Neidiwch i’r prif gynnwys

Gweithwyr gofal plant Abertawe yn mynd ar-lein i fod yn Hyrwyddwyr Digidol

Fe gafodd PACEY Cymru hyfforddiant gan Cymunedau Digidol Cymru er mwyn cynyddu sgiliau digidol aelodau’r staff. O ganlyniad, mae PACEY Cymru yn gallu darparu hyfforddiant TGCh i weithwyr gofal plant, gwarchodwyr plant eraill a darparwyr gwasanaethau yn Abertawe a ledled Cymru.

Mae PACEY Cymru yn cefnogi pobl sy’n gweithio gyda ac yn gofalu am blant yng Nghymru. Mae’r sefydliad yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol ac asiantaethau i sicrhau bod teuluoedd ledled Cymru yn gallu cael gafael ar ofal plant fforddiadwy o safon.

Roedd tîm PACEY Cymru am helpu gwarchodwyr plant a darparwyr gofal plant eraill i gynyddu eu hyder a’u sgiliau digidol gan ddefnyddio technoleg.

Sut?

Bu staff PACEY Cymru yn mynychu hyfforddiant Hyrwyddwyr Digidol gyda Cymunedau Digidol Cymru.

Er mwyn helpu i gynllunio’r sesiwn hon, siaradodd tîm Cymunedau Digidol Cymru â hyfforddeion unigol er mwyn asesu lefel eu cymhwysedd digidol a thrafod unrhyw agweddau penodol i’w trafod yn y gweithdy.

Yn ystod y cwrs undydd, fe ddysgodd y staff sut i:

  • Sefydlu cyfeiriad e-bost
  • Defnyddio Google
  • Hyrwyddo eu gwasanaeth ar-lein, trwy wefannau a’r cyfryngau cymdeithasol
  • Polisïau a gweithdrefnau ar ddefnyddio TGCh mewn lleoliad gofal plant
  • Defnyddio Excel

Roedd pawb a gymerodd ran yn cytuno bod sgyrsiau cyn hyfforddiant o fudd i gymryd rhan yn y gweithdy. Roedd tri o’r mynychwyr yn arbennig o nerfus a heb fawr o hyder mewn defnyddio TGCh, ond wedi cael sicrwydd ar ôl siarad â hyfforddwr ymlaen llaw.

Effaith

O ganlyniad i hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru, mae PACEY Cymru wedi mynd ymlaen i gyflwyno gweithdai am ddim i dimau gofal plant awdurdodau lleol ledled Cymru, gan hyrwyddo cynhwysiant digidol. Fe welodd Cyngor Abertawe bod angen cefnogi gwarchodwyr plant ac eraill mewn lleoliadau gofal plant gyda’u sgiliau digidol, yn enwedig rhai sy’n darparu cynllun Gofal Plant 30 awr Llywodraeth Cymru.

Yn dilyn yr hyfforddiant, llwyddodd PACEY Cymru i dderbyn grant tuag at offer digidol er mwyn cefnogi hyfforddiant pellach a hyrwyddo cynhwysiant digidol a llythrennedd digidol.

Roedd adborth gan fynychwyr y cwrs hyfforddi gwreiddiol yn amrywio o ‘Fe wna i drefnu sgyrsfan i rieni ar Messenger’ i ‘Bydda i’n diweddaru ein polisïau a’n gweithdrefnau ar ôl yr hyfforddiant hwn’. Dywedodd eraill y byddant yn croesawu cwrs dilynol, tra bod pawb yn credu bod eu gwybodaeth a’u hyder mewn technoleg ddigidol wedi cynyddu.