Neidiwch i’r prif gynnwys

Elusen iechyd meddwl, Gofal, yn helpu ei defnyddwyr i ddod o hyd i wybodaeth am iechyd ar-lein

Bu staff yn elusen Gofal yn Ne Cymru yn cymryd rhan mewn hyfforddiant cynhwysiant digidol a gynhaliwyd gan Cymunedau Digidol Cymru (CDC) ac yn benthyca offer digidol o’r prosiect. Bellach, gallant fynd ati’n hyderus i helpu pobl sy’n dod i’w grwpiau cymorth i ddefnyddio’r offer a dod o hyd i wybodaeth ar-lein.

Pam

Elusen iechyd meddwl a lles yw Gofal, sy’n cefnogi annibyniaeth, adferiad a lles pobl â phroblemau iechyd meddwl. O’i chanolfan yn Oakdale yng Nghaerffili, mae prosiect Llwybrau at Gyflogaeth yn cynorthwyo pobl i gael swydd neu gadw swydd, cael mynediad at addysg a chyfleoedd galwedigaethol, neu ailddarganfod sgiliau a galluoedd y gallent fod wedi eu colli.

Mae sgiliau digidol sylfaenol yn allweddol er mwyn gallu gwneud y pethau hyn a helpu pobl i gynnal eu hannibyniaeth a’u lles hefyd.

Sut

Cyflwynodd CDC hyfforddiant i chwe aelod o staff Gofal, gan ddangos iddynt sut i gynorthwyo pobl i fynd ar-lein.

Fe wnaeth Gofal hefyd fenthyca cyfrifiaduron llechen a gliniadur y gallai pobl eu defnyddio mewn sesiynau galw i mewn neu bryd bynnag yr oeddent yn dod i’r swyddfa i gael cymorth.

I ddangos eu hymrwymiad i helpu eu cleientiaid, llofnododd staff o brosiect Llwybrau at Gyflogaeth y Siarter Cynhwysiant Digidol, ac maent yn ymgorffori cynhwysiant digidol yn eu holl weithgareddau erbyn hyn.

Effaith

Mae’r cyfrifiaduron llechen a’r gliniadur y cafodd Gofal eu benthyca wedi bod yn werthfawr. Nid oes gan lawer o gleientiaid gyfrifiadur gartref ac nid oes ganddynt yr hyder i ddefnyddio cyfrifiadur mewn llyfrgell. Maent yn gwybod y gallant ddod i Gofal a mynd ar y rhyngrwyd mewn amgylchedd cyfarwydd a chefnogol, gyda chymorth gan staff hyfforddedig.

Mae Andrew yn ymweld ag un o’r grwpiau cymorth yn rheolaidd. Dywedodd, “Rydw i’n defnyddio’r cyfrifiaduron i wneud cais am swyddi a gwirio fy negeseuon e-bost i gael atebion i’m ceisiadau am swyddi.” Mae’n arddwr brwd ac mae’n defnyddio’r offer hefyd i bori trwy gatalogau hadau ac ymchwilio i’r adegau gorau i blannu hadau.

Mae Andrew wedi defnyddio’r rhyngrwyd i ymchwilio i’r feddyginiaeth yr oedd yn ei chymryd hefyd. “Roeddwn i’n cymryd math penodol o feddyginiaeth am gyfnod hir. Ar ôl ychydig, roedd y feddyginiaeth fel pe bai’n mynd yn llai effeithiol, felly defnyddiais yr offer i chwilio am fy meddyginiaeth ar Google, a chanfod ei bod yn gyffredin i’r feddyginiaeth ddechrau bod yn llai effeithiol dros gyfnod. Wedyn, es i weld fy meddyg teulu a newidiodd fy meddyginiaeth, ac roedd hyn o gymorth mawr i mi.”

Mae Peter yn defnyddio’r dyfeisiau llechen i wneud cais am fudd-daliadau a chwilio am wybodaeth. Dywedodd Peter, “Rydw i wedi defnyddio dyfais llechen i edrych ar galorïau mewn bwyd hefyd.”

Mae Julie o’r clwb crefftau. Mae’n defnyddio’r dyfeisiau llechen i ymchwilio i ddeunyddiau a dyluniadau crefft ar-lein. Dywedodd, “Mae’r offer wedi bod yn ddefnyddiol iawn ar gyfer y clwb crefftau. Rydym ni’n defnyddio YouTube i wylio sesiynau tiwtorial crefftau ac wedyn rydym ni i gyd yn creu pethau gyda’n gilydd. Adeg y Nadolig, rydym ni’n creu dalwyr cannwyll gwydr lliw a globau eira.”