Neidiwch i’r prif gynnwys

Partneriaeth Dewch Ar-lein Caerdydd yn cefnogi datblygiad cynhwysiad digidol yn y Ddinas

Sefydlwyd partneriaeth Dewch Ar-lein Caerdydd o dan Cymunedau 2.0 i gynorthwyo datblygu cynhwysiant digidol yn y ddinas.

Mae hyn wedi parhau o dan Cymunedau Digidol Cymru, gydag aelodaeth yn cynyddu o 25 i 47 o unigolion o nifer o sefydliadau gwahanol.

Amlinelliad o’n Hymyriad

Mae Cymunedau Digidol Cymru yn cadeirio’r bartneriaeth, sy’n cynnwys partneriaid o adrannau’r awdurdod lleol, landlordiaid tai cymdeithasol, yr Adran Gwaith a Phensiynau, RNIB, Cymunedau yn Gyntaf, a sefydliadau’r trydydd sector.

Dros flwyddyn ddiwethaf Cymunedau Digidol Cymru mae’r bartneriaeth wedi cyflawni nifer o lwyddiannau:

  • Mae’r awdurdod lleol yn parhau i gyflogi cydlynydd gwirfoddolwyr a chynorthwyydd i hyrwyddo cynhwysiant digidol ar draws canolfannau’r ddinas. Mae rhai o’r gwirfoddolwyr hyn wedi derbyn hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru. Mae’r rhaglen ‘I Mewn i Waith’, wedi gweld dros 500 o unigolion yn dangos diddordeb, gyda 300 o wirfoddolwyr yn cymryd rhan weithgar, a llawer yn symud ymlaen gyda chanlyniad cadarnhaol. Mae llwyddiant y rhaglen hon wedi arwain at yr awdurdod ehangach yn archwilio ei chyflwyno.
  • Mae gwaith traws bartneriaid wedi arwain at weithgarwch cynhwysiant digidol newydd yn Tai Cadwyn, gyda chymorth yr awdurdod lleol.
  • Mae gan Gyngor Caerdydd 25 o Hyrwyddwyr Digidol yn yr awdurdod erbyn hyn, sy’n cael eu cynorthwyo gan, ac sy’n cynnwys Cynrychiolwyr Dysgu’r Undebau ar y Cyd. Gan yr ystyrir bod oddeutu 2,000 o aelodau o staff wedi cael eu hallgáu’n ddigidol, mae’r Hyrwyddwyr Digidol yn cynnal digwyddiadau ac yn cynnig cymorth i bobl sydd eisiau datblygu ei sgiliau digidol.
  • Mae gwefan newydd wedi cael ei chreu i hyrwyddo’r cymorth sydd ar gael – www.getcardiffonline.org.uk
  • Mae syniadau newydd yn cael eu harchwilio ymhlith y grŵp ar hyn o bryd, gan gynnwys cynorthwyo trigolion yn eu cartrefi eu hunain, Arwyr Digidol, a chymorth mewn partneriaeth â’r Bwrdd Iechyd Lleol.
  • Mae Dewch Ar-lein Caerdydd bellach yn grŵp cyfansoddiadol. Bydd hyn yn galluogi’r partneriaid i gyrchu cyllid ar gyfer digwyddiadau a gweithgarwch a all fod yn anodd eu cyllido o gyllidebau presennol. Bydd y datblygiad cadarnhaol hwn yn arwain at welliannau cynhwysiant digidol pellach ar draws y ddinas a chynyddu gweithgarwch.

Mae Dewch Ar-lein Caerdydd wedi dod yn elfen graidd o gyflwyno effaith fwy trwy bartneriaethau cryf a gweithio gyda’i gilydd i gyrraedd mwy o bobl.

Effaith Unigol

“Fel sefydliad, rydym wedi elwa ar fentrau gwirfoddoli, cyhoeddusrwydd a chyfle i weithio gyda phartneriaid newydd mewn lleoliadau newydd. Rydym ni’n cyrraedd pobl sydd wedi colli eu golwg ac mae bod yn rhan o’r Bartneriaeth Ar-lein yn fuddiol ac yn werthfawr.” Chris Hoyle, RNIB Cymru, Rheolwr Online Today

Dyma rai sylwadau gan wirfoddolwyr y gwasanaeth cynghori ar I Mewn i Waith, sydd wedi cael cyflogaeth yn llwyddiannus:

Quotation mark

Rwy’n ysgrifennu atoch i roi gwybod fy mod i wedi cael cynnig swydd gyda Caerdydd ar Waith, felly, yn anffodus, ni fyddaf yn gallu gwirfoddoli mwyach. Roeddwn i eisiau dweud diolch am y cyfle i wirfoddoli. Fe wnes i fwynhau’n fawr, diolch!

Quotation mark

Rwy’n falch o fod yn un o’ch gwirfoddolwyr. Hoffwn ddiolch am eich ymddiriedaeth, anogaeth a chymorth. Pan rydym yn dioddef ysbryd isel, rydym ni angen i rywun ddangos ochr fwy disglair bywyd i ni. Diolch unwaith eto!

Quotation mark

Rwyf wedi hoffi eich helpu chi ac wedi gwerthfawrogi’r profiad. Rwyf wedi dechrau swydd ran-amser. Fe wnaeth gwirfoddoli fy helpu i fynd yn ôl i fodd gweithio, a hoffwn ddiolch i chi am hynny.