Neidiwch i’r prif gynnwys

Betsi Cadwaladr yn rhoi cynhwysiant digidol wrth wraidd gofal iechyd

Dyma sut aeth y Bwrdd Iechyd ati i roi'r strategaeth newydd ar waith - 'Ein Dyfodol Digidol'.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yw’r sefydliad iechyd mwyaf yng Nghymru ac mae’n cyflogi dros 17,000 o staff i ddarparu gwasanaethau i tua 703,000 o bobl ar draws gogledd Cymru. 

Ar hyn o bryd, nid yw 7% o boblogaeth Cymru yn defnyddio dyfeisiau digidol o unrhyw fath, a gyda nifer cynyddol o wasanaethau cyhoeddus yn cael eu symud ar-lein, mae hyn yn golygu nad yw’r unigolion hynny yn gallu cael mynediad at wasanaethau cymorth allweddol. 

Yn y blog hwn mae Andrea Williams, Pennaeth Rhaglenni Gwybodeg, Sicrwydd a Gwella Betsi Cadwaladr, yn siarad â ni am ddatblygiad eu strategaeth newydd i fynd i’r afael ag allgáu digidol, gwella sgiliau digidol a hyder a hyrwyddo meddylfryd digidol.

Darllenwch ymlaen i ddarganfod sut y gwnaeth Andrea a’i thîm gydnabod effaith allgáu digidol ar ddarparu gwasanaethau iechyd a sut y gwnaethant baratoi llwybr clir ar gyfer datblygu sgiliau digidol o fewn y gweithlu.  

Ble i ddechrau?

Mae strategaeth dda yn dechrau gyda dealltwriaeth gyfoethog o’r amgylchedd y mae sefydliad yn gweithredu ynddo a sut mae’n debygol o newid.

Dechreuon ni drwy ystyried ‘Ble rydyn ni nawr?’ gan edrych ar ddemograffeg, ystadegau, strategaethau, polisïau a rhaglenni presennol, yn ogystal â chynnal dadansoddiad SWOT a PESTLE ac ymgysylltu â rhanddeiliaid. Gwnaethom hefyd ystyried y risgiau, yr heriau a’r ystyriaethau ariannol. Drwy gael dealltwriaeth glir o’n man cychwyn, roeddem yn gallu deall i ble roeddem am symud dros oes y strategaeth.

Sut wnaethoch chi gynnwys staff, gofalwyr a dinasyddion?

Mae ymgysylltu effeithiol yn helpu i drosi anghenion rhanddeiliaid yn nodau sefydliadol ac yn creu sylfaen ar gyfer datblygu strategaeth effeithiol.

Datblygwyd cynllun ymgysylltu a oedd yn cynnwys dull dau gam. Roedd y cam cyntaf yn canolbwyntio ar ymgysylltu, gan ofyn sut y gallai’r cyhoedd/cleifion/gofalwyr a staff gefnogi gweledigaeth a chyflawniad y Strategaeth Ddigidol, ac unrhyw heriau y gellir eu rhagweld. Gofynnodd y tîm ymgysylltu:

 • Pa brofiadau y mae’r cyhoedd, cleifion/gofalwyr a staff eisiau eu cael yn y dyfodol.
 • Beth oedd yn bwysig iddynt a beth oedd angen i BIPBC ei wneud i gyflwyno’r profiadau yn eu barn nhw. 

Roedd yr ail gam yn cynnwys arolygon, sesiwn rithiol wedi’i hwyluso, sesiynau holi rhithiol cyhoeddus a chyfarfodydd un-i-un gyda’r holl randdeiliaid i weld a oeddem wedi gwneud pethau’n iawn.  

Dilynwyd hyn gan “Gofynnon ni, fe ddywedoch chi – fe wnaethom/ni wnaethom adrodd” i ddangos y gwahaniaeth yr oedd yr ymgysylltu wedi’i wneud. 

I ba raddau yr effeithiodd yr ymgynghoriad ar strwythur/cynnwys y strategaeth ddrafft?

Arweiniodd yr ymgynghoriad at rai newidiadau sylweddol i strwythur a blaenoriaethau’r Strategaeth Ddigidol, a oedd yn caniatáu i ni ganolbwyntio ar y profiadau a oedd bwysicaf i’r cyhoedd/cleifion/gofalwyr a staff. Cafodd y strategaeth ei hail-lunio hefyd gan fod gennym egwyddorion ar y dechrau na fyddent wedi cael cynlluniau cyflawni, a byddent newydd gael eu cytuno ar ffyrdd o weithio. Cafodd yr egwyddorion eu hadolygu a’u newid i fod yn alluogwyr, pob un â’i gynllun cyflawni ei hun. Gwnaethpwyd y newid hwn oherwydd yr adborth a dderbyniwyd ynghylch pryderon ynghylch allgáu digidol gan fod yn rhaid i ni weithio ar hyn ar y cyd gan fod y strategaeth mor ddibynnol ar gynhwysiant digidol. 

