Neidiwch i’r prif gynnwys

Covid-19: Gweminarau ar y cyd rhwng Cymunedau Digidol Cymru a Mentrau Iaith Cymru

Gweminarau ar y cyd rhwng Cymunedau Digidol Cymru a Mentrau Iaith Cymru

Noder: Mae’r gweminarau hyn yn ganllaw bras ar gyfer helpu eraill sydd ddim mor brofiadol ar-lein. Mae dull addysgu a chefnogi eraill yn sgil ynddo’i hun a’r bwriad yw grymuso pobl trwy’r Mentrau yn eu cymunedau i ddefnyddio technoleg a datblygu sgiliau digidol trwy’r Gymraeg – ac yn y pen draw i greu cynnwys Cymraeg ar ba bynnag blatfform sy’n bodoli.

Mae’n bosib y byddech yn gyfarwydd iawn gyda’r gwahanol blatfformau ond y nod yma yw mynd ati i alluogi eraill i neud yn fawr ar dechnoleg a hynny trwy dechnoleg. Mewn cyfnod o bellhau cymdeithasol, mae yna heriau sylweddol wrth gefnogi eraill i ddefnyddio technoleg, mae posib gwneud hynny gyda rhai pobl  sydd gyda chrebwyll sylfaenol iawn diolch i blatfformau cyfathrebu, ond bron yn amhosib gydag eraill, ond y gobaith yw pan fydd llacio rhyw faint ar y cyfyngiadau hyn, bydd posib defnyddio’r sgiliau hyn i gefnogi gwirfoddolwyr neu ofalwyr i gefnogi defnyddwyr bregus eraill. 

Os hoffech ragor o wybodaeth neu’n aneglur am unrhyw agwedd, cysylltwch gyda mi Deian ap Rhisiart deian.apRhisiart@wales.coop

Siopa Ar-lein

Dydd Mawrth 12 Ionawr, 10am

Fu manteision siopa ar-lein erioed yn fwy amlwg, ond i bobl nad oes ganddynt y sgiliau a’r hyder i fynd ar-lein, gallent fod yn colli allan ar arbed a gwneud arian drwy ddefnyddio’r Rhyngrwyd. Bydd y sesiwn hon yn edrych ar yr holl ffyrdd y gallwch chi arbed arian a siopa’n “glyfar”. Byddwn yn edrych ar wefannau cymharu, codau talebau, apiau arian-yn-ôl a llawer mwy o ffyrdd y gallwch arbed arian ar-lein. Byddwn hefyd yn dangos ffyrdd diogel i chi ennill arian ychwanegol drwy werthu eitemau diangen ar-lein. Ymunwch â ni yn y gweminar hon sy’n rhad ac am ddim ac yn para awr, i ddysgu ffyrdd y gallwch siopa’n glyfar ar-lein.

Cofrestwrch yma (Cymraeg)

5 Ffordd i Les Meddyliol

Dydd Llun 18 Ionawr, 10am

Fel cymdeithas rydym wedi profi sawl newid yn y ffordd rydym yn gweithio, yn cwrdd â phobl ac yn cyfathrebu. Mae’r newidiadau hyn wedi digwydd yn gyflym ac maent wedi golygu ein bod wedi gorfod addasu ein harferion dyddiol i fodloni anghenion y cyfynod clo a’r heriau y mae hyn wedi’u cyflwyno. Mae’n bosibl bod y ffordd rydych chi’n cynnal eich iechyd a’ch lles eich hun neu iechyd a lles pobl eraill hefyd wedi newid. Yn y gweminar hon sy’n rhad ac am ddim ac yn para awr, bydd Cymunedau Digidol Cymru yn rhoi trosolwg o sawl opsiwn digidol ar gyfer cefnogi eich iechyd a’ch lles chi eich hun neu rywun rydych chi’n ei adnabod. Byddwn yn rhoi trosolwg i chi o’r opsiynau digidol y gallwch eu darganfod ac yn cysylltu ein crynodeb â chanllawiau Pum Cam at Les Meddyliol y GIG. I gofrestru, y cyfan sydd ei angen arnoch yw cyfeiriad e-bost a chysylltiad â’r rhyngrwyd. Gobeithio y gwelwn ni chi ar-lein.

