Neidiwch i’r prif gynnwys

Sesiynau sgiliau digidol am ddim

Yn Cymunedau Digidol Cymru rydym wedi bod yn gweithio’n galed i ddatblygu cyrsiau hyfforddi cynhwysiant digidol ar-lein, gan gynnwys gweminarau a sesiynau galw heibio digidol a allai fod yn hanfodol i chi a’ch defnyddwyr gwasanaeth wrth symud ymlaen.

Cysylltwch â ni am gefnogaeth
Dynes yn gwylio gweminar DCW

Gweler isod fanylion am y sesiynau ar-lein Cymraeg a Saesneg sydd gennym ar y gweill, ynghyd â’r dolenni i gofrestru eich lle arnynt.

Rydyn ni wedi ceisio gwneud y broses arwyddo mor syml â phosib ond os ydych chi’n cael unrhyw broblemau wrth gofrestru, cysylltwch â DCWtraining@cwmpas.coop


Cyflwyniad Hyrwyddwyr Digidol  – 17 Gorffennaf 2024 | 14:00-15:30

Bydd ein sesiwn Hyrwyddwyr Digidol ragarweiniol yn cael ei harwain gan ein tîm o Gynghorwyr Cynhwysiant Digidol medrus a phrofiadol. Bydd y sesiwn yn rhoi ysbrydoliaeth i’ch grŵp a chyflwyniad o’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn Hyrwyddwr Digidol.

Beth fyddwch chi’n ei gael o’r sesiwn:

 • Beth yw hyrwyddwr digidol?
 • Beth i’w ddisgwyl gennym ni.
 • Enghreifftiau o weithgareddau ysbrydoledig.
 • Sut beth yw llwyddiant i chi fel hyrwyddwr digidol? 

Cofrestrwch ar gyfer sesiwn Cyflwyniad Hyrwyddwyr Digidol yma [agorir mewn tab newydd]


Cefnogi pobl gyda’r sgiliau digidol i gael mynediad i Gredyd Cynhwysol ar-lein  – 31 Gorffennaf 2024 | 10:00-11:30

Bydd y sesiwn hon yn cael ei chyflwyno yn Saesneg.

Sesiwn hyfforddi ar gyfer aelodau o staff a gwirfoddolwyr a allai gefnogi pobl gyda’r sgiliau digidol sydd eu hangen i gael mynediad i Gredyd Cynhwysol ar-lein.

Cyflwyno: Ar-lein (Zoom)

Bydd y sesiwn hon yn:

 • Trafod y sgiliau personol sydd eu hangen i gefnogi rhywun i fynd ar-lein.
 • Ystyried y sgiliau digidol trosglwyddadwy sy’n gysylltiedig â chael mynediad at wasanaethau ar-lein fel Credyd Cynhwysol.
 • Ystyried y rhwystrau i fynd ar-lein a sut y gallwn gefnogi rhywun.
 • Trosolwg o adnoddau ar gyfer cefnogi pobl â Chredyd Cynhwysol.

Cofrestrwch ar gyfer sesiwn Gredyd Cynhwysol yma [agorir mewn tab newydd]


Awst

Darganfod AI yn hyderus: Canllaw i ddechreuwyr ar gofleidio deallusrwydd artiffisial (AI) – 7 Awst 2024 | 10:30-12:00

Bydd y sesiwn hon yn cael ei chyflwyno yn Saesneg. Os hoffech gael mynediad i’r sesiwn gyda chyfieithydd ar y pryd, dewiswch ‘ie’ ar y ffurflen gofrestru a byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddarparu un.

Mewn byd sy’n cael ei siapio fwyfwy gan ddatblygiadau technolegol, mae Deallusrwydd Artiffisial (AI) ar flaen y gad o ran arloesi. Ond gall llywio deallusrwydd artiffisial, deall ei gymwysiadau a gwybod ble i ddechrau, fod yn anodd i’r rhai sydd â hyder digidol isel ei ddeall.

Beth fyddwch chi’n ei gael o’r sesiwn:

 • Trafod defnyddiau creadigol ar gyfer deallusrwydd artiffisial a sut i’w ddefnyddio fel offeryn digidol deniadol i rywun sydd newydd ddechrau ar eu taith ddigidol.
 • Archwilio AI a’i ddefnyddiau mewn gwahanol leoliadau, gan gynnwys cymhorthion cynhyrchiant ac iechyd.
 • Ystyried goblygiadau Deallusrwydd Artiffisial ar gyfer diogelwch ar-lein a meddwl yn feirniadol wrth gyrchu gwybodaeth ar-lein. 

Cofrestrwch ar gyfer sesiwn AI yma [agorir mewn tab newydd]


Diogelwch Ar-lein – 21 Awst 2024 | 14:00-15:30

Bydd y sesiwn hon yn cael ei chyflwyno yn Saesneg. Os hoffech gael mynediad i’r sesiwn gyda chyfieithydd ar y pryd, dewiswch ‘ie’ ar y ffurflen gofrestru a byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddarparu un.

Beth fyddwch chi’n ei gael o’r sesiwn:

Bydd y sesiwn hon yn eich cyflwyno i sgiliau diogelwch ar-lein sylfaenol y gallwch chi eu defnyddio i helpu eraill i adeiladu sylfeini diogel cryf ar gyfer diogelwch ar-lein wrth ddysgu sgiliau digidol:

 • Cadw’n ddiogel ar wefannau.
 • Deall e-byst amheus.
 • Diogelwch cyfrineiriau.
 • Deall preifatrwydd ar-lein.
 • Ymwybyddiaeth o feirysau.
 • Dod o hyd i wybodaeth ddibynadwy ar-lein.

Ynghyd â’r hyfforddiant, byddwn hefyd yn darparu adnoddau i chi y gallwch chi eu defnyddio i ddysgu rhagor am ddiogelwch ar-lein.

Cofrestrwch ar gyfer sesiwn Diogelwch Ar-lein yma [agorir mewn tab newydd]


Medi

Hygyrchedd Digidol – 10 Medi 2024 | 10:30-12:00

Bydd y sesiwn hon yn cael ei chyflwyno yn Saesneg. Os hoffech gael mynediad i’r sesiwn gyda chyfieithydd ar y pryd, dewiswch ‘ie’ ar y ffurflen gofrestru a byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddarparu un.

Beth fyddwch chi’n ei gael o’r sesiwn:

 • Trafod yr opsiynau hygyrchedd addas sydd ar gael yn barod ar ddyfeisiau digidol modern.
 • Adolygu apiau sy’n rhoi cymorth gweledol a chlywedol.
 • Adolygu apiau sy’n cefnogi cyfathrebu. 

Cofrestrwch ar gyfer sesiwn Hygyrchedd Digidol yma [agorir mewn tab newydd]


Offer Digidol i Gefnogi Pobl sy’n Byw gyda Dementia  – 12 Medi 2024 | 10:00-11:30

Bydd y sesiwn hon yn cael ei chyflwyno yn Saesneg. Os hoffech gael mynediad i’r sesiwn gyda chyfieithydd ar y pryd, dewiswch ‘ie’ ar y ffurflen gofrestru a byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddarparu un.

Yn y sesiwn hon byddwn yn rhoi trosolwg o sut y gall offer digidol gefnogi pobl sy’n byw gyda dementia mewn ffordd ddiogel. Datblygwyd y sesiwn hon ynghyd ag Effro sy’n gweithio gyda chymunedau yng Nghymru i newid canfyddiadau o ddementia.

Byddwn ni yn:

 • Cyflwyno’r cymorth sydd ar gael gan Gymunedau Digidol Cymru ac Effro.
 • Trafod gweithgareddau hel atgofion a dull amlsynhwyraidd.
 • Trafod pwysigrwydd cadw’n actif, yn gysylltiedig ag yn annibynnol.
 • Cyflwyno offer digidol i gefnogi byw’n annibynnol a lles.

Gweminar ar y cyd bydd hwn a gynhelir gan Cymunedau Digidol Cymru, gyda siaradwr gwadd o Effro, a fydd yn cynnig cyngor ac arbenigedd ar y pynciau dan sylw. 

Cofrestrwch ar gyfer sesiwn Cefnogi Pobl sy’n Byw gyda Dementia yn Saesneg yma [agorir mewn tab newydd]


AP GIG Cymru: Helpu Eraill i fod Ar-Lein  – 18 Medi 2024 | 14:00-15:30

Bydd y sesiwn hon yn cael ei chyflwyno yn Saesneg. Os hoffech gael mynediad i’r sesiwn gyda chyfieithydd ar y pryd, dewiswch ‘ie’ ar y ffurflen gofrestru a byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddarparu un.

Sesiwn hyfforddi i aelodau staff a gwirfoddolwyr i gefnogi pobl i ymgysylltu ag ap GIG Cymru

Mae Cymunedau Digidol Cymru; Hyder Digidol, Iechyd a Lles (DCW) mewn partneriaeth â DSPP yn cyflwyno sesiynau hyfforddi Sioe Deithiol Cynhwysiant Digidol er mwyn cefnogi staff a gwirfoddolwyr i helpu eraill i ymgysylltu ag Ap GIG Cymru.

Bydd y sesiwn yn ymdrin â:

 • Helpu pobl i fynd ar-lein a Deall rhwystrau i bobl ymgysylltu ar-lein
 • Sgiliau a Nodweddion yr ap
 • Defnyddio nodweddion Hygyrchedd digidol
 • Bod yn ddiogel ar-lein

Cofrestrwch ar gyfer sesiwn AP GIG Cymru yn Saesneg yma [agorir mewn tab newydd]


Cefnogi pobl gyda’r sgiliau digidol i gael mynediad i Gredyd Cynhwysol ar-lein  – 25 Medi 2024 | 14:00-15:30

Bydd y sesiwn hon yn cael ei chyflwyno yn Saesneg. Os hoffech gael mynediad i’r sesiwn gyda chyfieithydd ar y pryd, dewiswch ‘ie’ ar y ffurflen gofrestru a byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddarparu un.

Sesiwn hyfforddi ar gyfer aelodau o staff a gwirfoddolwyr a allai gefnogi pobl gyda’r sgiliau digidol sydd eu hangen i gael mynediad i Gredyd Cynhwysol ar-lein.

Cyflwyno: Ar-lein (Zoom)

Bydd y sesiwn hon yn:

 • Trafod y sgiliau personol sydd eu hangen i gefnogi rhywun i fynd ar-lein.
 • Ystyried y sgiliau digidol trosglwyddadwy sy’n gysylltiedig â chael mynediad at wasanaethau ar-lein fel Credyd Cynhwysol.
 • Ystyried y rhwystrau i fynd ar-lein a sut y gallwn gefnogi rhywun.
 • Trosolwg o adnoddau ar gyfer cefnogi pobl â Chredyd Cynhwysol.

Cofrestrwch ar gyfer sesiwn Gredyd Cynhwysol yma [agorir mewn tab newydd]


Hydref

AP GIG Cymru: Helpu Eraill i fod Ar-Lein  – 8 Hydref 2024 | 10:00-11:30

Bydd y sesiwn hon yn cael ei chyflwyno yn Saesneg. Os hoffech gael mynediad i’r sesiwn gyda chyfieithydd ar y pryd, dewiswch ‘ie’ ar y ffurflen gofrestru a byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddarparu un.

Sesiwn hyfforddi i aelodau staff a gwirfoddolwyr i gefnogi pobl i ymgysylltu ag ap GIG Cymru

Mae Cymunedau Digidol Cymru; Hyder Digidol, Iechyd a Lles (DCW) mewn partneriaeth â DSPP yn cyflwyno sesiynau hyfforddi Sioe Deithiol Cynhwysiant Digidol er mwyn cefnogi staff a gwirfoddolwyr i helpu eraill i ymgysylltu ag Ap GIG Cymru.

Bydd y sesiwn yn ymdrin â:

 • Helpu pobl i fynd ar-lein a Deall rhwystrau i bobl ymgysylltu ar-lein
 • Sgiliau a Nodweddion yr ap
 • Defnyddio nodweddion Hygyrchedd digidol
 • Bod yn ddiogel ar-lein

Cofrestrwch ar gyfer sesiwn AP GIG Cymru yn Saesneg yma [agorir mewn tab newydd]


Darganfod AI yn hyderus: Canllaw i ddechreuwyr ar gofleidio deallusrwydd artiffisial (AI) – 17 Hydref 2024 | 10:30-12:00

Bydd y sesiwn hon yn cael ei chyflwyno yn Saesneg. Os hoffech gael mynediad i’r sesiwn gyda chyfieithydd ar y pryd, dewiswch ‘ie’ ar y ffurflen gofrestru a byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddarparu un.

Mewn byd sy’n cael ei siapio fwyfwy gan ddatblygiadau technolegol, mae Deallusrwydd Artiffisial (AI) ar flaen y gad o ran arloesi. Ond gall llywio deallusrwydd artiffisial, deall ei gymwysiadau a gwybod ble i ddechrau, fod yn anodd i’r rhai sydd â hyder digidol isel ei ddeall.

Beth fyddwch chi’n ei gael o’r sesiwn:

 • Trafod defnyddiau creadigol ar gyfer deallusrwydd artiffisial a sut i’w ddefnyddio fel offeryn digidol deniadol i rywun sydd newydd ddechrau ar eu taith ddigidol.
 • Archwilio AI a’i ddefnyddiau mewn gwahanol leoliadau, gan gynnwys cymhorthion cynhyrchiant ac iechyd.
 • Ystyried goblygiadau Deallusrwydd Artiffisial ar gyfer diogelwch ar-lein a meddwl yn feirniadol wrth gyrchu gwybodaeth ar-lein. 

Cofrestrwch ar gyfer sesiwn AI yma [agorir mewn tab newydd]


Cyflwyniad Hyrwyddwyr Digidol  – 23 Hydref 2024 | 14:00-15:30

Bydd ein sesiwn Hyrwyddwyr Digidol ragarweiniol yn cael ei harwain gan ein tîm o Gynghorwyr Cynhwysiant Digidol medrus a phrofiadol. Bydd y sesiwn yn rhoi ysbrydoliaeth i’ch grŵp a chyflwyniad o’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn Hyrwyddwr Digidol.

Beth fyddwch chi’n ei gael o’r sesiwn:

 • Beth yw hyrwyddwr digidol?
 • Beth i’w ddisgwyl gennym ni.
 • Enghreifftiau o weithgareddau ysbrydoledig.
 • Sut beth yw llwyddiant i chi fel hyrwyddwr digidol? 

Cofrestrwch ar gyfer sesiwn Cyflwyniad Hyrwyddwyr Digidol yma [agorir mewn tab newydd]


Sut y mae Offer Digidol yn gallu Cefnogi Pobl gyda’u Costau Byw – 30 Hydref 2024 | 10:30-12:00

Bydd y sesiwn hon yn cael ei chyflwyno yn Saesneg. Os hoffech gael mynediad i’r sesiwn gyda chyfieithydd ar y pryd, dewiswch ‘ie’ ar y ffurflen gofrestru a byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddarparu un.

Beth fyddwch chi’n ei gael o’r sesiwn:

 • Rhoi cyngor ar dlodi data a pha gymorth sydd ar gael i gael gafael ar ddata a dyfeisiau.
 • Edrych pa wybodaeth a chymorth ariannol sydd ar-lein.
 • Trafod y dulliau arbed arian sydd i’w cael ar y rhyngrwyd, yn cynnwys gwefannau, y cyfryngau cymdeithasol, ac adnoddau cymunedol. 

Cofrestrwch ar gyfer sesiwn Sut y mae Offer Digidol yn gallu Cefnogi Pobl gyda’u Costau Byw yma [agorir mewn tab newydd]


Tachwedd

Offer Digidol i Gefnogi Pobl sy’n Byw gyda Dementia  – 6 Tachwedd 2024 | 14:00-15:30

Bydd y sesiwn hon yn cael ei chyflwyno yn Saesneg. Os hoffech gael mynediad i’r sesiwn gyda chyfieithydd ar y pryd, dewiswch ‘ie’ ar y ffurflen gofrestru a byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddarparu un.

Yn y sesiwn hon byddwn yn rhoi trosolwg o sut y gall offer digidol gefnogi pobl sy’n byw gyda dementia mewn ffordd ddiogel. Datblygwyd y sesiwn hon ynghyd ag Effro sy’n gweithio gyda chymunedau yng Nghymru i newid canfyddiadau o ddementia.

Byddwn ni yn:

 • Cyflwyno’r cymorth sydd ar gael gan Gymunedau Digidol Cymru ac Effro.
 • Trafod gweithgareddau hel atgofion a dull amlsynhwyraidd.
 • Trafod pwysigrwydd cadw’n actif, yn gysylltiedig ag yn annibynnol.
 • Cyflwyno offer digidol i gefnogi byw’n annibynnol a lles.

Gweminar ar y cyd bydd hwn a gynhelir gan Cymunedau Digidol Cymru, gyda siaradwr gwadd o Effro, a fydd yn cynnig cyngor ac arbenigedd ar y pynciau dan sylw. 

Cofrestrwch ar gyfer sesiwn Cefnogi Pobl sy’n Byw gyda Dementia yma [agorir mewn tab newydd]


Cyflwyniad i Ddiogelwch Ar-lein – 13 Tachwedd 2024 | 14:00-15:30

Bydd y sesiwn hon yn cael ei chyflwyno yn Saesneg. Os hoffech gael mynediad i’r sesiwn gyda chyfieithydd ar y pryd, dewiswch ‘ie’ ar y ffurflen gofrestru a byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddarparu un.

Mae’r sesiwn hon yn eich cyflwyno i’r sgiliau diogelwch ar-lein sylfaenol sy’n seiliedig ar Sgiliau Digidol Hanfodol Llywodraeth y DU.

Bydd yn ymdrin â:

 • Cadw’n ddiogel ar wefannau
 • Deall e-byst amheus
 • Diogelwch cyfrineiriau
 • Deall preifatrwydd ar-lein
 • Adnoddau y gallwch eu defnyddio i ddysgu mwy am ddiogelwch ar-lein 

Cofrestrwch ar gyfer sesiwn Ddiogelwch Ar-lein yn Saesneg yma [agorir mewn tab newydd]


AP GIG Cymru: Helpu Eraill i fod Ar-Lein  – 21 Tachwedd 2024 | 14:00-15:30

Bydd y sesiwn hon yn cael ei chyflwyno yn Saesneg. Os hoffech gael mynediad i’r sesiwn gyda chyfieithydd ar y pryd, dewiswch ‘ie’ ar y ffurflen gofrestru a byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddarparu un.

Sesiwn hyfforddi i aelodau staff a gwirfoddolwyr i gefnogi pobl i ymgysylltu ag ap GIG Cymru

Mae Cymunedau Digidol Cymru; Hyder Digidol, Iechyd a Lles (DCW) mewn partneriaeth â DSPP yn cyflwyno sesiynau hyfforddi Sioe Deithiol Cynhwysiant Digidol er mwyn cefnogi staff a gwirfoddolwyr i helpu eraill i ymgysylltu ag Ap GIG Cymru.

Bydd y sesiwn yn ymdrin â:

 • Helpu pobl i fynd ar-lein a Deall rhwystrau i bobl ymgysylltu ar-lein
 • Sgiliau a Nodweddion yr ap
 • Defnyddio nodweddion Hygyrchedd digidol
 • Bod yn ddiogel ar-lein

Cofrestrwch ar gyfer sesiwn AP GIG Cymru yn Saesneg yma [agorir mewn tab newydd]


Cefnogi pobl gyda’r sgiliau digidol i gael mynediad i Gredyd Cynhwysol ar-lein  – 27 Tachwedd 2024 | 10:30-12:00

Bydd y sesiwn hon yn cael ei chyflwyno yn Saesneg. Os hoffech gael mynediad i’r sesiwn gyda chyfieithydd ar y pryd, dewiswch ‘ie’ ar y ffurflen gofrestru a byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddarparu un.

Sesiwn hyfforddi ar gyfer aelodau o staff a gwirfoddolwyr a allai gefnogi pobl gyda’r sgiliau digidol sydd eu hangen i gael mynediad i Gredyd Cynhwysol ar-lein.

Bydd y sesiwn hon yn:

 • Trafod y sgiliau personol sydd eu hangen i gefnogi rhywun i fynd ar-lein.
 • Ystyried y sgiliau digidol trosglwyddadwy sy’n gysylltiedig â chael mynediad at wasanaethau ar-lein fel Credyd Cynhwysol.
 • Ystyried y rhwystrau i fynd ar-lein a sut y gallwn gefnogi rhywun.
 • Trosolwg o adnoddau ar gyfer cefnogi pobl â Chredyd Cynhwysol.

Cofrestrwch ar gyfer sesiwn Gredyd Cynhwysol yma [agorir mewn tab newydd]


Rhagfyr

AP GIG Cymru: Helpu Eraill i fod Ar-Lein  – 3 Rhagfyr 2024 | 10:00-11:30

Bydd y sesiwn hon yn cael ei chyflwyno yn Saesneg. Os hoffech gael mynediad i’r sesiwn gyda chyfieithydd ar y pryd, dewiswch ‘ie’ ar y ffurflen gofrestru a byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddarparu un.

Sesiwn hyfforddi i aelodau staff a gwirfoddolwyr i gefnogi pobl i ymgysylltu ag ap GIG Cymru

Mae Cymunedau Digidol Cymru; Hyder Digidol, Iechyd a Lles (DCW) mewn partneriaeth â DSPP yn cyflwyno sesiynau hyfforddi Sioe Deithiol Cynhwysiant Digidol er mwyn cefnogi staff a gwirfoddolwyr i helpu eraill i ymgysylltu ag Ap GIG Cymru.

Bydd y sesiwn yn ymdrin â:

 • Helpu pobl i fynd ar-lein a Deall rhwystrau i bobl ymgysylltu ar-lein
 • Sgiliau a Nodweddion yr ap
 • Defnyddio nodweddion Hygyrchedd digidol
 • Bod yn ddiogel ar-lein

Cofrestrwch ar gyfer sesiwn AP GIG Cymru yn Saesneg yma [agorir mewn tab newydd]


Hygyrchedd Digidol – 4 Rhagfyr 2024 | 10:00-11:30

Bydd y sesiwn hon yn cael ei chyflwyno yn Saesneg. Os hoffech gael mynediad i’r sesiwn gyda chyfieithydd ar y pryd, dewiswch ‘ie’ ar y ffurflen gofrestru a byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddarparu un.

Yn y sesiwn hon byddwn yn:

 • Trafod yr opsiynau hygyrchedd addas sydd ar gael yn barod ar ddyfeisiau digidol modern.
 • Adolygu apiau sy’n rhoi cymorth gweledol a chlywedol.
 • Adolygu apiau sy’n cefnogi cyfathrebu.

Cofrestrwch ar gyfer sesiwn Hygyrchedd Digidol yn Saesneg yma [agorir mewn tab newydd]


Cyflwyniad Hyrwyddwyr Digidol  – 11 Rhagfyr 2024 | 10:30-12:00

Bydd ein sesiwn Hyrwyddwyr Digidol ragarweiniol yn cael ei harwain gan ein tîm o Gynghorwyr Cynhwysiant Digidol medrus a phrofiadol. Bydd y sesiwn yn rhoi ysbrydoliaeth i’ch grŵp a chyflwyniad o’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn Hyrwyddwr Digidol.

Beth fyddwch chi’n ei gael o’r sesiwn:

 • Beth yw hyrwyddwr digidol?
 • Beth i’w ddisgwyl gennym ni.
 • Enghreifftiau o weithgareddau ysbrydoledig.
 • Sut beth yw llwyddiant i chi fel hyrwyddwr digidol? 

Cofrestrwch ar gyfer sesiwn Cyflwyniad Hyrwyddwyr Digidol yma [agorir mewn tab newydd]