Neidiwch i’r prif gynnwys

Presenoldeb Gwerthfawr: Hyrwyddwyr Digidol yn y Fro

An older man in a library with a tablet

Mewn byd digidol sy’n esblygu’n gyflym, mae’r gallu i lywio’r byd ar-lein wedi dod yn hanfodol. I lawer, fodd bynnag, gall bod ar-lein a defnyddio offer digidol fod yn frawychus. Dyma lle mae Hyrwyddwyr Digidol yn camu i’r adwy, gan weithredu fel ysgogwyr newid er gwell.

Mae Hyrwyddwyr Digidol yn chwarae rhan ganolog mewn gwahanol leoliadau, gan gynnwys llyfrgelloedd, ysbytai, cartrefi gofal a chymdeithasau tai, lle maen nhw’n cefnogi unigolion ar sail un i un neu mewn sesiynau grŵp bach. O bryd i’w gilydd, mae’r hyrwyddwyr hyn yn bobl sy’n newydd i wirfoddoli ond sydd am drosglwyddo eu sgiliau digidol, neu efallai eu bod eisoes yn aelodau o staff neu’n gwirfoddoli mewn sefydliad sydd eisiau datblygu eu sgiliau digidol a chefnogi eraill. Yn hanfodol, nid oes angen iddyn nhw fod yn arbenigwyr technoleg, dim ond yn bobl sydd eisiau helpu eraill i fynd ar-lein.

Yn y blog hwn, byddwn yn clywed gan Paul a Melanie ym Mro Morgannwg, lle mae rhwydwaith ffyniannus o Hyrwyddwyr Digidol yn cefnogi Llyfrgelloedd Bro Morgannwg, gyda chefnogaeth Cynllun Benthyca Cyfrifiaduron Llechen y Fro.

Mae Cymunedau Digidol Cymru yn cefnogi Llyfrgelloedd Bro Morgannwg a Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg i recriwtio, hyfforddi a lleoli Hyrwyddwyr Digidol ym mhob un o’r 9 llyfrgell ar draws y sir. Mae’r Hyrwyddwyr Digidol ar gael i gefnogi aelodau’r cyhoedd gyda’u sgiliau digidol a’u hyder, ac mae’r cymorth hwn hefyd ar gael i sefydliadau lleol neu’r rhai sy’n gweithio gyda phobl sy’n byw yn y Fro.

Dywedodd Melanie Weeks, Uwch Lyfrgellydd gyda Llyfrgelloedd y Fro, “Mae Hyrwyddwyr Digidol Llyfrgell y Fro wedi ein helpu ni i ddarparu cymorth digidol un-i-un â ffocws i’n cwsmeriaid. Mae ganddyn nhw’r amser i siarad â phobl am eu hanghenion digidol ac ar-lein ac yna eu harwain trwy bob cam. Er enghraifft, mae Hyrwyddwyr Digidol wedi helpu pobl i gysylltu â theulu a ffrindiau, cadw’n ddiogel ar-lein a llenwi ffurflenni ar-lein. Mae ein Hyrwyddwyr Digidol yn estyniad naturiol o’n gwasanaethau cymorth fel llyfrgelloedd ac mae eu presenoldeb yn y llyfrgell yn amhrisiadwy.”

Mae Hyrwyddwyr Digidol yn aml yn deillio o awydd i roi yn ôl ac ennill sgiliau newydd. Fel un o Hyrwyddwyr Digidol Llyfrgell y Fro, dywedodd Paul, “Dechreuais wirfoddoli sawl blwyddyn yn ôl pan nad oeddwn i’n gweithio ac roeddwn i’n chwilio am ddiddordeb a rhywbeth i’w roi ar fy CV hefyd. Rydw i wedi stopio ac ailddechrau gwirfoddoli fel y mae fy ymrwymiadau’n caniatáu.”

Aeth Paul ymlaen, “Cefais fy rhoi mewn cysylltiad â Gwasanaethau Gwirfoddoli Morgannwg a Newydd Housing (gwasanaeth Llyfrgell Bro Morgannwg yn ddiweddarach) a oedd â swydd Hyrwyddwr Digidol Gwirfoddol ar gael. Roedd yn apelio ataf am fod gen i ddiddordeb mewn cyfrifiaduron.”

Yn rôl Paul fel Gwirfoddolwr Hyrwyddwr Digidol, mae wedi dod o hyd i ymdeimlad o foddhad wrth gynorthwyo eraill: “Rydw i wedi fy lleoli yn Llyfrgell Dinas Powys ar fore Mercher ac yn helpu pobl sydd ag ymholiadau neu broblemau gyda’u gliniaduron, ffonau symudol neu lechi. Rwy’n mwynhau bod yn wirfoddolwr Hyrwyddwr Digidol, yn bennaf oherwydd fy mod yn mwynhau cwrdd â phobl a helpu i ddatrys eu problemau cyfrifiadurol.”

Mae Hyrwyddwyr Digidol yn meithrin ymdeimlad o gymuned, gan greu amgylchedd lle gall pobl ddod at ei gilydd, dysgu gan ei gilydd, a rhannu eu profiadau digidol. Mae hyn nid yn unig yn gwella’r profiad dysgu, ond hefyd yn mynd i’r afael ag unigrwydd ac unigedd hefyd. Mae profiad Paul yn dangos yr ymdeimlad o bwrpas ac adeiladu cymuned sy’n aml yn cyd-fynd â rôl Hyrwyddwr Digidol. Meddai, “Pe bai rhywun yn ystyried gwirfoddoli fel Hyrwyddwr Digidol, byddwn yn ei annog i wneud hynny gan ei fod yn brofiad pleserus iawn, rydych chi’n cwrdd â phobl, ac rydych chi’n gwneud rhywbeth gwerth chweil.”

Mae taith Paul fel Hyrwyddwr Digidol yn tanlinellu cyfraniadau gwerthfawr gwirfoddolwyr digidol – mewn byd digidol sy’n newid byth a hefyd, mae Hyrwyddwyr Digidol yn grymuso’r rhai a fyddai fel arall yn cael eu gadael ar ôl. Trwy gefnogi’n amyneddgar ddefnyddwyr gyda hanfodion defnyddio eu dyfeisiau digidol, maen nhw’n rhoi’r hyder i unigolion ymgysylltu â thechnoleg, gan agor drysau i wasanaethau ar-lein, cymunedol, addysg, cysylltiad, a chyfleoedd di-ri eraill.

P’un a ydych chi’n ystyried gwirfoddoli neu’n sefydliad sy’n dymuno cofleidio potensial hyrwyddwyr digidol, does dim amau eu heffaith gadarnhaol ar unigolion ac ar gymunedau.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn datblygu Hyrwyddwyr Digidol yn eich sefydliad, cysylltwch â Cymunedau Digidol Cymru.