Cofrestwrch yma (Cymraeg)

Creu Animeiddiad gyda’ch Dyfais Glyfar

Dydd Mercher 27 Ionawr, 2pm

Un o’r pethau gwych am dechnoleg glyfar yw pa mor hawdd a hygyrch y gall creadigrwydd digidol fod. Gall bod yn greadigol fod yn therapiwtig, meithrin hyder unigolyn ac mae’n llawer o sbort. Bydd hefyd yn helpu person i ymgysylltu â thechnoleg, yn enwedig os yw’n newydd i’r byd ar-lein. Yn y sesiwn hon rydym yn edrych ar wahanol apiau a gwefannau y gellir eu defnyddio i wneud animeiddiadau syml, difyr drwy gyfryngau fel tynnu lluniau a defnyddio plastisin. Efallai eich bod wedi meddwl mai rhywbeth i bobl broffesiynol yn unig oedd creu animeiddiadau, ond nid yw hynny’n wir a bydd y sesiwn hon yn dangos i chi sut mae mynd ati.

Cofrestwrch yma (Saesneg yn unig)

Gwirfoddoli Rhithiol

Dydd Mawrth 2 Chwefror, 10am

Yn Cymunedau Digidol Cymru, rydym yn cynnig cymorth a hyfforddiant i unigolion ddod yn Wirfoddolwr Rhithiol, gan gefnogi’r bobl fwyaf bregus yn ein cymdeithas gyda thasgau ar-lein syml a all wneud byd o wahaniaeth a chodi eu hwyliau. Mae llawer o aelodau o’r cyhoedd yng Nghymru sy’n berchen ar ddyfeisiau digidol ond sydd angen cymorth neu arweiniad ar sut i fanteisio i’r eithaf ar fod ar-lein. Cyn y cyfnod clo, mae’n bosibl bod aelod o’r teulu neu ffrind wedi cynnig cymorth un-i-un i’r unigolion hyn. Yn anffodus, nid oes gan bawb y rhwydwaith cymorth hwn o’u cwmpas, ac i’r rhai sydd â chymorth, mae mynediad ato wedi’i wneud hyd yn oed yn fwy anodd oherwydd y mesurau Ymbellhau Cymdeithasol a’r Cyfyngiadau Symud sydd ar waith ar hyn o bryd. Rydym ni yn Cymunedau Digidol Cymru yn cynnig hyfforddiant i’r rhai a allai fod â diddordeb mewn Gwirfoddoli Rhithiol i gefnogi unigolion ar eu taith ddigidol. Nid ydym yn disgwyl i wirfoddolwyr gael mynediad at wybodaeth bersonol cleientiaid, ond i gefnogi unigolion i gael y gorau o fod ar-lein. P’un ai yw hynny drwy apiau er mwyn cadw mewn cysylltiad neu opsiynau ar gyfer cael mynediad at gyfryngau adloniant, gall eich cefnogaeth wneud byd o wahaniaeth i ddiwrnod rhywun.

Cofrestwrch yma (Cymraeg)

Hel Straeon Digidol

Dydd Mawrth 9 Chwefror

Mae llawer o ddefnyddiau anhygoel ar gyfer technoleg ddigidol ac un o’n ffefrynnau ni yn Cymunedau Digidol Cymru yw’r galluoedd Hel Straeon Digidol gwych y gallwn eu cyflawni drwy ddefnyddio dim byd ond ein ffonau clyfar. Mae Hel Straeon Digidol yn caniatáu i ddefnyddwyr greu fideos byr ar ein dyfeisiau: o daith drwy eich atgofion i greu cyfarwyddiadau defnyddiol i rywun. Rydym yn cynnig dau blatfform ar gyfer y sesiwn: ar gyfer apiau sydd ar gael ar ddyfeisiau Apple ac apiau sydd ar gael ar ddyfeisiau Android. Yn ystod y sesiwn hon byddwn yn dangos sut y gallech ddefnyddio’r apiau hyn i uwchlwytho delweddau o’ch cartref neu’r we a’u cyfuno â throslais neu destun ysgrifenedig a cherddoriaeth i greu clipiau fideo pwerus, byr. Bydd y gweminar rhad ac am ddim hon yn para tua awr, wrth i ni eich tywys ar eich taith i adrodd stori drwy ddefnyddio Technoleg Ddigidol.

