Neidiwch i’r prif gynnwys

Rhaglen gweminar cynhwysiant digidol

Yn Cymunedau Digidol Cymru rydym wedi bod yn gweithio’n galed i ddatblygu cyrsiau hyfforddi cynhwysiant digidol ar-lein, gan gynnwys gweminarau a sesiynau galw heibio digidol a allai fod yn hanfodol i chi a’ch defnyddwyr gwasanaeth wrth symud ymlaen.

Cysylltwch â ni am gefnogaeth

Isod mae manylion y sesiynau ar-lein sydd ar y gweill gennym, ynghyd â’r dolenni i gofrestru’ch lle.

Rydyn ni wedi ceisio gwneud y broses arwyddo mor syml â phosib ond os ydych chi’n cael unrhyw broblemau wrth gofrestru, cysylltwch â DCWtraining@wales.coop

Hydref

 Sut i ddefnyddio Zoom – 6 Hydref 2021 | 10yb

Cyflwynir y sesiwn yn Saesneg

Noder: Mae’r cyflwyniad hwn at ddibenion arddangos yn unig. Nid ydym yn cynnwys elfen ymarferol yn y weminar hon

Yn y weminar hon byddwn yn:

 • Cyflwyno defnyddwyr i osodiadau sylfaenol cyfarfodydd Zoom.
 • Rhoi arddangosiad byw o sut i drefnu cyfarfod Zoom gan ddefnyddio rheolaethau Zoom ar eich porwr gwe.
 • Rhoi trosolwg o’r opsiynau pellach ar gyfer cyfarfodydd, gan gynnwys

Cofrestwrch yma


Hygyrchedd Digidol – 13 Hydref 2021 | 10yb 

Cyflwynir y sesiwn yn Saesneg

Yn y weminar hon byddwn yn:

 • Trafod yr opsiynau hygyrchedd addas sydd ar gael yn barod ar ddyfeisiau digidol modern.
 • Rhoi trosolwg ar apiau sy’n rhoi cymorth gweledol a chlywedol.
 • Rhoi trosolwg ar apiau sy’n cefnogi cyfathrebu.

Cofrestwrch yma


Diogelwch ar-lein a Newyddion Ffug – 13 Hydref 2021 | 2yh

Cyflwynir y sesiwn yn Gymraeg

Yn y weminar hon byddwn yn:

 • Codi ymwybyddiaeth o sgamiau ar-lein, sy’n cynnwys enghreifftiau o sgamiau go iawn.
 • Trafod ffyrdd o gadw’n ddiogel ar-lein.
 • Trafod newyddion ffug a sut i adnabod gwybodaeth ddibynadwy.

Cofrestwrch yma


Helpu Pobl i fynd Ar-lein – 20 Hydref 2021 | 10yb 

Cyflwynir y sesiwn yn Saesneg

Mae nifer o aelodau’r cyhoedd yng Nghymru yn berchen ar ddyfeisiau digidol ond yn aml angen cymorth neu arweiniad i fynd ar-lein.

Yn y weminar hon byddwn yn:

 • Trafod pwysigrwydd dod i adnabod yr unigolyn yr ydych yn ei helpu er mwyn teilwra cymorth ar gyfer eu hanghenion.
 • Goresgyn rhwystrau i fynd ar-lein.
 • Canolbwyntio ar ddulliau o gefnogi rhywun o bell a rhoi cyngor dros alwadau ffôn a galwadau fideo.
 • Adolygu apiau defnyddiol o ran cyfathrebu a lleoedd i fynd i gael dysgu ymhellach.

Cofrestwrch yma


Ysbrydoli Gweithgareddau Digidol – 22 Hydref 2021 | 10yb

Cyflwynir y sesiwn yn Saesneg

Mae’r weminar hon wedi’i hanelu at rai sy’n gweithio yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol a bydd yn eich cyflwyno i adnoddau y gallwch eu defnyddio i gael pobl i ymgysylltu â thechnoleg digidol. Bydd y sesiwn yn eich ysbrydoli ac yn rhoi syniadau i chi am sut i gynnal gweithgareddau digidol i wella iechyd a lles y bobl rydych chi’n gofalu amdanyn nhw. Bydd y testunau a fydd yn cael eu trafod yn cynnwys hel atgofion, defnyddio YouTube, cerddoriaeth, darllen ar-lein, cerddoriaeth, gemau / posau, apiau creadigol, Google Maps/Google Earth i’ch arwain i ble y cawsoch eich geni neu’ch magu, ac ati.

