Neidiwch i’r prif gynnwys

Rhaglen gweminar

Mae Cymunedau Digidol Cymru yn cynnig ystod eang o hyfforddiant ar gyfer gwella cynhwysiad digidol o fewn eich sefydliad, mudiad, cymdeithas neu grŵp cymunedol, gan gynnwys hyfforddi unigolion sy’n gwirfoddoli neu weithwyr rheng-flaen.

Yr ydym wedi creu arlwy gynhwysfawr o hyfforddiant ar gyfer ein gweminarau gyda’r sesiynau isod i gyd trwy gyfrwng y Gymraeg. Ein nod fel rhaglen yw cynyddu’r sgiliau digidol a’r defnydd o dechnoleg ymhlith pobl sydd wedi eu hallgau yn ddigidol er mwyn sicrhau fod gan bawb y sgiliau i ddefnyddio offer a gwasanaethau digidol. Os ydych yn gweld sesiwn sydd at eich dant, ewch ati i gofrestru neu os ydych angen hyfforddiant o fath penodol sydd ddim ar yr rhestr, cysylltwch gyda ni ar Cymunedau.Digidol@wales.coop  ac fe allwn ni drafod ymhellach i greu sesiwn i ateb eich anghenion digidol.

Ebrill

CofnodiStraeonarFfilm Apple & Android

Dydd Llun 26 Ebrill 10am

Mae llawer o ddefnyddiau anhygoel ar gyfer technoleg ddigidol ac un o’r rhai yr ydym yn ei hoffi fwyaf yn Cymunedau Digidol Cymru yw’r ap Adrodd Straeon Digidol gwych y gallwn ei ddefnyddio ar ein ffonau clyfar. Mae’r ap Adrodd Straeon Digidol yn caniatáu i ddefnyddwyr greu fideos byr ar ein dyfeisiau: o hel atgofion i greu cyfarwyddiadau defnyddiol i rywun. Rydym yn cynnig dau lwyfan ar gyfer y sesiwn: ar gyfer apiau sydd ar gael ar ddyfeisiau Apple ac apiau sydd ar gael ar ddyfeisiau Android. Yn ystod y sesiwn yma byddwn yn dangos sut y gallech ddefnyddio’r apiau yma i uwchlwytho delweddau o’ch cartref neu’r we a’u cyfuno â sylwebaeth neu destun ysgrifenedig a cherddoriaeth i greu clipiau fideo pwerus, byr. Bydd y weminar hon sydd am ddim ac yn para tuag awr, wrth i ni eich tywys ar eich taith i adrodd stori drwy ddefnyddio Technoleg Ddigidol gan ddefnyddio naill ai dyfais Android neu Ddyfais Apple.

Cofrestwrch yma (Cymraeg

Mai

Hygyrchedd digidol

Dydd Mawrth 4 Mai | 11yb

Yn y weminar am ddim yma sy’n para awr, bydd Cymunedau Digidol Cymru yn dangos rhai o’r opsiynau sydd ar gael i unigolion wneud eu dyfeisiau’n fwy hygyrch, fel y gallant brofi’r manteision o fod ar-lein drostynt eu hunain ac yn eu pwysau eu hunain.

Cofrestwrch yma (Cymraeg) 

Cefnogi Teuluoedd yn Ddigidol

Dydd Llun 10 Mai | 10yb

Mae ein cwrs diweddaraf yn rhoi cipolwg i chi arbwysigrwydd cynhwysiant digidol, a sut y gallteuluoedd ymgorffori arferion digidol yn eubywydau dyddiol. Ymhlith yr enghreifftiau mae sut ygall apiau gefnogi iechyd, arferion rhieni, addysgblynyddoedd iau, ac adloniant. Mae’r defnydd oseinyddion smart yn y cartref hefyd yn rhan o’r cwrs.

Gweneud y gorau o Google

Dydd Llun 17 Mai | 10yb

Yn y sesiwn hon, byddwn yn ystyried sut gall defnyddio Google yn y ffordd gywir helpu rhywun i fod yn hunanddibynnol o ran ennill sgiliau a gwybodaeth ar-lein. Mae rhoi’r pŵer i rywun helpu’i hun a pheidio â dibynnu ar eraill yn gam enfawr ymlaen i berson ddod yn ddefnyddiwr ar-lein hyderus. Hefyd, byddwn yn edrych ar y ffyrdd gwahanol y gallwch chi ddefnyddio Google, fel chwilio manwl, chwilio cyfryngau penodol a defnyddio Google i ddod o hyd i fargeinion siopa ar-lein. Hefyd, bydd y sesiwn hon yn esbonio beth yw ystyr y term ‘peiriant chwilio’ a bydd yn trafod rhai o’r opsiynau yn lle Google.