Cofrestwrch yma (Cymraeg, Appple – 10am)

Cofrestwrch yma (Cymraeg, Android – 2pm)

Y Gymraeg ar y We

Dydd Llun 15 Chwefror, 10am

Mae defnyddio’r we yn Saesneg yn gallu bod yn rhwystr arall i bobl sydd ddim yn hyderus i fod yn ddigidol. Yn y gweminar yma byddwn yn dangos i chi sut i ddod o hyd i wahanol adnoddau Cymraeg ar y we. Mae hyn yn cynnwys adnoddau adloniant, gwybodaeth iechyd, sut i ffeindio swyddi Cymraeg, a sut i gysylltu ag eraill yn y Gymraeg. Mi fydd y gweminar yn rhad ac am ddim ac yn para awr.

Cofrestwrch yma (Cymraeg)

Diogelwch Ar-lein

Dydd Mawrth 23 Chwefror, 10am

Yn y gweminar hon sy’n rhad ac am ddim ac yn para awr, rydym yn amlinellu nodweddion allweddol diogelwch ar-lein. Yn ystod y cyfnod clo hwn, mae llawer o unigolion yn treulio mwy o amser yn defnyddio’r Rhyngrwyd. Felly, mae’n hanfodol ein bod yn deall elfennau allweddol diogelwch ar-lein, er mwyn amddiffyn ein hunain rhag sgamiau ar-lein a chadw ein manylion adnabod yn ddiogel ar-lein. 23/02/2021 10:00 Dolen Gymraeg:

Cofrestwrch yma (Cymraeg)

Gwirfoddoli Rhithiol

Dydd Mawrth 2 Mawrth, 10am

Yn Cymunedau Digidol Cymru, rydym yn cynnig cymorth a hyfforddiant i unigolion ddod yn Wirfoddolwyr Rhithiol, gan gefnogi’r bobl fwyaf bregus yn ein cymdeithas gyda thasgau ar-lein syml a all wneud byd o wahaniaeth a chodi eu hwyliau. Mae llawer o aelodau o’r cyhoedd yng Nghymru sy’n berchen ar ddyfeisiau digidol ond sydd angen cymorth neu arweiniad ar sut i fanteisio i’r eithaf ar fod ar-lein. Cyn y cyfnod clo, mae’n bosibl bod aelod o’r teulu neu ffrind wedi cynnig cymorth un-i-un i’r unigolion hyn. Yn anffodus, nid oes gan bawb y rhwydwaith cymorth hwn o’u cwmpas, ac i’r rhai sydd â chymorth, mae mynediad ato wedi’i wneud hyd yn oed yn fwy anodd oherwydd y mesurau Ymbellhau Cymdeithasol a’r Cyfyngiadau Symud sydd ar waith ar hyn o bryd. Rydym ni yn Cymunedau Digidol Cymru yn cynnig hyfforddiant i’r rhai a allai fod â diddordeb mewn Gwirfoddoli Rhithiol i gefnogi unigolion ar eu taith ddigidol. Nid ydym yn disgwyl i wirfoddolwyr gael mynediad at wybodaeth bersonol cleientiaid, ond i gefnogi unigolion i gael y gorau o fod ar-lein. P’un ai yw drwy apiau er mwyn cadw mewn cysylltiad neu opsiynau ar gyfer cael mynediad i gyfryngau adloniant, gall eich cefnogaeth wneud byd o wahaniaeth i ddiwrnod rhywun.

Cofrestwrch yma (Cymraeg)

Cadw mewn Cysylltiad

Dydd Mawrth 9 Mawrth, 10am

Yn y gweminar hon sy’n rhad ac am ddim ac yn para awr, rydym ni yn Cymunedau Digidol Cymru yn cynnig trosolwg o’n hoff apiau ar-lein ar gyfer cadw mewn cysylltiad. Rydym yn sylweddoli bod y mesurau ymbellhau cymdeithasol newydd wedi ei gwneud yn anodd cadw mewn cysylltiad â ffrindiau ac anwyliaid. Fodd bynnag, nid yw cynnal perthnasau cymdeithasol cryf wedi’i gyfyngu i ryngweithio wyneb-yn-wyneb. Yn wir, mae llawer o ffyrdd anhygoel a syml o gadw mewn cysylltiad ar-lein drwy ddefnyddio’r ffôn clyfar sydd yn eich llaw neu eich dyfais gyfrifiadurol gartref. Yn y gweminar hon, rydym yn trafod prif nodweddion pob ap ac yn rhoi arddangosiad byr i chi o sut i’w defnyddio. Mae’r apiau rydyn ni’n eu trafod yn cynnwys: Facetime; Skype; Zoom; Google Hangout; a Houseparty. Mae cofrestru a defnyddio’r gweminar yn syml hefyd, y cyfan sydd ei angen arnoch yw cysylltiad â’r rhyngrwyd a chyfeiriad e-bost. Gobeithio y gwelwn ni chi ar-lein.

