Neidiwch i’r prif gynnwys

Innovate Trust yn defnyddio technoleg brif ffrwd er mwyn helpu i hyrwyddo cynhwysiant digidol a lleihau unigrwydd dros y Dolig

Mae’r adeg hon o’r flwyddyn yn gallu bod yn arbennig o unig i bobl agored i niwed yn ein cymdeithas, yn enwedig unigolion ag anableddau a rhai sy’n byw mewn ardaloedd anghysbell. Mae Innovate Trust wedi cynorthwyo cannoedd o bobl i ddefnyddio’r dechnoleg fodern a rhoi cyfle iddyn nhw gysylltu â’i gilydd.

Roedd adolygiad seneddol diweddar o iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn pwysleisio’r angen i’r maes gofal cymdeithasol fabwysiadu ffordd newydd o weithio a bod angen “chwyldroi” systemau yng Nghymru.

Un enghraifft o’r chwyldro mewn gofal cymdeithasol yng Nghymru yw gwaith Innovate Trust, elusen byw â chymorth sy’n gweithio yn y De-ddwyrain. Mae’r elusen yn helpu dros 274 o bobl i fyw yn eu cartrefi eu hunain, ac yn 2016, lansiwyd prosiect peilot newydd i ystyried sut y gellid cyflwyno technoleg brif ffrwd, sy’n fforddiadwy ac ar gael yn hawdd, fel seinyddion clyfar a dyfeisiau clyfar yn y cartref, i gynlluniau byw â chymorth er mwyn gwella bywydau pobl ag anableddau, gan eu helpu i fod yn fwy annibynnol gydag urddas a rheolaeth dros eu bywydau.

Ers llwyddiant cychwynnol y prosiect ymchwil chwe mis hwn, mae’r elusen wed derbyn arian i gyflwyno’r prosiect i 197 o bobl eraill ag anableddau dysgu amrywiol, namau corfforol a chyflyrau iechyd meddwl. Gobaith Innovate Trust yw y bydd y gwaith hwn yn arwain eraill sy’n darparu gofal cymdeithasol i feddwl yn rhagweithiol sut allan nhw ddefnyddio’r dechnoleg fodern i sicrhau’r budd mwyaf. Er mwyn cefnogi’r gwaith hwn, casglu tystiolaeth a chodi ymwybyddiaeth, mae’r elusen wedi meithrin partneriaeth ymchwil ag Ysgol Seicoleg Prifysgol Caerdydd er mwyn gwerthuso ac ymchwilio i effaith y dyfeisiau ar lesiant ac annibyniaeth yr unigolyn.

Mae’r dyfeisiau, fel Amazon Echo a Google Home, yn hawdd i’w defnyddio ac yn fforddiadwy (o gymharu â’r dechnoleg gynorthwyol draddodiadol), ac mae gwaith ymchwil elusennau yn pwysleisio’r manteision di-ri i’r rhai sy’n cael cymorth ganddyn nhw. Er enghraifft, dywedodd unigolyn sy’n cael cymorth gan yr elusen yn Rhondda Cynon Taf fod y dyfeisiau’n “hawdd i’w dysgu a’u defnyddio” a’i bod wedi’u gosod i’w “hatgoffa i gymryd fy moddion” heb orfod dibynnu ar staff. Yn ôl unigolyn arall sy’n cael cymorth gan yr elusen, sy’n methu siarad ac sydd â phroblemau symud, mae ganddi ddyfais y mae’r staff yn ei defnyddio drosti, i greu profiad synhwyraidd a diddanwch iddi, pan maen nhw’n brysur yn ei helpu i wisgo neu fwyta.

Wrth ymateb i’r prosiect, esboniodd Ron Woods – Cyfarwyddwr Rhaglen Innovate Trust sut mae’r prosiect yn adleisio hanes yr elusen a’r sector gofal cymdeithasol yn ehangach. “Mae’n wirioneddol ysbrydoledig gweithio ar y prosiect hwn a gweld cymaint o’r un themâu’n codi ar gyfer yr elusen a’i defnydd o dechnoleg brif ffrwd – yn enwedig o gofio’r rhwystrau a wynebodd pan gafodd ei sefydlu dros hanner canrif yn ôl.” Aeth Ron ymlaen i son am hanes yr elusen dan yr enw Cardiff Universities Social Services, elusen annibynnol a sefydlwyd gan fyfyrwyr gwirfoddol ym 1967. Aeth y gwirfoddolwyr hyn ymlaen i agor cartref â chymorth cynta’r DU ac ymgyrchu’n gryf dros gau llawer o sefydliadau hirymaros, lle cafodd pobl ag anableddau dysgu eu gorfodi i fyw gydol eu hoes.

Yn ddiweddar, ymunodd Innovate Trust â First Choice Housing Association i greu Cartref Clyfar, cwbl integredig – y cyntaf o’i fath yn y DU – er mwyn profi gallu’r dechnoleg hon a phrofi’r cysyniad hwn ymhellach gyda phobl ag anableddau gwahanol mewn sefyllfa naturiol, yn hytrach na mewn canolfan asesu neu gartref arddangos. Er ei bod hi’n ddyddiau cynnar o hyd, mae’r datblygiad hwn yn creu canlyniadau cadarnhaol niferus a’r unigolion sy’n byw yn y cartref yn addasu’n gyflym i’r drefn newydd.

Mae Innovate Trust yn credu bod gan y dechnoleg lu o fanteision, a gyda rhywfaint o help a chymorth, gall pobl gyflawni o’u gorau trwy ddysgu sgiliau newydd, cysylltu â’r byd a chadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu. Mae Innovate Trust wedi darparu hyfforddiant, cymorth un i un a chyfrannu dyfeisiau er mwyn caniatáu’r rhai sy’n cael cymorth i gyrchu technoleg fodern er mwyn gwella eu llesiant a’u hannibyniaeth.

Dyw ceisio newid model gofal cymdeithasol a gwella ansawdd y gwasanaeth a ddarperir ddim yn dasg hawdd o bell ffordd; ond mae’r elusen yn driw i’w gwreiddiau trwy newid arferion ac arloesi yn union fel ei henw.

Innovate Trust logo

Cefndir Innovate Trust www.innovate-trust.org.uk

Mae Innovate Trust yn darparu cymorth ac arweiniad i dros 247 o bobl anabl yn y De-ddwyrain. Ein prif waith yw helpu pobl ag anableddau dysgu i fyw yn eu cartrefi eu hunain, ond rydym yn helpu unigolion â phroblemau iechyd meddwl a phobl â nam corfforol hefyd. Ar ben hynny, rydym yn darparu cymorth i’r henoed, yr ifanc, rhai dan anfantais ac aelodau agored i niwed o’n cymunedau lleol trwy’n prosiectau Myfyrwyr Gwirfoddol. Cawsom ein sefydlu hanner canrif yn ôl gan wirfoddolwyr, ac ym 1974, yr elusen oedd gyntaf o’i bath i sefydlu cartref â chymorth yn y DU.

https://www.innovate-trust.org.uk/our-work/intelligent-personal-assistants