Neidiwch i’r prif gynnwys

Angen gwirfoddolwyr: Dyma sut y gallwch chi ymuno â rhwydwaith o wirfoddolwyr digidol AbilityNet

Oes gennych chi ychydig oriau’r mis yn sbar i rannu eich sgiliau digidol a’ch gwybodaeth?

Cliciwch yma i fod yn wirfoddolwr digidol AbilityNet

Wyddoch chi’r teimlad hwnnw o fuddugoliaeth a gawsoch, pan wnaethoch chi ddarganfod ap newydd a oedd yn caniatáu ichi dalu am rywbeth ar-lein, neu’r offeryn hygyrchedd hwnnw a drawsnewidiodd eich sgrin gartref? Efallai bod rhywun wedi eich helpu i ddefnyddio e-byst neu greu cyfrif gyda’ch hoff siop siopa gartref. Faint yn haws oedd bywyd ar ôl i chi feistroli galwadau fideo? Ydych chi wedi gyrru o gwmpas heb syniad lle rydych yn mynd ers darganfod Google Maps, naddo, mae’n debyg?

A allech chi drosglwyddo’r wybodaeth honno a helpu rhywun arall i fuddugoliaeth?

Mae Cymunedau Digidol Cymru a’r elusen genedlaethol, AbilityNet, yn gweithio tuag at nod cyffredin, sef lleihau’r rhwystrau i gynhwysiant digidol i unigolion ledled Cymru. O brofiad, rydym yn gwybod mai’r rhai sy’n cael eu heffeithio fwyaf yw pobl hŷn ac unigolion ag anableddau.

Mae Cymunedau Digidol Cymru yn gweithio’n bennaf gyda sefydliadau sy’n cefnogi’r unigolion hynny, gan gynnig pecyn cymorth ‘hyfforddi’r hyfforddwr’ pwrpasol, sy’n cynnwys archwiliadau sgiliau, hyfforddiant cynhwysiant digidol a benthyciadau offer. Fodd bynnag, pan fyddwn yn cael eu cyflwyno i unigolion sydd angen cymorth i ddefnyddio technoleg yn eu cartrefi, dyna pryd yr edrychwn at AbilityNet a’u rhwydwaith anhygoel o wirfoddolwyr.

Mae AbilityNet yn credu y dylai pŵer technoleg ddigidol fod ar gael i bawb, waeth beth fo’u gallu neu eu hoedran. Mae eu gwirfoddolwyr cymunedol yn helpu unigolion ag unrhyw anabledd, o unrhyw oedran, i ddefnyddio pob math o dechnoleg ddigidol, ond gyda chymaint o alw, maent yn awyddus i glywed gan bobl sy’n gallu sbario ychydig oriau i ymuno â’u tîm.

Nid oes rhaid i chi fod yn guru technoleg i wirfoddoli gydag AbilityNet. Byddwch yn cael yr holl hyfforddiant a chefnogaeth sydd eu hangen arnoch, yn ogystal â chyfle i gronni Credydau Amser Tempo, a chyfraniadau tuag at eich CV. Mae’r oriau yn hyblyg ac yn gweithio o gwmpas eich amserlen a bydd yr holl gostau teithio yn cael eu had-dalu.

Fe wnaethom ofyn i rai gwirfoddolwyr rannu’r hyn maen nhw’n ei garu am wirfoddoli gydag AbilityNet

“Rydyn ni i gyd eisiau ‘rhoi rhywbeth yn ôl’, ac mae AbilityNet yn ffordd wych o ddangos hynny wrth helpu eraill yn hawdd. Mae hefyd yn rhoi boddhad mawr i’r gwirfoddolwr a’r person sy’n cael ei helpu pan fydd pethau’n gweithio.” – Pauli Murphy, Gwynedd.

“Mae’n deimlad gwych pan fyddwch chi’n gallu helpu rhywun i gyflawni rhywbeth na allent ei wneud o’r blaen, boed yn eu helpu i ddefnyddio e-bost, neu’n newid bywyd rhywun trwy ddangos iddynt sut i ddefnyddio technoleg gynorthwyol i oresgyn anabledd. Mae tîm AbilityNet yn gefnogol iawn ac mae cyfoeth o brofiad ymhlith y gwirfoddolwyr eraill os oes angen rhywfaint o gefnogaeth arnoch.” – Nick Aymes, Wrecsam.

Dywedodd Dewi Smith, Rheolwr Rhaglen DCW:

“Mae gwirfoddolwyr digidol yn bobl sy’n ysbrydoli eraill ac yn eu helpu i fynd ar-lein. Maent yn dangos iddynt sut i wneud tasgau syml fel anfon e-byst, defnyddio peiriant chwilio, neu bori’r rhyngrwyd. Trwy ddatblygu’r sgiliau hyn, gall helpu pobl i ennill neu adennill eu hannibyniaeth trwy ganiatáu iddynt siopa neu fancio ar-lein. Gall frwydro yn erbyn unigedd, oherwydd gall pobl ddefnyddio’r Rhyngrwyd i gysylltu â’u teulu a’u ffrindiau, yn ogystal â chael mynediad at wasanaethau cyhoeddus hanfodol.

Mae Cymunedau Digidol Cymru yn falch o fod yn gweithio gydag AbilityNet i recriwtio gwirfoddolwyr digidol yng Nghymru. Os ydych chi wedi cael eich ysbrydoli i ddechrau gwirfoddoli, bydden nhw wrth eu bodd yn clywed gennych chi, felly cysylltwch â ni.”

Ydych chi’n adnabod rhywun a fyddai’n elwa o gynnig AbilityNet?

Ffoniwch eu llinell gymorth am ddim. Bydd staff cyfeillgar, gwybodus yn trafod unrhyw fath o broblem gyfrifiadurol ac yn gwneud eu gorau i ddod o hyd i ateb. Maen nhw ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm ar 0800 048 7642

Gellir lawrlwytho taflenni ffeithiau hynod ddefnyddiol am ddim, ac maent yn cynnwys pynciau fel adnabod llais a dewisiadau amgen ar gyfer bysellfwrdd.

Mae My Computer My Way yn ganllaw rhyngweithiol rhad ac am ddim i’r holl nodweddion hygyrchedd sydd wedi’u cynnwys mewn cyfrifiaduron pen desg, gliniaduron, tabledi a ffonau clyfar cyfredol.

Dysgwch am effaith gadarnhaol AbilityNet ar y gymuned yn eu Hadroddiad Effaith 2021.

Bydd CDC ac AbilityNet yn cyflwyno sesiwn ar-lein ar y cyd ar hygyrchedd digidol a chymorth gwirfoddoli am 10yb ar Dachwedd 16eg 2022.

Cofrestrwch ar gyfer sesiwn 'Hygyrchedd gydag AbilityNet' yma