Cofrestwrch yma (Cymraeg)

Ymlaciwch gydag Apiau Synhwyraidd

Dydd Llun 15 Mawrth, 10am

Ydych chi’n cael trafferth cysgu? Neu efallai eich bod yn ei chael hi’n anodd ymlacio? Mae apiau synhwyraidd yn ffordd wych i chi ymlacio a chilio o’r byd. Yn ystod y sesiwn hon sy’n para awr, byddwn yn trafod amrywiaeth o wahanol apiau synhwyraidd y gallwch eu cael ar eich dyfais, i hyrwyddo ymwybyddiaeth ofalgar, ymlacio a dod yn fersiwn well ohonoch eich hun.

Cofrestwrch yma (Cymraeg)

Creu Cerddoriaeth gyda’ch Dyfais Glyfar

Dydd Mawrth 23 Mawrth, 10am

Un o’r pethau gwych am dechnoleg glyfar yw pa mor hawdd a hygyrch y gall creadigrwydd digidol fod. Gall bod yn greadigol fod yn therapiwtig, meithrin hyder unigolyn ac mae’n llawer o sbort. Bydd hefyd yn helpu person i ymgysylltu â thechnoleg, yn enwedig os yw’n newydd i’r byd ar-lein. Yn y sesiwn hon rydym yn edrych ar sut y gallwch ddefnyddio dyfais glyfar i greu cerddoriaeth. O apiau a gwefannau sy’n eich galluogi i greu synau difyr syml i lwyfannau mwy soffistigedig sy’n eich galluogi i roi llais i’r Paul McCartney sy’n cuddio y tu mewn i chi. Ni fu erioed yn haws creu eich cerddoriaeth eich hun, beth bynnag fo’r arddull. Yn y sesiwn hon byddwn yn mynd â chi drwy’r opsiynau gwych sydd ar gael.

Cofrestwrch yma (Cymraeg)

Hwyluso Ar-lein

Dydd Mawrth 30 Mawrth, 10am

Oherwydd cyfyngiadau symud COVID-19, mae llawer o sefydliadau, gan ein cynnwys ni yn Cymunedau Digidol Cymru, wedi gorfod addasu darpariaeth ein gwasanaeth a dod o hyd i atebion ar-lein ar gyfer cynnal cynadleddau fideo gyda chleientiaid yn ogystal â thimau mewnol. Fel darparwr hyfforddiant, rydym wedi goresgyn llawer o rwystrau i gynnal cynadleddau ar y we, yn ogystal â chanfod technegau hwyluso allweddol sydd wedi bod o fudd i’n darpariaeth hyfforddiant ar-lein newydd. Yn y gweminar hon sydd am ddim ac yn para awr, rydym yn myfyrio ar argymhellion Cymunedau Digidol Cymru ar gyfer hwyluso ar-lein ac yn eu rhannu er mwyn cefnogi datblygiad eich sefydliadau o ran darparu gwasanaethau ar-lein.

Cofrestwrch yma (Cymraeg)

 

Gweminarau Cyfeillion Digidol:

Mae Cyfeillion Digidol yn aelodau o’r gymuned sydd eisoes yn meddu ar sgiliau digidol ac sy’n barod i helpu eraill i’w cyflwyno i’r byd ar-lein neu wella’u sgiliau digidol. Mae Cyfeillion Digidol yn gwrs lefel mynediad lle bydd pobl yn dysgu gan eu cymheiriaid. Bydd y gweithdy yn:

  • Amlinellu rôl Cyfaill Digidol a’r hyn sydd i’w ddisgwyl yn y rôl hon;
  • Darparu’r adnoddau i hwyluso sgyrsiau gyda’r rhai sydd wedi’u hallgau yn ddigidol;
  • Darparu adnoddau defnyddiol i ysbrydoli pobl i fynd ar-lein;
  • Rhoi gwybodaeth ddefnyddiol ar fanteision bod ar-lein.

Ychwanegir dyddiadau newydd yn 2021.