Neidiwch i’r prif gynnwys

Mae Cymdeithas Tai Cadwyn yn defnyddio technoleg ddigidol i helpu tenantiaid i wireddu eu potensial

Default Text
Mae’r sefydliad, sydd wedi ei leoli yng Nghaerdydd, yn darparu cartrefi fforddiadwy o ansawdd da i bobl o bob math – pobl sengl, teuluoedd, pobl sydd wedi bod yn ddigartref yn y gorffennol, pobl o gefndiroedd ethnig lleiafrifol a phobl ar incwm isel.

Amlinelliad o’n Hymyriad

Mae Cymdeithas Dai Cadwyn wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â Cymunedau Digidol Cymru yn y 18 mis diwethaf. Mae’r gefnogaeth hon wedi cynnwys:

  • Aelodaeth o Bartneriaeth Cael Caerdydd Ar-lein
  • Cymorth i ddatblygu strategaeth ddigidol
  • Cyfle i fenthyca offer Cymunedau Digidol
  • Cymru er mwyn cefnogi’r gwaith sy’n cael ei wneud
  • Hyfforddiant i staff a gwirfoddolwyr

Bu Cadwyn hefyd yn llwyddiannus â chais am liniaduron ac iPads sydd wedi cael eu defnyddio i ddarparu hyfforddiant i denantiaid ac aelodau o’u cynllun “Sylweddoli eich Potensial”, a’u galluogi i fynd ar-lein.

Effaith ein Hymyriad

O ganlyniad i’n hymyriad mae Cadwyn wedi gallu darparu cymorth cynhwysiant digidol i denantiaid ac aelodau o’r gymuned. Mae rhai tenantiaid wedi gwneud newidiadau cadarnhaol i’w ffordd o fyw o ganlyniad i’r gefnogaeth hon. Mae llawer wedi gofyn am sesiynau i ddysgu sut i ddefnyddio gwefannau chwilio am waith, yn ogystal â defnydd mwy cyffredinol o’r we e.e. siopa ar-lein.

Cafwyd cefnogaeth dda i’r gweithdai ‘Pŵer Fideo’ a chafodd y cyfranogwyr fudd sylweddol ohonynt. Mae Cadwyn yn gobeithio y bydd yn gallu cyrraedd tenantiaid eraill drwy ddefnyddio’r cyfrwng cyfathrebu hwn. Mae’n gobeithio y byddant yn ymwneud mwy â’r gwasanaethau sy’n cael eu darparu ac y byddant yn cyfrannu i’w cymunedau lleol.

Quotation mark

Fe wnaethon ni recriwtio gwirfoddolwyr oedd â diddordeb mewn dysgu a defnyddio TG, a rhannu eu gwybodaeth gyda phobl eraill. Ar hyn o bryd mae gennym dri gwirfoddolwr ac maen nhw’n gallu cynnal sesiynau un i un i’r rhai sydd angen cymorth. Mae hyn yn golygu eu helpu i ddod o hyd i waith, gan gynnwys defnyddio Paru Swyddi Ar-lein, defnyddio safleoedd cyfryngau cymdeithasol, siopa ar-lein a gwella eu sgiliau TG cyffredinol a’u hyder. Mae’r sesiynau hyn wedi bod yn boblogaidd iawn, a’n bwriad yw defnyddio’r offer yn y dyfodol i gynnal sesiynau galw heibio ‘Dydd Gwener Digidol’ ar gyfer grwpiau mwy o bobl. Rydym wedi gallu cynnal dau gwrs ‘Pŵer Fideo’, gan ddefnyddio rhai o’r offer y cawsom eu benthyg. Mae hyn o ganlyniad i ystadegau cyfryngau cymdeithasol a oedd yn dangos bod yn well gan fwy a mwy o bobl y dull hwn o ymgysylltu a derbyn gwybodaeth yn hytrach na dulliau eraill. Roedd y gweithdai yn ymwneud â sut i gynllunio a golygu, defnyddio ychwanegion, fel microffonau neu standiau, technegau ffilmio a chreu cynllun personol ynglŷn â pha fideos y gallech eu gwneud. Daeth un ar ddeg o bobl iddynt.

Yn ôl Sarah Evans o Cadwyn

Quotation mark

Mae Cadwyn yn gymdeithas dai wych i weithio gyda hi. Maen nhw bob amser yn chwilio am ffyrdd o helpu eu tenantiaid, ac maen nhw wedi bod yn gwneud cynnydd rhagorol o ran y newid i ddigidol. Maen nhw wedi datblygu strategaeth sy’n nodi sut y byddan nhw’n helpu eu tenantiaid i wneud rhagor ar-lein. Mae hyn yn cynnwys lansio ap ar gyfer tenantiaid, a phartneriaeth newydd gyda Chyngor Caerdydd, sy’n cefnogi sesiwn galw heibio rheolaidd ym mhencadlys Cadwyn. Mae’r offer hyn yn golygu eu bod yn ddigon hyblyg i allu helpu pobl y tu allan i’r ystafell adnoddau, a chynnig mynediad at offer o bob math er mwyn dangos y gwahanol opsiynau y gall eu tenantiaid eu profi a’u treialu. Fel aelodau o grŵp Cael Caerdydd Ar-lein mae Cadwyn bob amser yn awyddus i weithio gydag eraill er mwyn cefnogi cynhwysiant digidol a sgiliau digidol eu tenantiaid.

Matthew Lloyd, Cymunedau Digidol Cymru