Neidiwch i’r prif gynnwys

Rhaglen gweminar cynhwysiant digidol

Yn Cymunedau Digidol Cymru rydym wedi bod yn gweithio’n galed i ddatblygu cyrsiau hyfforddi cynhwysiant digidol ar-lein, gan gynnwys gweminarau a sesiynau galw heibio digidol a allai fod yn hanfodol i chi a’ch defnyddwyr gwasanaeth wrth symud ymlaen.

Cysylltwch â ni am gefnogaeth

Isod mae manylion y sesiynau ar-lein sydd ar y gweill gennym, ynghyd â’r dolenni i gofrestru’ch lle.

Rydyn ni wedi ceisio gwneud y broses arwyddo mor syml â phosib ond os ydych chi’n cael unrhyw broblemau wrth gofrestru, cysylltwch â DCWtraining@wales.coop

Medi

Diogelwch ar-lein a Newyddion Ffug – 15 Medi 2021 | 10am

Cyflwynir y sesiwn yn saesneg.

Yn y weminar hon byddwn yn:

 • Codi ymwybyddiaeth o sgamiau ar-lein, sy’n cynnwys enghreifftiau o sgamiau go iawn.
 • Trafod ffyrdd o gadw’n ddiogel ar-lein.
 • Trafod newyddion ffug a sut i adnabod gwybodaeth ddibynadwy.

Cofrestwrch yma

Cymorth iaith ar y we – 15 Medi 2021 | 2pm 

Cyflwynir y sesiwn yn Gymraeg.

Yn y weminar hon byddwn yn: 

 • Darganfod ffyrdd o ddysgu Cymraeg ar-lein.  
 • Edrych ar syt y gallwn ddefnyddio’r we er mwyn cryfhau ein sgiliau iaith Gymraeg.  
 • Gweld pa offerynnau sydd ar gael ar lein er mwyn gwella ein Cymraeg ysgrifennedig a llafar. 

Cofrestwrch yma 

Dysgu Cymraeg ag offer digidol – 21 Medi 2021 | 2pm

Cyflwynir y sesiwn yn saesneg.

Rhan o Wythnos Addysg Oedolion

Yn y weminar hon, byddwn:

 • Yn trafod hanes y Gymraeg a sut mae wedi goresgyn newidiadau diwylliannol.
 • Yn dangos amrywiaeth o adnoddau i chi sydd ar gael i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau Cymraeg, p’un a ydych yn ddechreuwr, yn ddysgwr canolraddol neu’n ddysgwr uwch.
 • Yn arddangos ffyrdd o drwytho eich hun yn y Gymraeg wrth ddefnyddio’r rhyngrwyd.

Cofrestwrch yma 

Cadw’n Brysur – 22 Medi 2021 | 10am

Cyflwynir y sesiwn yn saesneg.

Yn y weminar hon byddwn yn:

 • Trafod pwysigrwydd cadw’n brysur.
 • Rhoi trosolwg o opsiynau digidol ar gyfer cadw ein hunain yn brysur, gan gynnwys, Celf a Chreadigrwydd; Gemau; Adnabod Natur; Ymwybyddiaeth Ofalgar a Myfyrdod; Cerddoriaeth a Chlywedol; Cyfryngau Cymdeithasol; Cwisiau a Phosau; Hel Atgofion; a Fideo.

Cofrestwrch yma

Iechyd a lles digidol – 22 Medi 2021 | 2pm 

Cyflwynir y sesiwn yn Gymraeg.

Bydd y weminar hon yn edrych ar apiau ac offer digidol amrywiol i helpu cynnal iechyd a lles. Mae’r sesiwn wedi’i seilio ar 5 ffordd y GIG tuag at les, sef:  

 • Cysylltu – mae cynnal perthnasoedd da trwy gyfathrebu yn bwysig 
 • Bod yn Egnïol – mae bod yn gorfforol egnïol yn gwella lles iechyd meddwl  
 • Dal Ati i Ddysgu – dysgu sgiliau newydd trwy ddysgu ar-lein am ddim  
 • Rhoi – rhoi i bobl eraill trwy weithredoedd o garedigrwydd  
 • Cymryd Sylw – trwy dalu sylw a chanolbwyntio ar y presennol 

Cofrestwrch yma 

Defnyddio’r Rhyngrwyd i ddysgu sgiliau newydd – 23 Medi 2021 | 2pm

Cynhelir y sesiwn hon yn saesneg.

Rhan o Wythnos Addysg Oedolion

Mae’r Rhyngrwyd yn rhoi cyfle i ni archwilio ein diddordebau a dysgu sgiliau newydd.

Yn y weminar hon, byddwn:

 • Yn dangos sut i ddefnyddio Google i ddatrys problemau.
 • Yn archwilio gwahanol offer dysgu ar-lein i ddysgu sgiliau newydd.
 • Yn trafod ffyrdd y gallwn ni ddatblygu ein hobïau neu’n diddordebau gan ddefnyddio’r rhyngrwyd.

Cofrestwrch yma

Cyflwyniad i’r Rhyngrwyd – 29 Medi 2021 | 10am

Cyflwynir y sesiwn yn saesneg.

Ein nod yw cyfleu beth yw’r Rhyngrwyd, a beth nad ydyw, a ble i ddechrau wrth ddefnyddio’r Rhyngrwyd.

Bydd y weminar hon:

 • Yn cyflwyno’r Rhyngrwyd, a sut mae’n gweithio.
 • Yn trafod ffyrdd o gadw’n ddiogel wrth ddefnyddio’r Rhyngrwyd.
 • Yn dangos chwilotwyr Rhyngrwyd a sut i ddod o hyd i wybodaeth.

Cofrestwrch yma

Y Gymraeg ar y we – 29 Medi 2021 | 2pm 

Cyflwynir y sesiwn yn Gymraeg.

 Yn y weminar hon byddwn yn: 

 • Trafod pwysigrwydd defnyddio’r we yn y Gymraeg.  
 • Datgan rhwystrau siaradwyr Cymraeg ar y we a syt i’w datrys.  
 • Rhoi llwyth o adnoddau Cymraeg sydd ar gael yn barod ar y we, fel safleoedd newyddion, iechyd ac adnoliant. 

Cofrestwrch yma