Neidiwch i’r prif gynnwys

Newyddion a blog

Darllenwch y newyddion a’r negeseuon blog diweddaraf gan Gymunedau Digidol Cymru - Hyder Digidol, Iechyd a Llesiant

14 Mehefin 2019

Rhaglen Llywodraeth Cymru i 'hybu hyder pobl ar-lein er mwyn cefnogi eu hiechyd a'u llesiant'

Bydd y rhaglen yn dechrau ar 1 Gorffennaf 2019, ac yn cynnig hyfforddiant a chymorth o ran cynhwysiant digidol i sefydliadau sy'n gweithio gyda phobl hŷn, pobl â salwch, anabledd neu wendid cyfyngol hirsefydlog, pobl ddi-waith neu deuluoedd sy'n agored i newid fel y gallant helpu eu cleientiaid, eu cwsmeriaid neu ddefnyddwyr eu gwasanaethau.

Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru

Hamish Laing, Cath Fallon a Sara Woollatt yn cyflwyno Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru

Mae angen gweithredu brys a radical er mwyn cynyddu cynhwysiant digidol yng Nghymru

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Heléna Herklots, wedi ysgrifennu blog i ni am effaith sylweddol allgáu digidol ar bobl hŷn ac yn galw am weithredu ar gael gwared ar y rhwystrau i fynediad digidol.

14 Awst 2020

Cwrs e-ddysgu i helpu gweithwyr allweddol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol i uwchsgilio'n ddigidol yn ystod Covid-19

Mae'r cwrs dwyieithog newydd, Ysbrydoli Defnydd Digidol ym maes Iechyd wedi cael ei ddatblygu mewn partneriaeth, a hynny rhwng Cymunedau Digidol Cymru a Digital Unite.

16 Mehefin 2020

Cartrefi gofal yn elwa o gyflwyno dyfeisiau digidol

Mae cartrefi gofal ledled Cymru yn elwa wrth i ddyfeisiau digidol gael eu danfon iddynt trwy gynllun gan Lywodraeth Cymru i helpu preswylwyr i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu, ac i gynorthwyo ag ymgyngoriadau meddygol trwy gyfrwng fideo.

Pwysigrwydd ac effaith Gwirfoddoli Digidol yn ystod Covid-19

Addasu i normal newydd yn ystod Covid-19

Mae Laura Phillips yn amlinellu sut y mae tîm hyfforddi'r CDC wedi gorfod addasu a thrawsnewid eu darpariaeth gwasanaeth yn ystod argyfwng Covid-19:

Hyn gyda iPad

13 2020

Ehangu gwasanaethau iechyd digidol yng Nghymru yn gyflym trwy 1000 o ddyfeisiau digidol ychwanegol

Mae DCW ar fin dosbarthu'r dyfeisiau i gartrefi gofal a wardiau ysbytai i helpu pobl mewn gofal i gael mynediad at wasanaethau iechyd hanfodol ac aros yn gysylltiedig

15 2020

Arwyr Hwb yn Ymgynnull!

Mae Cymunedau Digidol Cymru: Hyder, Iechyd a Lles Digidol* a Hwb yn galw ar blant Cymru i fod yn greadigol a rhoi gwên ar wynebau pobl hŷn a phobl fwy agored i niwed yn ein cymunedau.

12 2020

£800k er mwyn helpu pobl agored i niwed i allu cysylltu â gwasanaethau hanfodol ac anwyliaid o hyd yn ystod pandemig Covid-19

Mae'r Gweinidog Iechyd Vaughan Gething wedi cyhoeddi £800k o gyllid i ddarparu dyfeisiau digidol i gartrefi gofal, wardiau ysbyty a hosbisau er mwyn i bobl allu defnyddio gwasanaethau fideo-ymgynghori meddygol, gan gynnwys apwyntiadau meddygon teulu, a'u helpu i gysylltu ag anwyliaid yn ystod y cyfyngiadau symud presennol.

Athro a disgybl yn helpu dyn hŷn i ddefnyddio iPad

13 Chwefror 2020

Hyrwyddo cynhwysiant digidol mewn byd digidol cymhleth

Yn ystod yr ugain mlynedd rydw i wedi gweithio ym maes cynhwysiant digidol, rydw i wedi parhau i gredu’n gryf ym mhotensial technoleg i rymuso pobl ac i ddod â manteision go iawn i’n bywydau a’n gwaith.