Neidiwch i’r prif gynnwys

Rhaglen gweminar cynhwysiant digidol

Yn Cymunedau Digidol Cymru rydym wedi bod yn gweithio’n galed i ddatblygu cyrsiau hyfforddi cynhwysiant digidol ar-lein, gan gynnwys gweminarau a sesiynau galw heibio digidol a allai fod yn hanfodol i chi a’ch defnyddwyr gwasanaeth wrth symud ymlaen.

Cysylltwch â ni am gefnogaeth

Isod mae manylion y sesiynau ar-lein sydd ar y gweill gennym, ynghyd â’r dolenni i gofrestru’ch lle.

Rydyn ni wedi ceisio gwneud y broses arwyddo mor syml â phosib ond os ydych chi’n cael unrhyw broblemau wrth gofrestru, cysylltwch â DCWtraining@wales.coop


Ionawr

Arbed Arian a Siopa’n Ddiogel Ar-lein – 19 Ionawr | 10yb

Cyflwynir y sesiwn yn Saesneg.

Yn y weminar hon byddwn yn:

 • Trafod diogelwch ar-lein wrth wneud trafodion ar-lein.
 • Darparu opsiynau ar gyfer gwefannau arbed arian a dangos eu tudalennau hafan.
 • Rhoi trosolwg o rai o’r ffyrdd y gall unigolion gael gafael ar nwyddau am ddim a gwerthu eu nwyddau drwy ddefnyddio marchnadoedd ar-lein.

Cofrestwrch yma [agorir mewn ffenestr newydd]


Arbed Arian a Siopa’n Ddiogel Ar-lein – 19 Ionawr | 2yh

Cyflwynir y sesiwn yn Gymraeg.

Yn y weminar hon byddwn yn:

 • Trafod diogelwch ar-lein wrth wneud trafodion ar-lein.
 • Darparu opsiynau ar gyfer gwefannau arbed arian a dangos eu tudalennau hafan.
 • Rhoi trosolwg o rai o’r ffyrdd y gall unigolion gael gafael ar nwyddau am ddim a gwerthu eu nwyddau drwy ddefnyddio marchnadoedd ar-lein.

Cofrestwrch yma [agorir mewn ffenestr newydd]


Straeon Digidol – 26 Ionawr | 10yb

Cyflwynir y sesiwn yn Saesneg.

Mae’r cysyniad o Straeon Digidol wedi bod yn boblogaidd ers sawl blwyddyn ond bellach gallwch greu stori broffesiynol yn hawdd ac yn gyfleus o’ch ffôn neu dabled. Mae’r cwrs yn dangos sut i gynhyrchu fideos byr safonol ar eich dyfeisiau: yn amrywio o greu taith ar hyd llwybrau’r cof i greu cyfarwyddiadau defnyddiol.

Yn y weminar hon byddwn yn:

 • Egluro pam fod straeon digidol yn ddefnyddiol ac yn rhoi ambell ystyriaeth allweddol sut i ddechrau arni.
 • Eich tywys gam wrth gam i greu straeon digidol gan ddefnyddio Adobe Spark Video ar ddyfais Apple.
 • Eich tywys gam wrth gam i greu straeon digidol gan ddefnyddio’r ap Cyberlink PowerDirector ar ddyfais Android.

Cofrestwrch yma [agorir mewn ffenestr newydd]


Straeon Digidol – 26 Ionawr | 2yh

Cyflwynir y sesiwn yn Gymraeg.

Mae’r cysyniad o Straeon Digidol wedi bod yn boblogaidd ers sawl blwyddyn ond bellach gallwch greu stori broffesiynol yn hawdd ac yn gyfleus o’ch ffôn neu dabled. Mae’r cwrs yn dangos sut i gynhyrchu fideos byr safonol ar eich dyfeisiau: yn amrywio o greu taith ar hyd llwybrau’r cof i greu cyfarwyddiadau defnyddiol.

Yn y weminar hon byddwn yn:

 • Egluro pam fod straeon digidol yn ddefnyddiol ac yn rhoi ambell ystyriaeth allweddol sut i ddechrau arni.
 • Eich tywys gam wrth gam i greu straeon digidol gan ddefnyddio Adobe Spark Video ar ddyfais Apple.
 • Eich tywys gam wrth gam i greu straeon digidol gan ddefnyddio’r ap Cyberlink PowerDirector ar ddyfais Android.

Cofrestwrch yma [agorir mewn ffenestr newydd]


Chwefror

Iechyd a Lles Digidol – 2 Chwefror | 10yb

Cyflwynir y sesiwn yn Saesneg.