Y Gymraeg ar y We

Dydd Llun 24 Mai | 10yb

Mae defnyddio’r we yn Saesneg yn gallu bod yn rhwystr arall i bobl sydd ddim yn hyderus i fod yn ddigidol. Yn y gweminar yma byddwn yn dangos i chi sut i ddod o hyd i wahanol adnoddau Cymraeg ar y we. Mae hyn yn cynnwys adnoddau adloniant, gwybodaeth iechyd, sut i ffeindio swyddi Cymraeg, a sut i gysylltu ag eraill yn y Gymraeg. Mi fydd y gweminar yn rhad ac am ddim ac yn para awr.

Cofrestrwch yma (Cymraeg)

Mehefin

Ymgysylltu a’r Gymuned gyda Cyfryngau Cymdeithasol

Dydd Mawrth 01 Mehefin | 11yb

O fewn y gweminar awr hon, byddwn yn rhoi cipolwg ar amrywiaeth o blatfformau’r cyfryngau cymdeithasol i drafod sut gallant gael eu defnyddio i ymgysylltu â’r gymuned. Ein nod yw rhoi mwy o ddealltwriaeth i chi o ble i ddechrau wrth ystyried opsiynau’r cyfryngau cymdeithasol ar gyfer ymgysylltu â’r gymuned, trwy roi ychydig o gipolwg i chi i fuddion pob platfform.

Cofrestrwch yma (Cymraeg)

Helpu bobl i fod ar-lein

Dydd Iau 10 Mehefin | 2yp

Rydym ni yn Cymunedau Digidol Cymru yn cynnig hyfforddiant i’r rhai a allai fod â diddordeb mewn cefnogi unigolion ar eu taith ddigidol a chael y gorau o fod ar-lein. Yn y weminar am ddim yma sy’n para awr, rydym yn trafod y manteision a’r rhwystrau wrth helpu rhywun i fynd ar-lein; yn amlinellu’r sgiliau hanfodol, yr ystyriaethau angenrheidiol wrth weithio o bell ac yn cynnig opsiynau ar gyfer dysgu a chymorth pellach wrth i chi arwain rhywun ar hyd eu taith ddigidol.

Cofrestwrch yma (Cymraeg)

Natur, Iechyd a Lles

Dydd Llun 14 Mehefin | 2yp

Mae’r cyfnodau clo wedi gwneud i nifer ohonom werthfawrogi’r byd natur o’n cwmpas. Oeddech chi’n gwybod fod yna apiau a gwefannau all eich helpu i ymgysylltu’n well â natur? Yn ystod y gweminar hwn, byddwn yn dangos adnoddau digidol sy’n helpu gwneud y byd o’ch cwmpas yn le mwy diddorol.

Cofrestrwch yma (Cymraeg)

Creu animeiddiad gyda’ch dyfais glyfar

Dydd Llun 21 Mehefin | 10yb

Yn y sesiwn hon rydym yn edrych ar wahanol apiau a gwefannau y gellir eu defnyddio i wneud animeiddiadau syml, difyr drwy gyfryngau fel tynnu lluniau a defnyddio plastisin. Efallai eich bod wedi meddwl mai rhywbeth i bobl broffesiynol yn unig oedd creu animeiddiadau, ond nid yw hynny’n wir a bydd y sesiwn hon yn dangos i chi sut mae mynd ati.

Cofrestwrch yma (Cymraeg)

YmlaciogydaApiauSynhwyrol

Dydd Mawrth 29 Mehefin | 2yp

Ydych chi’n cael trafferth cysgu? Neu efallai eich bod chi’n ei chael hi’n anodd dadflino? Mae apiau synhwyro yn ffordd gwych i chi ymlacio a ddiffodd ffwrdd o’r byd prysur.

Yn ystod y sesiwn hon, byddwn yn trafod amrywiaeth o wahanol apiau synhwyro y gallwch gael ar eich dyfais, i hyrwyddo ymwybyddiaeth ofalgar, ymlacio a dod yn fersiwn well ohonoch chi’ch hun.

Cofrestwrch yma (Cymraeg)

Gweminarau Cyfeillion Digidol:

Mae Cyfeillion Digidol yn aelodau o’r gymuned sydd eisoes yn meddu ar sgiliau digidol ac sy’n barod i helpu eraill i’w cyflwyno i’r byd ar-lein neu wella’u sgiliau digidol. Mae Cyfeillion Digidol yn gwrs lefel mynediad lle bydd pobl yn dysgu gan eu cymheiriaid. Bydd y gweithdy yn:

  • Amlinellu rôl Cyfaill Digidol a’r hyn sydd i’w ddisgwyl yn y rôl hon;
  • Darparu’r adnoddau i hwyluso sgyrsiau gyda’r rhai sydd wedi’u hallgau yn ddigidol;
  • Darparu adnoddau defnyddiol i ysbrydoli pobl i fynd ar-lein;
  • Rhoi gwybodaeth ddefnyddiol ar fanteision bod ar-lein.

Ychwanegir dyddiadau newydd yn 2021.