Neidiwch i’r prif gynnwys

Mae Gyrfa Cymru wedi buddsoddi yn sgiliau digidol ei staff

Roedd Gyrfa Cymru yn cyflwyno mwy a mwy o wasanaethau ar-lein fel rhan o broses trawsnewid digidol. Nododd nad oedd gan rai o’i staff sgiliau a hyder digidol, felly cyflwynodd gynllun ‘cyfeillion’ a oedd yn eu paru â chydweithwyr sydd ag arbenigedd digidol mwy datblygedig.

Bu’n gweithio gyda CDC hefyd i ddarparu hyfforddiant cynhwysiant digidol ar gyfer ei staff rheng flaen, er mwyn iddynt allu cynorthwyo cleientiaid i ddatblygu sgiliau TG sylfaenol.

Gyrfa Cymru yw gwasanaeth gyrfaoedd dwyieithog, pob oedran Llywodraeth Cymru. Mae’n gwneud defnydd cynyddol o lwyfannau digidol i gyflwyno gwasanaethau.

Roedd y sefydliad eisiau sicrhau bod gan ei staff sgiliau digidol hanfodol. Canfu, er bod gan y rhan fwyaf o bobl rywfaint o sgiliau digidol, nad oedd rhai ohonynt yn hyderus ac roedd bylchau o ran eu sgiliau penodol.

Yn ogystal â hyn, sylweddolodd Gyrfa Cymru hefyd nad oedd llawer o’i gleientiaid yn cael cyfleoedd i chwilio a gwneud cais am swyddi ar-lein a bod angen cymorth arnynt â’r rhyngrwyd gan gynghorwyr Gyrfa Cymru.

Sut wnaethom ni helpu

Bu staff Gyrfa Cymru oedd angen cymorth yn gweithio ar sail un i un gyda Chydlynydd Datblygu Dysgu CDC dros sawl ymweliad i ddatblygu eu sgiliau digidol. Cawsant eu paru hefyd â chyfaill o blith eu cydweithwyr a oedd yn gallu darparu cymorth parhaus.

I helpu cynghorwyr Gyrfa Cymru i gynorthwyo cleientiaid â sgiliau TG sylfaenol, chwilio am yrfaoedd a cheisiadau am swyddi, cyflwynodd CDC hyfforddiant cynhwysiant digidol i staff rheng flaen.

Effaith ein cefnogaeth

Mae Gyrfa Cymru wedi buddsoddi yn sgiliau digidol ei staff fel rhan o broses barhaol o newid dros y flwyddyn ddiwethaf. Trwy fuddsoddi yn sgiliau digidol staff, a chynorthwyo’i bobl i fagu hyder, mae Gyrfa Cymru yn cael effaith gadarnhaol ar sgiliau digidol ei gleientiaid.

Dywedodd cyflogeion a gymerodd ran yn y cynllun cyfeillion eu bod yn aml yn y gorffennol wedi canfod ffyrdd o gwblhau tasgau digidol a oedd yn aneffeithlon a llafurus, ac nad oeddent wedi teimlo’n gyfforddus yn gofyn am gymorth. Yn sgil cael cyfaill neu ymweliad gan Gydlynydd Datblygu Dysgu CDC, cawsant gymorth i fagu hyder a dysgu sgiliau digidol newydd, a gallent weld sut byddai hyn yn gwneud eu bywydau’n haws.

Cafodd 57 o gynghorwyr Gyrfa Cymru, sy’n cwmpasu 15 o swyddfeydd cangen, hyfforddiant staff rheng flaen CDC. Bydd rhagor o hyfforddiant ar gael trwy e-ddysgu a gweminarau.

Cawsant:

  • Wybodaeth am adnoddau/apiau/offer newydd
  • Hyder i gynorthwyo cleientiaid sy’n meddu ar ychydig iawn o sgiliau digidol/cleientiaid nad ydynt yn meddu ar unrhyw sgiliau digidol
  • Gwybodaeth am gyfrifoldeb/llythrennedd digidol
  • Mwy o amynedd wrth helpu dysgwyr