Neidiwch i’r prif gynnwys

Mae Cartrefi Conwy yn cynnig ystod o sesiynau hyfforddi digidol i denantiaid

Mae Cartrefi Conwy wedi treialu system talu rhent ar-lein i denantiaid, yn ogystal â nodi diffygion ar-lein drwy eu gwefan, gyda’r tenantiaid i gyd yn cael help staff i wneud hyn.

Mae Cartrefi Conwy yn Landlord Cymdeithasol Cofrestredig annibynnol nad yw er elw. Cafodd y cwmni ei ffurfio yn sgil trosglwyddo tua 3,800 o dai o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn 2008.

Yn ogystal â’r tai a drosglwyddwyd, mae Cartrefi Conwy hefyd wedi dechrau ar raglen ddatblygu uchelgeisiol i gynnig tai fforddiadwy o safon ar draws sir Conwy. Drwy adeiladu eiddo newydd, perchnogi eiddo gwag a gweithio mewn partneriaeth gyda darparwyr tai eraill yn y sectorau cyhoeddus a phreifat, y nod yw cael dylanwad positif ar gynyddu nifer y tai sydd ar gael ar draws ei ardal weithredu. Mae hyn yn cynnwys ymrwymiad i godi dros 250 o gartrefi newydd yn y blynyddoedd sydd i ddod.

Mae Cartrefi Conwy yn helpu cwsmeriaid i gael gafael ar gartrefi y gallant eu fforddio ac yn cynnig amrywiaeth o eiddo a thenantiaethau er mwyn cyflawni hyn. Mae hefyd yn cynnig ystod o wasanaethau cymorth i helpu tenantiaid i gynnal a chadw eu cartref, eu tenantiaeth a’i hannibyniaeth.

Mae wedi ymrwymo i gynnig gwasanaethau effeithiol a safonol i holl ddefnyddwyr ei wasanaethau.

Yn 2015 sefydlodd Cartrefi Conwy Creu Menter CIC fel is-gwmni dan berchnogaeth sy’n gweithredu fel menter gymdeithasol.

Default Text

Mae Cymunedau Digidol Cymru wedi cefnogi Cartrefi Conwy mewn nifer o ffyrdd gan gynnwys hyfforddiant parhaus i’w staff rheng flaen a’i wirfoddolwyr, cefnogaeth dechnegol gyda llechi a ddefnyddir i helpu tenantiaid i fynd ar-lein, help i ddatblygu strategaeth cynhwysiant digidol a datblygu a lleoli gwirfoddolwyr.

Mae Cartrefi Conwy hefyd yn aelod gweithredol o bartneriaeth ddigidol Dewch Ar-lein Conwy, gan fynychu cyfarfodydd yn y sir a chymryd rhan weithredol ynddynt.

Hyd yma mae chwe aelod o staff a gwirfoddolwyr wedi cael hyfforddiant gan Cymunedau Digidol Cymru, gan wella eu sgiliau digidol a’u galluogi i helpu tenantiaid sydd â phroblemau cynhwysiant digidol. Mae sesiynau pellach wedi eu trefnu, yn benodol i dargedu tenantiaid sydd eisiau dod o hyd i waith gan ddefnyddio dulliau digidol, apiau a’r we.

Mae Cartrefi Conwy wedi treialu system talu rhent ar-lein i denantiaid, yn ogystal â nodi diffygion ar-lein drwy eu gwefan, gyda’r tenantiaid i gyd yn cael help staff i wneud hyn.

Mae Cartrefi Conwy bellach yn cynnig ystod o sesiynau hyfforddi digidol i denantiaid ar draws y sir, i gyd o ganlyniad i’r help a roddwyd gan Cymunedau Digidol Cymru.

Mae’r tenantiaid bellach yn gallu cael cymorth digidol arferol. Mae Cartrefi Conwy yn cynnig amrywiaeth o sesiynau, i gyd gyda’r nod o helpu tenantiaid i wella’n gymdeithasol ac economaidd drwy ddefnyddio technoleg.