Neidiwch i’r prif gynnwys

Cymdeithas Tai Merthyr Tudful – Stori Lowri

Default Text
Mae Lowri* yn ei 30au ac mae ganddi deulu ifanc. Dydy hi ddim wedi defnyddio gliniadur na chyfrifiadur ers pan oedd hi yn yr ysgol, a doedd ganddi ddim sgiliau rhyngrwyd o gwbl.

Roedd ganddi ffôn clyfar, ond dim ond ar gyfer Facebook roedd hi’n ei ddefnyddio. Fel rhan o gynllun cael benthyg gliniadur Llywodraeth Cymru/DCW, cofrestrodd Lowri i gael benthyg gliniadur; fel rhan o’r cynllun, fe gytunodd hi i gymryd rhan mewn sesiynau sgiliau rhyngrwyd hefyd.

Roedd Lowri wedi dilyn cwrs coginio ‘slow cooker’ a drefnwyd gan y Gymdeithas Dai, sef cwrs pedair sesiwn gyda’r unigolyn yn cael cadw’r ‘slow cooker’ ar ddiwedd y cwrs. Pan gafodd gyfle i gael benthyg gliniadur, roedd Lowri’n awyddus i chwilio am ryseitiau ar-lein fel y gallai ddefnyddio’i hoffer coginio a chwilio am ryseitiau i fwydo ei theulu ar gyllideb. Roedd ganddi ddiddordeb hefyd mewn gwybod sut y gallai ddefnyddio’r gliniadur i arbed arian ac edrych ar adnoddau cyllidebu. Helpodd staff y Gymdeithas Dai Lowri i greu cyfeiriad e-bost fel y gallai edrych ar wefannau cymharu prisiau ynni – o ganlyniad, mae hi bellach yn gallu cadw llygad ar ei thariff i sicrhau ei bod hi ar yr un rhatach bosib. Dangoswyd iddi hefyd sut i wneud ceisiadau grant ar-lein, megis ar gyfer y disgownt cartrefi cynnes a chynllun HelpU Dŵr Cymru. Nid oedd gan Lowri unrhyw brofiad o wneud ceisiadau ar-lein, felly ar ôl gwneud yn siŵr ei bod hi’n gymwys i gael grantiau o’r fath, cafodd help i wneud hyn ar-lein. Cafodd hi siom ar yr ochr orau o weld pa mor syml ydoedd; dywedodd y byddai wedi bod ofn rhoi cynnig ar y fath beth o’r blaen, ond nawr mae hi’n teimlo’n ddigon hyderus i ddangos i’w ffrindiau a’i theulu sut i wneud cais. O ganlyniad, arbedodd Lowri tua £330 trwy gynllun Dŵr Cymru a £140 trwy’r disgownt cartrefi cynnes. Mae Lowri wedi cofrestru hefyd i ddefnyddio adnodd cyllidebu ar-lein y Gwasanaeth Cynghori Ariannol i gadw llygad ar ei sefyllfa ariannol.

Mae Lowri’n parhau i ddefnyddio’r gliniadur i edrych ar ryseitiau, dysgu sut i arbed arian a rhyngweithio cymdeithasol ar fforymau ac ati. Mae hi wedi cysylltu â’i chymdogion ar ei stryd ar Facebook, ac mae hi’n gallu dysgu mwy am ddigwyddiadau cymunedol a phrosiectau tai Merthyr Tudful ar dudalen Facebook Tai Merthyr. Mae’r gliniadur wedi dod yn adnodd gwerthfawr i Lowri a’i theulu.

*Mae enwau wedi’u newid i ddiogelu hunaniaeth