Neidiwch i’r prif gynnwys

Cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth ffilm fer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd Yn Fwy Diogel 

Mae Mike O'Hara, hyfforddwr digidol a beirniad y gystadleuaeth, yn rhoi ei sylwadau ar y gystadleuaeth eleni i hyrwyddo parch ar-lein yng Nghymru

Fel rhan o Ddiwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2022, lansiodd tîm Hwb Llywodraeth Cymru gystadleuaeth ffilm fer ar gyfer plant oed ysgol gynradd ac uwchradd – a chefais i’r fraint o gynrychioli Cymunedau Digidol Cymru fel aelod o banel beirniadu Hwb!  

Thema’r ffilmiau byrion eleni oedd ‘Parchwch fi. Fy rhyngrwyd, fy hawliau‘. Anogwyd y rhai a oedd yn cystadlu i fynegi eu creadigrwydd wrth rannu eu dealltwriaeth o barch ar-lein, drwy greu ffilm fer 2 funud o hyd neu lai.  

Os yw’r pandemig wedi dangos unrhyw beth i ni, bod angen y rhyngrwyd arnom yn fwy nag erioed i gysylltu â’n ffrindiau, teulu, athrawon a chyd-ddisgyblion ysgol yw hynny. Dyma’r ffordd gyflymaf o ddod o hyd i newyddion a gwybodaeth, ac mae gemau a mannau cydweithredol ar-lein eraill wedi’n galluogi i deimlo’n gysylltiedig ac ymgysylltiedig â’n gilydd, hyd yn oed pan oedd yn ymddangos bod y byd y tu allan wedi dod i stop. Adroddodd Canolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU ein bod wedi chwarae gemau ar-lein 77% yn amlach yn ystod y pandemig diweddar! 

Wrth i ni dreulio mwy o amser ar-lein, yn naturiol, mae’r peryglon amrywiol yn cynyddu. Mae dilyn ymgyrchoedd fel Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn golygu ein bod yn fwy ymwybodol o’r negyddiaeth sy’n bodoli yn y mannau hyn gan helpu i arwain drwy esiampl er mwyn creu gwell rhyngrwyd i bawb! 

Ar ôl gwylio’r ceisiadau fideo ar gyfer cystadleuaeth ffilm fer Hwb, roedd hi mor galonogol gweld fod gan blant syniad pur dda o sut beth yw parch ar-lein, er enghraifft, os na fyddech yn dweud pethau cas wrth berson wyneb yn wyneb, ni ddylech wneud hynny ar-lein ‘chwaith! Rhoddodd pob fideo awgrymiadau gwych ar gyfer sut i gadw’n ddiogel a pharchu pobl ar-lein. Roeddem yn teimlo’n gadarnhaol dros ddyfodol diogelwch ar y rhyngrwyd yn nwylo’r genhedlaeth nesaf. 

Roedd yn gymaint o anrhydedd bod yn aelod o’r panel, ac mor gyffrous gwylio’r gwahanol fideos.  Fe wnaeth bawb a gymerodd rhan waith gwych, a dylai pawb fod yn falch o’r hyn y maen nhw wedi’i gyflawni. Fodd bynnag, yn y pen draw, roedd y panel yn unfrydol yn ei benderfyniad, ond rwy’n siŵr, pan welwch y ceisiadau buddugol, y byddwch yn cytuno eu bod i gyd wedi gwneud gwaith rhagorol o hyrwyddo’r neges ‘Parchwch fi. Fy rhyngrwyd, fy hawliau‘.

Er bod dathliadau Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel eleni bron ar ben, mae’n bwysig gwybod sut i fod yn ddiogel ar-lein drwy gydol y flwyddyn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â gwefan Canolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU i gael cyngor defnyddiol ar faterion ar-lein sy’n wynebu plant o fwlio a gemau i ffugwybodaeth a gorfodaeth.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwylio’r ffilmiau buddugol o’r categorïau oedran ysgol Gynradd ac Uwchradd isod!

Wedi’i ysgrifennu gan Mike O’Hara, Hyfforddwr Cynhwysiant Digidol yn Nghymunedau Digidol Cymru.