A gawsoch eich synnu gan lefel y pwysigrwydd a roddir ar gynhwysiant digidol yn dilyn ymgynghoriadau â staff, gofalwyr a dinasyddion?

Do. Roedd cynhwysiant digidol yn hawlio’r sylw mewn amryw o ymatebion trwy gydol yr arolwg, yn enwedig mewn perthynas â “Beth ydych chi’n meddwl allai atal neu rwystro’r profiadau uchod rhag digwydd?” – allgáu digidol oedd y trydydd ymateb uchaf ar gyfer y Cyhoedd/Cleifion a Gofalwyr a nodwyd diffyg sgiliau digidol fel yr ail ymateb uchaf i’r un cwestiwn gan staff. 

Pa effaith gafodd pandemig COVID 19 ar ddatblygiad y strategaeth?

Mae Covid 19 wedi gwneud i ni sylweddoli bod angen i ni gyflymu’r newid a chael y pethau sylfaenol yn iawn, fel y gallwn adeiladu arnynt. Roedd yn un o’r sbardunau allweddol ar gyfer datblygu’r Strategaeth Ddigidol! 

Roedd cryn dipyn o waith yn cael ei gyflawni gan y Timau Gwybodeg, o ddefnyddio Ymgynghoriadau Rhithiol yn gyflym (apwyntiadau clinigol rhithioldiogel), i ymweliadau rhithwir (galwadau fideo rhwng cleifion a theuluoedd), a chyflwyno Office 365, a oedd yn galluogi staff i weithio o gartref a chefnogi cyflenwi’r ysbytai maes. 

Beth oedd rôl CDC?

Bu CDC yn gysylltiedig o’r cychwyn cyntaf a chwaraeodd rôl ymgynghorol a chefnogodd y Tîm drwy: 

 • Darparu trosolwg o’r gwaith cydweithredol yr oeddent eisoes yn ei wneud yn BIPBC. 
 • Darparu dolenni i’r holl adroddiadau ac ymchwil allweddol gan arwain ar y rhai allweddol.
 • Asesu ansawdd a gwella geiriad allgáu digidol cyn cam cyntaf yr ymgysylltu. 
 • Asesu ansawdd a gwella geiriad y strategaeth ddigidol ddrafft a chynlluniau cyflawni cyn yr ail gam Ymgysylltu – gan gynnwys sut y gallwn gydweithio’n well. 
 • Cyfarfodydd rheolaidd i sicrhau bod y Strategaeth Ddigidol yn cael ei chyflawni.

Meddai Rheolwr Rhaglen CDC Dewi Smith “Mae’r strategaeth yn mynd i’r afael yn wirioneddol â mater cynhwysiant digidol, ar gyfer staff a dinasyddion. Drwy dynnu sylw at y gwaith rhagorol hwn, rydym yn anelu i sefydliadau eraill gael eu hysbrydoli ar gyfer datblygu eu strategaethau digidol eu hunain.” 

Casgliad

Tri ffactor llwyddiant allweddol wrth ddatblygu’r strategaeth newydd

 1. Tîm cryf, gyda’r gallu i ymrwymo’n llawn i’r Gwaith.
 2. Cynllun da.
 3. Ystod eang o ymgysylltu.

 Ystyriaethau i eraill sy’n cychwyn ar daith debyg

 • Ystyriwch y cwestiynau hyn: Ble yr ydym nawr?, Ble yr ydym eisiau bod?, Pwy sydd angen cymryd rhan?, Sut ydyn ni’n mynd i gyrraedd y nod?
 • Aseswch eich aeddfedrwydd digidol (offeryn/adnodd).
 • Defnyddiwch y wybodaeth gyfoethog o’ch ymgynghoriad, oherwydd dylai’r strategaeth ymwneud ag anghenion y defnyddwyr terfynol. Mae hefyd yn meithrin ymddiriedaeth ac yn cynyddu’r posibilrwydd o ymgysylltu yn y dyfodol.
 • Oherwydd yr amgylchedd gweithredu, rhaid i strategaethau modern fod yn fwy deinamig, felly adolygwch sut y maent yn cael eu darparu.
 • Gweithio gyda phartneriaid allweddol o’r cychwyn cyntaf.
 • Gweithio gyda chleifion i ddatblygu’r naratif “gwasanaeth nawr”.

Dolenni Defnyddiol

Strategaeth ‘Ein Dyfodol Digidol’ Betsi Cadwaladr

Strategaeth Ddigidol i Gymru

Mae’r GIG yn asesu eich aeddfedrwydd digidol