Neidiwch i’r prif gynnwys

Ddim yn siŵr sut y gall technoleg helpu pobl sy’n teimlo’n unig ac yn ynysig?

Dyma rai syniadau ...

Wrth i gymunedau traddodiadol gael eu herydu, ac wrth i deuluoedd wasgaru, mae unigrwydd ac arwahanrwydd yn dod yn her sylweddol i iechyd cyhoeddus. Rydym ni yn Cymunedau Digidol Cymru yn deall y modd y gall mynd ar-lein drawsnewid bywydau pobl a fyddai fel arall yn dioddef o unigrwydd.

Nid yw helpu rhywun i fynd ar-lein yn broses gyflym. Gall fod yn heriol i’r unigolyn, a gall godi ofn arno. Ond dyma ddeg ffordd y gallai technoleg ei helpu i deimlo’n fwy cysylltiedig.

  1. Mae negeseuon testun a negeseua gwib yn ffordd dda o gysylltu’n aml â rhywun sy’n byw ar ei ben ei hun. Mae negeseua yn aml yn rhad neu am ddim, ac mae’n eich galluogi i gynnal sgwrs trwy gydol y dydd, hyd yn oed pan fo un ohonoch ar droed.
  2. Mae galwadau fideo tebyg i Facetime a Skype yn cynnig profiad mwy dymunol i’r henoed na galwad ffôn, gan alluogi teuluoedd a ffrindiau i gyfathrebu, ni waeth beth yw’r pellter. Mae’r gwasanaeth yn aml am ddim, felly gallwch sgwrsio am oriau ar draws cyfandiroedd.
  3. Gall y cyfryngau cymdeithasol fod yn ffordd o gysylltu a chyfathrebu ar gyfer pobl ifanc a phobl hŷn. Ar safleoedd cyfryngau cymdeithasol, gall pobl edrych ar luniau o’r teulu, dilyn newyddion a gweithgareddau’r teulu, neu ymuno â grwpiau o bobl sydd â’r un hobïau a diddordebau â nhw.
  4. Gall technoleg hefyd helpu pobl i ailgysylltu â hen ffrindiau nad ydynt wedi eu gweld ers blynyddoedd. Beth ddigwyddodd i’r hen ffrind ysgol hwnnw? Ble mae hen gyd-weithiwr yn gweithio ‘nawr? Beth yw hanes anti Jean a symudodd i Ganada? Defnyddiwch y cyfryngau cymdeithasol i ailgysylltu a chadw mewn cysylltiad.
  5. Efallai nad yw troi at y Rhyngrwyd yn lle cwrdd â phobl go iawn yn beth iach, ond os defnyddir gwefannau i drefnu gêm bêl-droed, cyfarfod cymunedol, noson allan neu sgwrs, gall hynny fod yn ffordd iach o gynnal a meithrin cysylltiadau cymdeithasol.
  6. Gall pensetiau Rhith-wirionedd (VR) ail-greu golygfeydd o’r gorffennol, lleoliadau gwyliau, a phrofiadau tebyg i gerdded ar y lleuad. Mae’r dechnoleg yn ffordd wych i helpu pobl i gysylltu â’u ffrindiau a’u teulu a rhannu eu profiadau â nhw.
  7. Gyda thabled, gall pobl ddefnyddio amrywiaeth o apiau i gadw mewn cysylltiad, boed hynny trwy chwarae Candy Crush gydag wyrion neu herio ffrind i gêm o Scrabble. Mae apiau tebyg i groeseiriau neu Sudoku yn cadw’r meddwl yn weithgar, ac mae nifer o’r gemau hyn yn galluogi pobl i gystadlu ar-lein yn erbyn teulu a ffrindiau.
  8. Eisoes, mae i fesurau rheoli clyfar nifer o ddibenion mewn cartrefi ar gyfer yr henoed, a gallant wella diogelwch a chysur. Fodd bynnag, gallant gael eu defnyddio hefyd i leihau unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol. Os nad oes ymwelydd wedi galw heibio trwy’r dydd, gellir anfon neges destun at berthynas neu ofalwr yn awgrymu ei fod yn ffonio’r person hŷn, neu’n galw heibio am sgwrs.
  9. Mae ymweld â’r llyfrgell neu’r ganolfan gymunedol i gymryd rhan mewn dosbarth digidol neu sesiwn galw heibio yn ffordd o gysylltu â phobl. Mae pawb sydd yno yn wynebu’r un heriau, ac mae’n ffordd wych o gwrdd â phobl a rhoi cynnig ar dechnolegau newydd gyda’ch gilydd.
  10. Gall technoleg hefyd ddarparu llwybr at fod yn llai unig trwy alluogi rhywun i ddod yn wirfoddolwr digidol. Yn lle defnyddio technoleg yn unig, a mynd yn fwyfwy ynysig, beth am wirfoddoli i helpu pobl eraill i fynd ar-lein? Byddwch nid yn unig yn rhannu eich sgiliau, ond hefyd yn cwrdd â phobl wyneb yn wyneb.

Mae Cymunedau Digidol Cymru wedi helpu sefydliadau i roi’r holl syniadau hyn ar waith, fel y gallant leihau unigrwydd ac arwahanrwydd ymhlith eu cleientiaid, eu tenantiaid a’u buddiolwyr. Cysylltwch â ni i ddarganfod sut y gallwn helpu eich sefydliad.