Neidiwch i’r prif gynnwys

Newyddion a blog

Darllenwch y newyddion a’r negeseuon blog diweddaraf gan Gymunedau Digidol Cymru - Hyder Digidol, Iechyd a Llesiant

14 Mehefin 2019

Rhaglen Llywodraeth Cymru i 'hybu hyder pobl ar-lein er mwyn cefnogi eu hiechyd a'u llesiant'

Bydd y rhaglen yn dechrau ar 1 Gorffennaf 2019, ac yn cynnig hyfforddiant a chymorth o ran cynhwysiant digidol i sefydliadau sy'n gweithio gyda phobl hŷn, pobl â salwch, anabledd neu wendid cyfyngol hirsefydlog, pobl ddi-waith neu deuluoedd sy'n agored i newid fel y gallant helpu eu cleientiaid, eu cwsmeriaid neu ddefnyddwyr eu gwasanaethau.

07 Ionawr 2021

Strategaeth Ddigidol i Gymru: Cenhadaeth 4 – Cynhwysiant Digidol

Postiad gan Julie James, AS, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

05 Ionawr 2021

Strategaeth Ddigidol i Gymru: Cenhadaeth 3 – Data a Chydweithredu

Post gan Glyn Jones, Prif Swyddog Digidol, Llywodraeth Cymru

11 2020

Strategaeth Ddigidol i Gymru: Cenhadaeth 2 – Yr Economi Ddigidol

Post gan Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

03 2020

Strategaeth Ddigidol i Gymru: Cenhadaeth 1 – Gwasanaethau Digidol

Post gan Glyn Jones, Prif Swyddog Digidol, Llywodraeth Cymru

Post gan Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

01 2020

Strategaeth Ddigidol i Gymru – gosod y cyd-destun

Post gan Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

14 Hydref 2020

Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru

Hamish Laing, Cath Fallon a Sara Woollatt yn cyflwyno Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru

08 Hydref 2020

Mae angen gweithredu brys a radical er mwyn cynyddu cynhwysiant digidol yng Nghymru

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Heléna Herklots, wedi ysgrifennu blog i ni am effaith sylweddol allgáu digidol ar bobl hŷn ac yn galw am weithredu ar gael gwared ar y rhwystrau i fynediad digidol.

14 Awst 2020

Cwrs e-ddysgu i helpu gweithwyr allweddol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol i uwchsgilio'n ddigidol yn ystod Covid-19

Mae'r cwrs dwyieithog newydd, Ysbrydoli Defnydd Digidol ym maes Iechyd wedi cael ei ddatblygu mewn partneriaeth, a hynny rhwng Cymunedau Digidol Cymru a Digital Unite.

16 Mehefin 2020

Cartrefi gofal yn elwa o gyflwyno dyfeisiau digidol

Mae cartrefi gofal ledled Cymru yn elwa wrth i ddyfeisiau digidol gael eu danfon iddynt trwy gynllun gan Lywodraeth Cymru i helpu preswylwyr i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu, ac i gynorthwyo ag ymgyngoriadau meddygol trwy gyfrwng fideo.

Pwysigrwydd ac effaith Gwirfoddoli Digidol yn ystod Covid-19