Neidiwch i’r prif gynnwys

Newyddion a blog

Darllenwch y newyddion a’r negeseuon blog diweddaraf gan Gymunedau Digidol Cymru - Hyder Digidol, Iechyd a Llesiant

14 Mehefin 2019

Rhaglen Llywodraeth Cymru i 'hybu hyder pobl ar-lein er mwyn cefnogi eu hiechyd a'u llesiant'

Bydd y rhaglen yn dechrau ar 1 Gorffennaf 2019, ac yn cynnig hyfforddiant a chymorth o ran cynhwysiant digidol i sefydliadau sy'n gweithio gyda phobl hŷn, pobl â salwch, anabledd neu wendid cyfyngol hirsefydlog, pobl ddi-waith neu deuluoedd sy'n agored i newid fel y gallant helpu eu cleientiaid, eu cwsmeriaid neu ddefnyddwyr eu gwasanaethau.

23 Mawrth 2021

Strategaeth Ddigidol i Gymru

Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Professor Hamish Laing

22 Mawrth 2021

Symud o gynhwysiant i gydnerthedd – agenda ar gyfer cynhwysiant digidol yng Nghymru

Er bod y rhyngrwyd wedi bod gyda ni ers 30 mlynedd, mae twf gweithgarwch ar-lein dyddiol yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn syfrdanol. Fodd bynnag, mae anghydraddoldebau a rhaniadau digidol dwfn yn bodoli yng Nghymru o hyd, sydd wedi cael eu gwaethygu ymhellach gan y pandemig Covid-19.

18 Mawrth 2021

Gwaith i’w wneud o hyd er mwyn i Gymru ddod yn genedl ddigidol gynhwysol

“Mae’r rhai sy’n cael eu ‘gadael ar ôl’ mewn perygl o syrthio ymhellach yn ôl os na fyddwn yn mynd i’r afael â’r lefelau cyndyn o allgáu digidol sy’n parhau” – yr Athro Hamish Laing, Cadeirydd Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru

09 Chwefror 2021

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2021: Pam mae’n bwysicach nag erioed o’r blaen

Mae pandemig Covid-19 wedi ein gorfodi ni i dreulio llawer mwy o’n bywydau ar-lein. Yma, mae’r Cydlynydd Cyfathrebu Gemma Murphy yn ystyried pam mae Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn fwy perthnasol yn 2021 nag erioed o’r blaen.

21 Ionawr 2021

Strategaeth Ddigidol i Gymru: Cenhadaeth 6 – Sgiliau Digidol

Post gan Huw Morris, Cyfarwyddwr Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes

15 Ionawr 2021

Strategaeth Ddigidol i Gymru: Cenhadaeth 5 – Cysylltedd Digidol

Postiad gan Lee Waters MS, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

07 Ionawr 2021

Strategaeth Ddigidol i Gymru: Cenhadaeth 4 – Cynhwysiant Digidol

Postiad gan Julie James, AS, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

05 Ionawr 2021

Strategaeth Ddigidol i Gymru: Cenhadaeth 3 – Data a Chydweithredu

Post gan Glyn Jones, Prif Swyddog Digidol, Llywodraeth Cymru

11 2020

Strategaeth Ddigidol i Gymru: Cenhadaeth 2 – Yr Economi Ddigidol

Post gan Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

03 2020

Strategaeth Ddigidol i Gymru: Cenhadaeth 1 – Gwasanaethau Digidol

Post gan Glyn Jones, Prif Swyddog Digidol, Llywodraeth Cymru