Neidiwch i’r prif gynnwys

Sesiynau mynediad agored a gynhelir yn Sir y Fflint a Wrecsam

Mae sesiwn mynediad agored a gynhelir gan Gymunedau Digidol Cymru yn golygu y gall staff o wahanol sefydliadau ddod ynghyd i gael hyfforddiant. Roedd dwy sesiwn a gynhaliwyd yng Ngogledd Cymru yn gyfle i gyfranogwyr drafod buddiannau mynd ar-lein a dysgu am adnoddau digidol newydd.

Pam

Mae Cymunedau Digidol Cymru yn gwybod bod adegau pan fyddai staff a gwirfoddolwyr o bob cwr o Gymru yn hoffi mynd i’n digwyddiadau hyfforddi, ond na allant eu cynnal yn eu sefydliadau eu hunain am wahanol resymau. Oherwydd hyn, gwnaethom gynnal sesiynau mynediad agored mewn lleoliadau cymunedol a’u hyrwyddo ar-lein a thrwy gyfryngau cymdeithasol.

Sut

Cynhaliwyd dau ddigwyddiad yng Ngogledd Cymru yn ddiweddar, yn rhanbarthau Sir y Fflint a Wrecsam. Tŷ Pawb, canolfan gymunedol yn Wrecsam ger Marchnad y Bobl, a gynhaliodd sesiwn hanner diwrnod ar Helpu Pobl i Fynd Ar-lein. Sesiwn wib i roi dealltwriaeth well i bobl o bwysigrwydd cynhwysiant digidol yw’r cwrs hwn.  Mae’r cwrs hefyd yn rhoi cyngor ar gadw pobl yn ddiogel ar-lein ac yn trafod ymddygiad priodol wrth wirfoddoli neu helpu pobl i fynd ar-lein.

Roedd nifer dda yn bresennol yn y cwrs, gyda phobl o sefydliadau megis Cyngor Wrecsam, Groundwork Gogledd Cymru, y Groes Goch a’r Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol yn bresennol. Trafododd y grŵp yr hyn roeddent yn credu oedd ystyr cynhwysiant digidol a gwnaethant wylio fideo llawn gwybodaeth am hyd a lled cynhwysiant digidol yng Nghymru, a oedd yn nodi nad yw 15% o’r boblogaeth ar-lein.

Cynhaliwyd y digwyddiad yn Sir y Fflint yn Theatr Clwyd, yr Wyddgrug. Roedd y sesiwn hon ar Apiau Iechyd a Lles Digidol, a gwerthwyd pob tocyn i’r digwyddiad. Roedd staff yn bresennol o sefydliadau gan gynnwys Cyngor Sir y Fflint a nifer o elusennau lleol. Nodau’r cwrs oedd tynnu sylw at yr amrywiaeth o adnoddau digidol sydd ar gael a’r ffordd y gellid eu defnyddio fel rhan o arferion gwaith i helpu cleifion.

Effaith

Roedd yna drafodaeth ddiddorol yn y ddwy sesiwn ar y ffordd y mae technoleg yn newid ac yn galluogi pobl i gyfathrebu mewn ffyrdd gwahanol. Gwnaeth y cyfranogwyr adnabod sut y gall pobl ag anableddau ddefnyddio’r dechnoleg i gyfathrebu, neu sut y gellir ei haddasu i ddiwallu eu hanghenion. Er enghraifft, tynnodd un cyfranogwr sylw at sut y gall pobl ddefnyddio’r meicroffon ar eu dyfeisiau clyfar yn hytrach na theipio eu negeseuon, a defnyddio technoleg ôl bawd ac adnabod wyneb yn hytrach na chyfrineiriau. “Mae technoleg yn dod yn haws yn hytrach nag yn fwy cymhleth,” dywedodd.

Gweithiodd y cyfranogwyr fel grŵp i archwilio’r amrywiaeth o apiau sydd ar gael ar gyfer lles corfforol a meddyliol, megis fideos maeth, technoleg rithwir ac apiau iechyd meddwl. Cawsant eu herio hefyd i ddod o hyd i wybodaeth iechyd o ansawdd da ar-lein, drwy wella eu sgiliau meddwl yn feirniadol ac asesu’r wybodaeth a gyflwynir iddynt, yn hytrach na’i derbyn fel ffaith o’r cychwyn cyntaf.

Roedd y grŵp wedi mwynhau rhannu straeon personol o’u rhyngweithiadau ag amrywiaeth o apiau gofal iechyd a lles, megis Calm. Esboniodd un cyfranogwr sut mae un o’i ddefnyddwyr gwasanaeth, dyn yn ei 90au, yn defnyddio Alexa i’w helpu i oresgyn ei anableddau, gyda negeseuon atgoffa wedi’u gosod i roi gwybod iddo pryd i gymryd ei feddyginaethau, pryd i ffonio’i berthnasau a phryd i ddisgwyl ymwelwyr.

Cafodd y ddwy sesiwn adborth gwych gan y cyfranogwyr a bydd Cymunedau Digidol Cymru yn anelu at gynnal cyrsiau pellach yn y dyfodol agos.