e-bost, rhannu ffotograffau a chysylltu â ffrindiau a theulu sy’n defnyddio Facebook.”
“Ers y sesiwn galw heibio digidol, rwyf wedi cael benthyg gliniadur gan Newydd trwy ei phrosiect benthyca TG. Mae’r gliniadur wedi fy ngalluogi i ddysgu mwy a chadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu y tu allan i’r sesiynau galw heibio.”

Mae rhaglenni sgiliau digidol hanfodol yn gallu dangos sgiliau sylfaenol iawn i bobl fel sut i danio eu cyfrifiaduron neu sut i ddefnyddio’r botymau chwith a dde ar lygoden. Maent yn gallu cael effaith fawr ar fywydau pobl, gan eu gwneud yn fwy hyderus a’u galluogi i gymryd yn y gymdeithas fodern. Bydd Newydd yn parhau i gynnig y cymorth hwn i sicrhau nad yw unrhyw un yn cael ei adael ar ôl.

Quotation mark

Rwy’n credu bod y prosiect hwn wedi newid bywydau. Mae’r adborth gan gleientiaid wedi dweud ei fod wedi eu helpu i fynd ymlaen i addysg bellach, i leihau costau prynu neu filiau ac i ailgysylltu â ffrindiau a theulu trwy’r cyfryngau cymdeithasol.

Shannon Maidment o Gymdeithas Tai Newydd