Neidiwch i’r prif gynnwys

Cynhwysiant digidol ym maes iechyd a gofal

Mae potensial aruthrol i gynhwysiant digidol wella iechyd a llesiant pobl hŷn a phobl â salwch cyfyngus hirdymor yng Nghymru. Mae’r twf cyflym mewn technolegau digidol yn cynnig cyfleoedd arbennig i bobl fod yn rhan fwy gweithredol o’u gofal eu hunain. Ond mae perygl difrifol hefyd i bobl sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol gael eu gadael ar ôl.

Cysylltwch â ni am gefnogaeth
Llun o Hen ddyn ar ward ysbyty yn defnyddio dyfais tabled

Pam mae cynhwysiant digidol yn bwysig i’r sector iechyd a gofal cymdeithasol?

Mae gan y GIG yng Nghymru weledigaeth ar gyfer iechyd a gofal yng Nghymru – mynediad ar-lein at gofnodion, archebu apwyntiad a chais am bresgripsiwn, apiau gofal iechyd, technolegau gwisgadwy, hunanreoli ar-lein ac ymgynghoriadau fideo. Mae byrddau iechyd unigol wrthi’n raddol yn cyflwyno rhaglenni cenedlaethol ar gyfer y cyhoedd.

Ond, y sawl sydd fwyaf angen iechyd a gofal (gan gynnwys pobl hŷn a rhai â chyflyrau hirdymor ac anableddau) yw’r rhai lleiaf tebygol o fod ar-lein.

  • Dim ond 87% o bobl yng Nghymru â salwch, anabledd neu wendid hirdymor sy’n defnyddio’r rhyngwyd, o gymharu â 93% o’r rhai heb gyflyrau o’r fath.
  • Dim ond 87% o fobl 65-74 oed sy’n defnyddio’r rhyngrwyd, i gymharu â 99% o fobl 16-44 oed.
  • Mae llai o bobl yng Nghymru yn defnyddio’r rhyngwyd i reoli eu hiechyd nag yn rhannau eraill o’r DU.

Arbedion blynyddol o £2.9 biliwn

Mae Adran Iechyd Lloegr wedi cyfrifo arbedion blynyddol o £2.9 biliwn trwy ddefnyddio technoleg ddigidol yn y GIG. Ond ni chaiff yr arbedion hyn eu gwireddu’n llawn pan fo defnyddwyr mwyaf mynych y gwasanaethau iechyd a gofal yn llai tebygol o fod ar-lein.

Mae’r achos busnes dros gynhwysiant digidol mewn iechyd a gofal yn galonogol hyd yma. Mae gwerthusiadau’n dangos fod ymyriadau, gan gynnwys hyfforddiant sgiliau digidol yn:

  • Gwella hyder pobl wrth ddefnyddio adnoddau iechyd digidol
  • Hybu rhagor i ddefnyddio gwasanaethau megis archebu apwyntiad ar-lein
  • Cynyddu’r hunanofal am fân anhwylderau
  • Lleihau achosion o unigrwydd a theimlo’n ynysig
  • Arbed amser ac arian

Ein gwaith gyda darparwyr iechyd a gofal

Mae Cymunedau Digidol Cymru yn gweithio gyda phob un o saith bwrdd iechyd Cymru. Mae ein cymorth yn amrywio o hyfforddiant ymarferol i staff clinigol a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill i ddatblygu eu sgiliau digidol, neu roi cymorth strategol er mwyn helpu uwch-swyddogion iechyd i sefydlu cynhwysiant digidol yn eu gwasanaethau ar gyfer y cyhoedd.

Yn ogystal â’n gwaith gyda byrddau iechyd, rydym yn gweithio gyda meddygfeydd unigol, cartrefi gofal, darparwyr gofal anstatudol a’r sector gwirfoddol.

Cyhoeddiadau defnyddiol

Cynhwysiant Digidol mewn Iechyd a Gofal yng Nghymru (2018)

Canllawiau Cynhwysiant Digidol ar gyfer iechyd a gofal yng Nghymru (2019)

Iechyd y boblogaeth mewn oes ddigidol (2020)

Ein gwaith gyda chartrefi gofal

Mae ein hastudiaethau achos yn cynnwys llawer o enghreifftiau o waith cynhwysiant digidol mewn lleoliadau iechyd.

Porwch astudiaethau achos
Hen wraig yn gwisgo clustffon VR