Cofrestwrch yma


Arbed ac Ennill Arian ar-lein – 27 Hydref 2021 | 10yb

Cyflwynir y sesiwn yn Saesneg

Yn y weminar hon byddwn yn:

 • Trafod diogelwch ar-lein wrth gynnal trafodiadau ar-lein.
 • Darparu opsiynau ar gyfer gwefannau arbed arian a dangos eu tudalennau hafan.
 • Rhoi trosolwg o rai o’r ffyrdd y gall unigolion gael gafael ar nwyddau am ddim a gwerthu eu nwyddau drwy ddefnyddio marchnadoedd ar-lein.

Cofrestwrch yma


Natur Trwy’r Byd Digidol – 27 Hydref 2021 | 2yh 

 Cyflwynir y sesiwn yn Gymraeg

Yn y weminar hon byddwn yn:

 • Dangos adnoddau ac apiau digidol sy’n helpu i wneud y byd o’ch cwmpas yn le fwy diddorol.
 • Ceisio eich ysbrydoli i fynd allan a dysgu am natur drwy ddefnyddio eich ffôn neu dabled symudol.
 • Dangos sut i wneud y mwyaf o natur yn ddigidol os ydych chi’n ffeindio hi’n anodd i fynd allan.

Cofrestwrch yma


Tachwedd

Y Cyfryngau Cymdeithasol ac Ymgysylltu Cymunedol – 3 Tachwedd 2021 | 10yb

Cyflwynir y sesiwn yn Saesneg

Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn adnodd grymus i gadw unigolion mewn cysylltiad ac i sefydliadau a mudiadau ymgysylltu a chyfathrebu gyda’u cynulleidfa.

Yn y weminar hon byddwn yn:

 • Trafod manteision y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer ymgysylltu cymunedol.
 • Rhoi trosolwg o blatfformau cyfryngau cymdeithasol gwahanol a’u cryfderau ar gyfer cysylltu gyda’r gynulleidfa.
 • Trafod preifatrwydd a diogelwch ar-lein wrth ddefnyddio platfformau cyfryngau cymdeithasol.

Cofrestwrch yma


Cynhwysiant Digidol ac Ariannol – 10 Tachwedd 2021 | 10yb 

Cuflwynir y sesiwn hon yn Saesneg

Yn ystod y 18 mis diwethaf, mae cynnydd sylweddol wedi bod yn yr amser rydym yn ei dreulio ar-lein. O weithio gartref, i gyrraedd gwasanaethau cyhoeddus allweddol, i gadw mewn cysylltiad gyda’n teuluoedd a’n cymunedau.

Yn y weminar hon byddwn yn:

 • Trafod manteision y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer ymgysylltu cymunedol.
 • Rhoi trosolwg o blatfformau cyfryngau cymdeithasol gwahanol a’u cryfderau ar gyfer cysylltu gyda’r gynulleidfa.
 • Trafod preifatrwydd a diogelwch ar-lein wrth ddefnyddio platfformau cyfryngau cymdeithasol.

Cofrestwrch yma


Cynhwysiant Digidol ac Ariannol – 10 Tachwedd 2021| 2yh

Cyflwynir y sesiwn hon yn Gymraeg

Yn ystod y 18 mis diwethaf, mae cynnydd sylweddol wedi bod yn yr amser rydym yn ei dreulio ar-lein. O weithio gartref, i gyrraedd gwasanaethau cyhoeddus allweddol i gadw mewn cysylltiad gyda’n teuluoedd a’n cymunedau.

Bydd y gweminar hwn yn:

 • Archwilio tlodi data a sut i’w oresgyn
 • Deall y cysylltiad rhwng allgáu digidol ac allgáu ariannol
 • Archwilio ffyrdd o helpu pobl i gael mynediad at gefnogaeth a gwasanaethau ar-lei

Cofrestwrch yma


Cadw’n Brysur – 17 Tachwedd 2021 | 10yb

Cyflwynir y sesiwn yn Saesneg

Yn y weminar hon byddwn yn:

 • Trafod pwysigrwydd a’r manteision o gadw’n brysur.
 • Rhoi trosolwg o’r opsiynau digidol ar gyfer cadw’r pobl rydych chi’n ei gefnogi yn brysur, gan gynnwys: Celf a Chreadigrwydd; Gemau;
 • Adnabod Natur; Ymwybyddiaeth Ofalgar a Myfyrdod; Cerddoriaeth a Sain; Cyfryngau Cymdeithasol; Cwisiau a Phosau; Hel Atgofion; a Fideo.

Cofrestwrch yma


Helpu Pobl i fynd Ar-lein – 24 Tachwedd | 10yb

Cyflwynir y sesiwn yn Saesneg

Mae nifer o aelodau’r cyhoedd yng Nghymru yn berchen ar ddyfeisiau digidol ond yn aml angen cymorth neu arweiniad i fynd ar-lein.

