Neidiwch i’r prif gynnwys

Staff gofal Gogledd Sir Fynwy yn helpu pobl i ailgysylltu â’u cymunedau

Mae tîm Gofal Gogledd Sir Fynwy yn helpu pobl eiddil ac oedrannus sydd angen gofal a chymorth yn eu cartrefi eu hunain. Gyda chymorth gan CDC, cyflwynodd y tîm weithgareddau digidol i gyfoethogi bywydau beunyddiol defnyddwyr y gwasanaeth.

Pam?

Mae’r chwe thîm Gofal Gogledd Sir Fynwy yn rhoi cymorth un i un wedi’i deilwra i bobl sy’n eiddil, sy’n dioddef o ddementia ac sydd â nam ar y synhwyrau a all beri iddynt deimlo’n unig ac ar wahân oddi wrth eu teuluoedd, eu ffrindiau a’u cymunedau.

Cysylltodd Emma Baker, Arweinydd Maes Gofal a Chymorth, â CDC i ofyn am help i gyflwyno technoleg ddigidol i waith y tîm, fel bod ganddynt ffordd arall o helpu defnyddwyr gwasanaethau.

Sut?

Darparodd CDC hyfforddiant ar gyfer pedwar aelod o’r tîm a rhoddwyd pedair llechen iddynt. Hefyd, cyfeiriwyd y tîm at amrywiaeth o adnoddau ar-lein a allai fod yn ddefnyddiol i’r bobl y maent yn eu helpu.

Rhoddwyd mynediad hefyd i staff Gofal Gogledd Sir Fynwy at Drwyddedau Digital Unite fel y gallant ymuno â’r Rhwydwaith Hyrwyddwyr Digidol a chael gafael ar hyfforddiant ac adnoddau pellach ar-lein.

Effaith

Roedd yr hyfforddiant wir yn help i’r staff ddeall sut y gall technoleg ddigidol wella lles a helpu defnyddwyr gwasanaethau i gysylltu â’u teuluoedd, ymuno â grwpiau, trefnu siopa, a chael gafael ar wasanaethau megis bancio. Hefyd, rhoddodd yr hyder a’r sgiliau cyfathrebu i’r staff ddangos i bobl sut i ddefnyddio technoleg.

Mae Mrs PT yn ddefnyddiwr gwasanaeth Gofal Gogledd Sir Fynwy. Nid oes ganddi deulu yn agos, nid yw’n gallu gadael ei fflat llawr cyntaf ac mae’n dibynnu ar staff i ymweld â hi bedair gwaith y dydd ar gyfer helpu gyda phob gweithgaredd o fywyd bob dydd.

Mae Mrs PT yn mwynhau bwyd cartref, ond mae wedi dibynnu ar staff i archebu ei bwyd o restr drwy wefan. Fodd bynnag, gan ddefnyddio’r llechen a fenthycwyd gan CDC, mae’r staff wedi gallu rhoi llawer o ddewis i Mrs PT o ran y bwyd y mae’n dewis ei brynu. Mae’r staff wedi mewngofnodi ar ran Mrs PT ac wedi sgrolio drwy luniau o fwyd ar wefan yr archfarchnad o’i dewis.

Mae ganddynt hefyd gynlluniau ar waith er mwyn helpu Mrs PT i ddefnyddio ‘Facetime’ i siarad â’i nai yng Ngogledd Cymru, y mae fel arfer ond yn siarad ag ef dros y ffôn pan mae’r staff yn gallu ei ffonio ar ei rhan.

Mae’r ddau ddefnydd o’r adnodd TG wedi helpu Mrs PT i ailgysylltu â’i chymuned ac maent wedi rhoi mwy o ddewis a rheolaeth iddi dros ei bywyd bob dydd a’i lles cymdeithasol.