Neidiwch i’r prif gynnwys

Mae Ysgol Uwchradd Pen-Y-Dre yn cefnogi eu cymuned gyda ‘Digital Drop-ins’

Ym mis Tachwedd 2016, cysylltodd Cymunedau Digidol Cymru â Chyd-gysylltydd Bagloriaeth Cymru Ysgol Uwchradd Pen-y-Dre i weld a fyddai gan yr ysgol ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y prosiect Arwyr Digidol.

Mae Ysgol Uwchradd Pen-y-Dre yn ysgol gyfun 11-16, sydd wedi’i lleoli ar Ystad y Gurnos ym Merthyr Tudful. Yn ddiweddar, mae’r ysgol wedi ennill un o Wobrau Addysgu Proffesiynol Cymru, y gwobrau cyntaf o’u bath, a hynny yn y categori Gwobr Ysgol Gyfan am Hyrwyddo Perthnasoedd gyda Rhieni a’r Gymuned. Ym mis Tachwedd 2016, cysylltodd Cymunedau Digidol Cymru â Chyd-gysylltydd Bagloriaeth Cymru Ysgol Uwchradd Pen-y-Dre i weld a fyddai gan yr ysgol ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y prosiect Arwyr Digidol.

Roedd yr ysgol yn awyddus iawn i gymryd rhan ac, yn rhan o’u Her Gymunedol ar gyfer Bagloriaeth Cymru, daeth disgyblion blwyddyn 10 yn Arwyr Digidol. Gan weithio’n agos gyda’r tiwtor TGCh, hyfforddodd Cymunedau Digidol Cymru 19 o ddisgyblion ym mis Ionawr 2017. Roedd y disgyblion yn hynod o frwdfrydig, ac roeddent wedi cyfrannu llawer i’r sesiwn. Roedd yn dda gallu amlygu i’r bobl ifanc sut y gallai eu sgiliau digidol fod o fudd sylweddol i eraill. Fel brodorion digidol, mae defnyddio technoleg wedi bod yn rhan o’u bywydau erioed, felly roedd yn wirioneddol werthfawr gallu cyfleu iddynt pam nad yw pobl ar-lein, a sut y mae’r bobl hynny, o ganlyniad, yn colli allan ar lawer o’r manteision y mae llawer ohonom yn eu cymryd yn ganiataol.

Cysylltodd yr ysgol ag Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr – gwasanaeth llyfrgell i drefnu a rhedeg rhai sesiynau digidol yn Hwb Llyfrgell Merthyr, sydd newydd agor. Roedd y disgyblion wedi gweithio’n agos gyda staff y llyfrgell i gynllunio’r sesiynau ac i ddylunio taflenni i hysbysebu’r digwyddiadau. Aeth yr Arwyr Digidol ati i redeg dwy sesiwn “Gadget Guru” ar 20 a 27 Mawrth 2017. Cafwyd presenoldeb da yn y sesiynau, ac roedd pobl yn gallu gofyn am help ar amrywiaeth o bethau gwahanol. Yn ystod y sesiynau, cafodd ychydig o ffilmiau byr eu gwneud, a oedd yn cynnwys aelodau o’r cyhoedd a’r tiwtor TGCh.

Ar ôl i’r cyfnod arholiadau prysur ddod i ben, mae’r tiwtor TGCh a’r Arwyr Digidol yn bwriadu parhau i ddarparu cymorth digidol i aelodau o’r gymuned leol.

Roedd y disgyblion a gymerodd ran wedi cael profiad o gyfathrebu wyneb yn wyneb ag aelodau o’r cyhoedd. Roeddent wedi cwblhau’r elfen gymunedol o’u cwrs Bagloriaeth Cymru trwy gynllunio, cyflwyno ac yna fyfyrio ar y sesiynau Arwyr Digidol. Oherwydd lefel yr ymgysylltu a amlygwyd gan y disgyblion, ynghyd â’r amrywiaeth eang o dystiolaeth a gasglwyd trwy gydol y broses, cafwyd gwell canlyniadau Bagloriaeth Cymru o ganlyniad. Roedd yn ymddangos bod yr aelodau o’r cyhoedd a oedd yn rhan o’r prosiect Arwyr Digidol i gyd yn elwa ar y profiad, a hynny o ran dod o hyd i ateb a oedd yn seiliedig ar dechnoleg i broblem o ddydd i ddydd, ac o ran siarad ag oedolion ifanc am dechnoleg yn gyffredinol.

Roedd llawer o’r disgyblion a gymerodd ran yn y prosiect yn teimlo bod canlyniad eu gwaith yn un cadarnhaol, a’u bod yn cael eu hannog i gynnal rhagor o sesiynau yn nhymor yr haf. Roedd disgyblion unigol wedi cynhyrchu gwaith a oedd yn rhagori ar eu targed yn y Fagloriaeth, ac roeddent yn teimlo’n gyfforddus yn myfyrio ar brosiect yr oeddent wedi chwarae rhan weithgar ynddo. Yn y gwobrau diwedd blwyddyn, cafodd disgybl o’r grŵp Arwyr Digidol ei ddewis am ei gyfraniad ‘ffantastig’ i gwrs menter Bagloriaeth Cymru ac am wneud cynnydd parhaus.

Eileen aeth i’r sesiwn galw heibio yn Hwb Lyfrgell Merthyr i gael help o ran lawrlwytho lluniau a defnyddio storfa cwmwl. Dywedodd Eileen, “Roedd yr Arwyr Digidol yn amyneddgar iawn, iawn. Roeddent wedi gallu fy helpu’n hawdd gyda rhywbeth a oedd yn amhosibl i mi ei wneud, a hynny am eu bod wedi tyfu i fyny gyda thechnoleg. Roedd hyn yn ddefnyddiol iawn i mi, a byddwn yn argymell i unrhyw un y dylai fynd i un o’r sesiynau hyn.”

Bev aeth i’r sesiwn galw heibio yn Hwb Lyfrgell Merthyr i gael help gyda ffôn symudol. Doedd Bev erioed wedi cael ffôn clyfar o’r blaen, ac roedd arni angen cymorth sylfaenol iawn. Dywedodd Bev, “Roedd yr Arwyr Digidol wedi gallu dangos i mi sut i anfon neges destun; roeddent hefyd wedi dangos i mi sut i anfon llun, a sut i lawrlwytho a defnyddio WhatsApp. Mae hwn yn newid mawr i mi, ac mae’r bechgyn wedi bod yn hynod o gwrtais; maent yn wybodus iawn ac yn hawdd iawn mynd atynt.
“Bydd y cymorth y maent wedi’i roi i mi yn gwneud gwahaniaeth mawr.”

Gareth Price, Tiwtor TGCh Ysgol Uwchradd Pen-y-Dre: “Mae prosiect Cymunedau Digidol Cymru wedi cael dylanwad aruthrol o gadarnhaol ar fy nysgwyr ym Mlwyddyn 10. Bydd y profiad y maent wedi’i gael mewn cyfathrebu rhyngbersonol ag aelodau o’r cyhoedd yn helpu i’w paratoi ar gyfer cyfweliadau a chyflwyniadau yn y dyfodol. Mae’r prosiect Arwyr Digidol wedi dod yn rhan ganolog o’n huned menter ar gyfer y Fagloriaeth, ac mae’n rhywbeth yr ydym yn bwriadu ei ddefnyddio yn y blynyddoedd sydd i ddod. Mae’n braf bod yn rhan o brosiect sy’n cael effaith mor ddramatig ar ein dysgwyr a’r gymuned leol.”