Yn y weminar hon byddwn yn:

 • Trafod pwysigrwydd dod i adnabod yr unigolyn yr ydych yn ei helpu er mwyn teilwra cymorth ar gyfer eu hanghenion.
 • Ffyrdd o oresgyn rhwystrau i fynd ar-lein.
 • Canolbwyntio ar ddulliau o gefnogi rhywun o bell a rhoi cyngor dros alwadau ffôn a galwadau fideo.
 • Adolygu apiau defnyddiol o ran cyfathrebu a lleoedd i fynd i gael dysgu ymhellach.

Cofrestwrch yma


Darganfod Mwy am Eich Milltir Sgwâr – 24 Tachwedd | 2yh

Cyflwynir y sesiwn yn Gymraeg

Yn y weminar hon byddwn yn:

Dangos ffyrdd i chi ddarganfod pethau newydd yn eich ardal leol yn ddigidol, gan gynnwys grwpiau cymunedol, newyddion, a gwasanaethau sy’n unigryw i’ch milltir sgwâr chi.

Cofrestwrch yma


Rhagfyr

 Diogelwch Ar-lein – Sgamiau E-bost a Sut i gadw’ch Gwybodaeth yn Ddiogel – 1 Rhagfyr 2021 | 10yb

Cyflwynir y sesiwn yn Saesneg. 

Yn y weminar hon byddwn yn:

 • Codi ymwybyddiaeth o sgamiau ar-lein, sy’n cynnwys enghreifftiau o sgamiau go iawn.
 • Trafod ffyrdd o gadw’n ddiogel ar-lein, gan gynnwys creu cyfrinair cryf.
 • Dangos sut i gadw’ch cyfrif cyfryngau cymdeithasol yn breifat.

Cofrestwrch yma


Creadigrwydd y Nadolig Ar-lein – 8 Rhagfyr | 10yb

Cyflwynir y sesiwn yn Saesneg. 

Yn y weminar hon byddwn yn:

 • Edrych ar ffyrdd o ymgysylltu a chreu gan ddefnyddio cerddoriaeth, celf, ffotograffiaeth a gemau.
 • Yn ogystal â bod yn hwyl, gall bod yn greadigol gael effaith gadarnhaol ar iechyd meddwl, hybu hyder a helpu rhywun sy’n anghyfarwydd â thechnoleg i ymgysylltu â’r byd ar-lein.

Cofrestwrch yma


Creadigrwydd y Nadolig Ar-lein – 8 Rhagfyr | 2yh 

Cyflwynir y sesiwn yn Gymraeg

Mae’r Nadolig yn amser i gael hwyl gyda ffrindiau a theulu. Draw yn Cymunedau Digidol Cymru, rydym am rannu gyda chi rhai o’r ffyrdd y gallwch fod yn greadigol a chael hwyl ar-lein gan ddefnyddio gwahanol apiau a gwefannau.

Yn y weminar hon byddwn yn:

 • Byddwn yn edrych ar ffyrdd y gallwch ymgysylltu a chreu gan ddefnyddio cerddoriaeth, celf, ffotograffiaeth a gemau.
 • Yn ogystal â bod yn hwyl, gall bod yn greadigol gael effaith gadarnhaol ar iechyd meddwl, hybu hyder a helpu rhywun sy’n anghyfarwydd â thechnoleg i ymgysylltu â’r byd ar-lein.

Cofrestwrch yma


Defnyddio Straeon Digidol ar gyfer Creu Cynnwys Ar-lein – 15 Rhagfyr | 10yb

Cyflwynir y sesiwn yn Saesneg.

Mae Straeon Digidol yn galluogi defnyddwyr i greu fideos byr ar eu dyfeisiau: Gall hyn fod yn hynod ddefnyddiol os ydych chi eisiau creu fideos astudiaethau achos byr neu cynnwys ar-lein i’w ddefnyddio ar blatfformau cyfryngau cymdeithasol.

Yn y weminar hon byddwn yn:

 • Egluro pan mae Straeon Digidol yn ddefnyddiol, ac yn rhoi ystyriaethau allweddol ar sut i ddechrau arni.
 • Rhoi canllawiau cam wrth gam ar sut i greu Straeon Digidol gan ddefnyddio Adobe Spark Video ar ddyfais Apple ac Ap Cyberlink PowerDirector ar ddyfais Android.
 • Trafod ffyrdd posib i ddefnyddio Straeon Digidol fel dull ar gyfer creu cynnwys ar-lein, gan fwrw golwg ar ei gyfyngiadau.

Cofrestwrch yma