Neidiwch i’r prif gynnwys

Pecyn offer yn helpu pobl hŷn yn Nhorfaen i fynd ar-lein

Gan Mark Smith, Swyddog Datblygu Cynnwys Digidol

Yn ddiweddar, mae Cymunedau Digidol Cymru wedi darparu pecynnau offer TG i ddwsinau o fudiadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol ledled Cymru. Rhoddwyd offer gan gynnwys gliniaduron, ffonau clyfar, llechi cyfrifiadurol, meddalwedd hygyrchedd a dyfeisiau wi-fi symudol, i’r rhai sy’n gweithio yn rhai o’r cymunedau mwyaf difreintiedig yng Nghymru.
Bydd derbynyddion y pecynnau offer yn eu defnyddio i helpu’r bobl y maent yn eu cynorthwyo i fynd ar-lein a gwneud mwy gyda thechnoleg ddigidol. Mewn llawer o achosion, bydd yr offer yn cynyddu gallu’r sefydliadau sy’n ei ddefnyddio hefyd, gan eu helpu i gyflwyno eu gwaith mewn ffyrdd newydd a gwahanol.

Un enghraifft o hyn yw Age Connects Torfaen. Mae prif nodau’r sefydliad yn ymwneud â darparu gwasanaethau i bobl 50 oed neu’n hŷn sy’n byw yn Nhorfaen a’r ardaloedd cyfagos.

Bu Age Connects Torfaen yn gweithio i sicrhau bod pobl hŷn yn elwa ar newidiadau technolegol ers blynyddoedd lawer. Mae wedi cynnal ymgyrchoedd cynhwysiant digidol blynyddol a sesiynau blasu, ynghyd â hyrwyddo wythnosau a gwyliau ‘Porwyr Penwyn’ blaenorol. Mae’r sefydliad wedi ymateb i’r galw gan gleientiaid am ddosbarth TG ac, erbyn hyn, mae’n cynnal tair sesiwn reolaidd bob wythnos wedi’u teilwra i anghenion y cyfranogwyr. Trwy gynnig sesiynau hamddenol dan arweiniad y cwsmeriaid, gall Age Connects Torfaen gyrraedd y rhai na fyddai ganddynt yr hyder i godi llygoden neu ddefnyddio bysellfwrdd, fel arall. Bydd y sesiynau’n canolbwyntio ar eu hanghenion, p’un a yw’n cadw mewn cysylltiad â theulu trwy negeseuon e-bost neu drefnu gwyliau ar-lein.

Bydd Age Connects Torfaen yn mynd â’r pecyn offer y mae wedi’i dderbyn i’w ganolfannau cyfeillio presennol hefyd ac yn ffurfio clybiau digidol rheolaidd. Mae’n ymddangos mai’r prif rwystr rhag defnyddio cyfrifiaduron ymhlith ei gwsmeriaid yw diffyg dealltwriaeth a hyder mewn sut mae’n gweithio. Er mwyn goresgyn yr ofnau a’r pryderon hyn, mae Age Connects Torfaen yn bwriadu defnyddio Saesneg clir wrth addysgu, yn hytrach nag iaith dechnegol a jargon. Caiff mentora cyfoedion ei ddefnyddio yn y dosbarthiadau, a dengys bod hyn yn magu hyder a brwdfrydedd. Mae’r sefydliad yn bwriadu cynnal sesiynau allgymorth hefyd, lle ceir nifer fawr o bobl hŷn. Er enghraifft, gellid defnyddio stondin ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl ar ddiwrnod marchnad ar gyfer sesiynau galw heibio, lle gall pobl ddod am sesiwn flasu a chael eu cyfeirio at eu dosbarth TG perthnasol lleol.

Nod Age Connects Cymru yw cynorthwyo 400 o bobl bob mis gyda’r pecyn offer y mae wedi’i dderbyn gan Cymunedau Digidol Cymru. Mae gan y sefydliad chwech o wirfoddolwyr TG sy’n cynnal dosbarthiadau yng Nghanolfan Widdershins.