Neidiwch i’r prif gynnwys

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2021

Bydd Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2021 yn cael ei ddathlu yn y DU ar 9 Chwefror gyda'r thema: Rhyngrwyd ddibynadwy: beth sy’n ddibynadwy yn y byd ar-lein

Mae’r diwrnod, sydd wedi cael ei gydgysylltu gan Ganolfan Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel y Deyrnas Unedig, yn gyfle gwych i ennyn sgwrs am sut y mae defnyddio technoleg mewn modd mwy diogel a chyfrifol, ac i ysbrydoli plant a phobl ifanc i greu gwell Rhyngrwyd ar gyfer y dyfodol.


Beth yw Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel?

Mae’r ymgyrch yn gyfle i dynnu sylw at ddefnydd cadarnhaol o dechnoleg ac i archwilio’r rôl rydyn ni gyd yn ei chwarae wrth helpu i greu cymuned ar-lein well a mwy diogel. Mae’n galw ar bobl ifanc, rhieni, gofalwyr, athrawon, gweithwyr cymdeithasol, asiantau gorfodi’r gyfraith, cwmnïau, llunwyr polisi ac eraill, i ymuno â’i gilydd i helpu i greu gwell rhyngrwyd.

Eleni yn y DU, mae Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn archwilio dibynadwyedd ar-lein. Mae gan y rhyngrwyd ystod anhygoel o wybodaeth a chyfleoedd ar-lein, ond sut mae gwahanu’r ffaith oddi wrth y ffuglen?

Rydym yn annog yr ysgolion a sefydliadau eraill sydd wedi bod yn rhan o’n Menter Arwyr Digidol, i ddangos unwaith eto sut y gall plant a phobl ifanc yng Nghymru gymryd perchnogaeth dros greu rhyngrwyd mwy diogel.

Y ffocws yng Nghymru

Yng Nghymru, rydym yn cefnogi tîm Hwb Llywodraeth Cymru gyda chystadleuaeth ar-lein ‘Mynd i’r Afael â Chamwybodaeth’ sy’n annog pobl ifanc i fod yn greadigol wrth egluro beth yw camwybodaeth. Daw’r gystadleuaeth i ben ar 22 Ionawr 2021. Gellir cael rhagor o wybodaeth yma. Byddwn hefyd yn rhannu awgrymiadau a syniadau ar sut y gallwch gadw’n ddiogel ar-lein a ffyrdd o sylwi ar gamwybodaeth.

Mae llawer o adnoddau defnyddiol iawn ar wefan Hwb Llywodraeth Cymru a gwefan y Safer Internet Centre, y gallwch gael mynediad atyn nhw’n rhad ac am ddim. Ymhlith yr adnoddau sydd ar gael mae cynlluniau gwersi, awgrymiadau da ar gadw’n ddiogel ar-lein ac adnoddau ar gyfer rhieni a gofalwyr.

 

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae’n bwysig iawn eich bod yn rhoi eich hun ar y map, yn llythrennol, ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel. Gallwch addo eich cefnogaeth ar gyfer yr ymgyrch ar wefan Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel, ac unwaith y byddwch wedi rhoi eich manylion bydd eich ysgol neu sefydliad yn ymddangos fel pin ar fap y cefnogwyr.

Lledaenu’r gair

Gallwch gymryd rhan yn #DefnyddiorRhyngrwydynFwyDiogel drwy:

  • Ymweld â www.saferinternet.org.uk
  • Ddilyn @UK_SIC ar Twitter
  • Ymuno â’r sgwrs genedlaethol gan ddefnyddio #SaferInternetDay #DefnyddiorRhyngrwydynFwyDiogel
  •  Hoffi @saferinternetuk ar Facebook
  • Ddilyn @DC_Wales ar Twitter, a Chymunedau Digidol Cymru ar Facebook
  •  Ddilyn @UK_SIC ar Instagram

Gobeithio y cewch ddiwrnod gwych ar 9 Chwefror yn rhan o’r Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel!