Neidiwch i’r prif gynnwys

Defnyddio technoleg i fynd i’r afael ag arwahanrwydd ymysg pobl sy’n gaeth i’r tŷ yn Llangefni

Mae’r prosiect Cydlynu Asedau yn Llangefni yn cefnogi pobl sy’n gaeth i’r tŷ oherwydd salwch a/neu broblemau symudedd. Llwyddodd gwirfoddolwyr y prosiect hwn i helpu’r bobl hynny i fynd ar-lein, gan roi mwy o annibyniaeth iddynt, i leihau eu hunigrwydd, i arbed eu harian a’u galluogi i gael mynediad at wasanaethau.

Pam

Mae’r prosiect Cydlynu Asedau yn Llangefni yn cefnogi pobl sy’n gaeth i’r tŷ am resymau meddyliol neu gorfforol, er mwyn eu galluogi i fyw am gyfnod hwy yn eu cartrefi eu hunain. Mae rhwydwaith o wirfoddolwyr yn neilltuo eu hamser a’u sgiliau i gynnig ystod o wasanaethau, er enghraifft siopa, garddio neu gadw cwmni yn unig.

Roedd cydgysylltydd y prosiect, Sheree Elsworth, yn cydnabod bod unigrwydd ac arwahanrwydd yn broblem fawr i’w chleientiaid. Nid oedd llawer ohonynt ar-lein, ac roeddent yn dibynnu’n helaeth ar y gwirfoddolwyr i ddod o hyd i wybodaeth ar eu cyfer a gwneud tasgau sylfaenol o gwmpas y tŷ. Cydnabu hefyd fod hyn yn rhoi pwysau ar y gwirfoddolwyr na allai ateb y galw bob amser. Felly, gofynnodd i Gymunedau Digidol Cymru a fyddai modd defnyddio technoleg i wella’r gwasanaeth.

Sut

Aeth Cymunedau Digidol Cymru ati i gynnal cwrs pencampwr digidol ar gyfer tri o’r gwirfoddolwyr, ac ar gyfer Sheree ei hun. Bu iddynt ddysgu sut y gallent helpu rhywun i fynd ar-lein a defnyddio’r Rhyngrwyd yn ddiogel.

Effaith

Mae’r cwrs hyfforddi wedi arwain at ddigon o ganlyniadau cadarnhaol. Mae’r gwirfoddolwyr bellach yn hyderus wrth ddangos i bobl sut y mae defnyddio’r Rhyngrwyd. Maent yn annog eu cleientiaid i chwilio am wybodaeth ar-lein ac yn eu galluogi i gyflawni tasgau ar y Rhyngrwyd drostynt eu hunain. Cafodd un o’r gwirfoddolwyr ei hysbrydoli cymaint nes iddi benderfynu chwilio am gyfleoedd pellach i wella ei sgiliau cynhwysiant digidol.

Mae’r cleientiaid sydd wedi cael cymorth yn fwy annibynnol nag o’r blaen, ac maent yn dibynnu llai ar y gwirfoddolwyr. Mae hyn wedi gwella gallu’r gwasanaeth, gan ryddhau amser gwirfoddoli er mwyn helpu mwy o bobl.

Mae’r ymdeimlad o unigrwydd wedi gostwng ymhlith rhai o drigolion mwyaf ynysig Llangefni, oherwydd gallant gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theuluoedd trwy ddefnyddio e-bost a’r cyfryngau cymdeithasol. Mae Sheree yn ymchwilio i ffyrdd i alluogi pobl sy’n gaeth i’r tŷ i ymuno â grwpiau cymorth, gan ddefnyddio sgwrsio fideo (video chat).

Mae’r cleientiaid wedi llwyddo i ddod o hyd i wybodaeth drostynt eu hunain ar-lein, yn ogystal â chysylltu â gwasanaethau, gan wella eu lles a’u hannibyniaeth. Mae bod ar-lein hefyd wedi helpu ambell gleient i arbed arian, gan ei fod yn gallu chwilio am gynigion gwell ar nwyddau a gwasanaethau.