Neidiwch i’r prif gynnwys

Cyngor yn llywio partneriaeth leol i wella cynhwysiant digidol ym Merthyr

Cafodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful gymorth Cymunedau Digidol Cymru i fod yn rhan o bartneriaeth leol, ac i arwain ymdrechion i wella’r broses o ddarparu gwaith cynhwysiant digidol yn yr ardal.

Ym mis Mai 2017, daeth nifer o sefydliadau lleol Merthyr Tudful at ei gilydd i drafod dulliau o helpu i ddarparu cynhwysiant digidol ledled y sir. Ffurfiwyd partneriaeth ganddynt o’r enw ‘Get Merthyr Online’, sy’n cydweithio i gydlynu’r ddarpariaeth a rhannu adnoddau. Bu aelodau’r grŵp yn ystyried sut y gallai’r bartneriaeth weithio’n agosach gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, gyda’r potensial i greu Hyrwyddwr Cynhwysiant Digidol ar gyfer y fwrdeistref.

Sut?

Cysylltodd Stephanie Davies, Cynghorydd Cymunedau Digidol Cymru dros Ferthyr Tudful â’r Cynghorydd David Hughes (Annibynnol), Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol, a oedd hefyd yn Hyrwyddwr Band-eang y sir. Cytunodd y Cynghorydd Hughes i ychwanegu rôl Hyrwyddwr Cynhwysiant Digidol at ei bortffolio. Bu’r Cynghorydd Hughes yn allweddol yn cyflwyno Cymunedau Digidol Cymru i Ellis Cooper, Dirprwy Brif Weithredwr CBS Merthyr Tudful, a dros y chwe mis diwethaf, mae’r awdurdod lleol wedi symud yn gyflym i gyflwyno gwaith cynhwysiant digidol fel a ganlyn:

  • Trefnwyd cyfarfod gyda phenaethiaid yr adrannau perthnasol gan gynnwys Addysg, TGCh, Refeniw a Budd-daliadau, Gwasanaethau Oedolion, Adfywio, Gwasanaethau Corfforaethol, Cyfathrebu ac Ymgynghori Corfforaethol, Lles Cymunedol, Newid Busnes, Ymddiriedolaeth Hamdden, a’r Gwasanaethau Plant, lle trafodwyd sut oedd cynhwysiant digidol yn berthnasol i bob adran. Cyflwynwyd llawer o syniadau ar sut i integreiddio cynhwysiant digidol i adrannau ledled y Cyngor.
  • Gwahoddwyd Cymunedau Digidol Cymru hefyd i gynnal gweithdy mewn Uwchgynhadledd Credyd Cynhwysol wedi’i threfnu gan CBS Merthyr Tudful, lle bu sefydliadau allweddol yn trafod cyflwyno’r gwasanaeth Credyd Cynhwysol yn llawn ar hyd a lled y sir. Roedd y sefydliadau a oedd yn bresennol yn awyddus i ymuno â Get Merthyr Online a dysgu am bosibiliadau defnyddio ffyrdd amrywiol o ymgysylltu â chwsmeriaid.

Effaith

Dros y chwe mis diwethaf, mae CBS Merthyr Tudful wedi cofleidio’r agenda cynhwysiant digidol a dechrau cyflwyno’r cynlluniau cychwynnol gyda chamau gweithredu:

  1. Datblygu cynllun gweithredu cynhwysiant digidol, wedi’i greu ar y cyd â Chymunedau Digidol Cymru
  2. Wi-Fi mewn cartrefi gofal
  3. Ystyried lle i ganolbwyntio adnoddau
  4. Gweithio gyda Cymunedau Digidol Cymru i gael gafael ar hyfforddiant, cymorth Arwyr Digidol ac Achrediad Siarter Cynhwysiant Digidol.

Y cam nesaf yw datblygu’r syniadau a gyflwynwyd yn y cyfarfod cychwynnol ymhellach. Un cynllun yw prosiect peilot yn un o gartrefi gofal yr awdurdod lleol. Y nod yw ymgysylltu â thrigolion sydd ag aelodau’r teulu yn byw dramor ar hyn o bryd. Mae CBS Merthyr Tudful yn gosod Wi-Fi Cwmwl ac yn darparu dau gyfrifiadur llechen ar gyfer y peilot. Bydd Cymunedau Digidol Cymru yn cefnogi hyn trwy hyfforddi staff a darparu offer ychwanegol.

Quotation mark

Mae cyflymder ac uchelgais CBS Merthyr Tudful dros y chwe mis diwethaf wedi creu cryn argraff arna i. Mae ymrwymiad ar draws y bwrdd, dan arweiniad y Dirprwy Prif Weithredwr a’r Cynghorydd Hughes, ac maen nhw eisoes wedi dechrau gweithredu camau y cytunwyd arnynt. Mae ymrwymiad fel hyn yn hanfodol er mwyn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol ledled ein cymunedau ym Merthyr.

Stephanie Davies, Cynghorydd Cymunedau Digidol Cymru dros Ferthyr Tudful