Neidiwch i’r prif gynnwys

Her Gymunedol Bagloriaeth Cymru – Coleg Gwent

Dechreuodd Cymunedau Digidol Cymru weithio gyda Choleg Gwent cyn Wythnos Dewch Ar-lein 2016 – ymgyrch genedlaethol sydd wedi cael ei dylunio i gynorthwyo mwy o bobl i ddysgu sut i ddefnyddio’r rhyngrwyd, cyfrifiaduron a dyfeisiau symudol. Yn ystod yr ymgyrch, cynhelir llawer o ddigwyddiadau mewn llyfrgelloedd a lleoliadau cymunedol eraill, gyda staff a gwirfoddolwyr sefydliadau yn helpu dysgwyr i wneud mwy ar-lein, ac roedd yn cydweddu’n naturiol â nodau Cymunedau Digidol Cymru a’r Coleg.

Amlygodd staff addysgu Coleg Gwent 65 o fyfyrwyr TG a allai helpu yn eu cymunedol leol yn ystod Wythnos Dewch Ar-lein, fel rhan o Her Gymunedol Bagloriaeth Cymru. Er bod gan Goleg Gwent bum campws ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen, cynhaliwyd y cydweithrediad cyntaf hwn trwy gampws Pont-y-cymer, yn ardal Caerffili.

Derbyniodd y 65 o fyfyrwyr hyfforddiant gan Cymunedau Digidol Cymru a Dewch Ar-lein Caerffili (Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili), i’w paratoi nhw ar gyfer y cwestiynau y byddai’n cael eu gofyn yn ystod y sesiynau lle y byddent yn helpu, sut i gyfathrebu’n effeithiol, a diogelwch mewn lleoliad cymunedol.

Cynhaliodd myfyrwyr Coleg Gwent sesiynau galw heibio mewn 22 o lyfrgelloedd a chanolfannau cymunedol lleol, ledled Caerffili, Sir Fynwy a Chasnewydd yn ystod Wythnos Dewch Ar-lein (16-23 Hydref), gan weithio ochr yn ochr â rhaglenni llythrennedd digidol presennol, mewn partneriaeth â Cymunedau Digidol Cymru a Dewch Ar-lein Caerffili. Roedd ymglymiad y myfyrwyr yn golygu mai Wythnos Dewch Ar-lein 2016 oedd y mwyaf a gynhaliwyd yn y siroedd uchod ers ei chynnal am y tro cyntaf yn 2006.

Roedd adborth o’r wythnos yn ardderchog, gan y partneriaid a gynhaliodd ddigwyddiadau a’r bobl a dderbyniodd help gan y myfyrwyr. Dywedodd Elaine Haigh o Goleg Gwent, “Roeddwn i’n falch iawn fod y myfyrwyr wedi cael profiad go iawn, yn gweithio gyda phobl nad oeddent wedi cyfarfod â nhw o’r blaen, mewn amgylchedd anghyfarwydd. Fe wnaethant ennill hyder wrth iddynt arddangos sgiliau i bobl hebddynt. Roedd yn brosiect realistig ac ystyrlon”.

“O beth welais i yn bersonol, a beth rwyf wedi’i glywed gan staff y llyfrgell, roedd ymddygiad a phroffesiynoldeb y myfyrwyr yn ardderchog.” Matthew Bevan, Dewch Ar-lein Caerffili, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Y profiad hwn arweiniodd at Cymunedau Digidol Cymru yn datblygu Her Gymunedol Bagloriaeth Cymru gyda CBAC, y gellid ei chyflawni gan unrhyw ysgol neu goleg yng Nghymru sy’n cynnig Bagloriaeth Cymru. Mae’r her ar gyfer disgyblion a myfyrwyr ar lefel CA4 ac ar gyfer y Cymhwyster Uwch.

Quotation mark

Cynhaliodd myfyrwyr Coleg Gwent sesiynau galw heibio mewn 22 o lyfrgelloedd a chanolfannau cymunedol lleol, ledled Caerffili, Sir Fynwy a Chasnewydd yn ystod Wythnos Dewch Ar-lein (16-23 Hydref)