Bydd y gweminar hwn yn edrych ar yr apiau a’r offer digidol amrywiol i helpu cynnal iechyd a lles. Mae’r sesiwn yn seiliedig ar 5 ffordd at lesiant y GIG, yr ydym yn eu defnyddio fel ysbrydoliaeth ar gyfer y pynciau i ymdrin â nhw. Rydym yn darparu trosolwg o opsiynau ar gyfer:

 • Cadw’n gysylltiedig a syniadau ar gyfer gweithgareddau grŵp ar-lein.
 • Bod yn egnïol a chael eich diddanu.
 • Apiau sy’n ein hysgogi i fod yn egnïol ac ystyried ein hiechyd corfforol a’n deiet.
 • Apiau sy’n canolbwyntio ar ein hiechyd meddwl a’n lles.
 • Cyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd ar-lein trwy ddefnyddio gwefannau neu wasanaethau cynghorau lleol.

Cofrestwrch yma [agorir mewn ffenestr newydd]


Diogelwch ar-lein – 9 Chwefror | 10yb

Cyflwynir y sesiwn yn Saesneg.

Bydd y gweminar hwn yn:

 • Codi ymwybyddiaeth o sgamiau ar-lein, gan gynnwys enghreifftiau o sgamiau go iawn mewn negeseuon e-bost.
 • Trafod ffyrdd i gadw’n ddiogel ar-lein, gan gynnwys awgrymiadau am ddiogelwch porwyr gwe a diogelwch cyfrineiriau.

Cofrestwrch yma [agorir mewn ffenestr newydd]


Diogelwch ar-lein – 9 Chwefror | 2yh

Cyflwynir y sesiwn hon yn Gymraeg.

Bydd y gweminar hwn yn:

 • Codi ymwybyddiaeth o sgamiau ar-lein, gan gynnwys enghreifftiau o sgamiau go iawn mewn negeseuon e-bost.
 • Trafod ffyrdd i gadw’n ddiogel ar-lein, gan gynnwys awgrymiadau am ddiogelwch porwyr gwe a diogelwch cyfrineiriau.

Cofrestwrch yma [agorir mewn ffenestr newydd]


Helpu Pobl i fynd Ar-lein – 16 Chwefror | 10yb

Cyflwynir y sesiwn yn Saesneg.

Mae nifer o aelodau’r cyhoedd yng Nghymru yn berchen ar ddyfeisiau digidol ond yn aml angen cymorth neu arweiniad i fynd ar-lein.

Yn y weminar hon byddwn yn:

 • Trafod pwysigrwydd dod i adnabod yr unigolyn yr ydych yn ei helpu er mwyn teilwra cymorth ar gyfer eu hanghenion.
 • Goresgyn rhwystrau i fynd ar-lein.
 • Canolbwyntio ar ddulliau o gefnogi rhywun o bell a rhoi cyngor tros alwadau ffôn a galwadau fideo.
 • Adolygu apiau defnyddiol o ran cyfathrebu a lleoedd i fynd i gael dysgu ymhellach.

Cofrestwrch yma [agorir mewn ffenestr newydd]


Defnyddio’r rhyngrwyd i ddysgu sgiliau Newydd – 23 Chwefror | 10yb

Cyflwynir y sesiwn yn Saesneg.

Mae’r rhyngrwyd yn rhoi’r cyfle i ni i archwilio ein diddordebau a dysgu sgiliau newydd. Yn ystod y sesiwn hyn byddwn ni yn edrych ar offer dysgu ar-lein sydd ar gael i ddysgu sgiliau newydd.

Byddwn ni yn :

 • Dangos sut i ddefnyddio Google i ddatrys problemau.
 • Edrych ar yr offer dysgu gwahanol sydd ar-lein  i ddysgu sgiliau Newydd a chael mynediad i gyrsiau.
 • Trafod y ffyrdd allwn ni ddatblygu ein hobïau neu ddiddordebau gan ddefnyddio’r rhyngrwyd.

Cofrestwrch yma [agorir mewn ffenestr newydd]


Mawrth

Dysgu Cymraeg gydag Offer Digidol – 2 Mawrth | 10yb

Cyflwynir y sesiwn yn Saesneg.

Yn y gweminar hwn, byddwn ni’n:

 • Trafod hanes y Gymraeg a sut mae wedi goroesi newidiadau diwylliannol.
 • Dangos amrywiaeth o adnoddau i chi sydd ar gael i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau Cymraeg, p’un ai a ydych chi’n ddechreuwr, yn ddysgwr canolradd neu uwch.
 • Arddangos ffyrdd i ymdrochi eich hun yn y Gymraeg pan fyddwch chi’n defnyddio’r rhyngrwyd.

Cofrestwrch yma [agorir mewn ffenestr newydd]


Gymraeg ar y We – 2 Mawrth | 2yh

Cyflwynir y sesiwn hon yn Gymraeg.

Yn y gweminar hon byddwn yn:

 • Trafod hanes y Gymraeg a sut y mae hi wedi goresgyn newidiadau diwylliannol.
 • Rhoi resymau i chi dros ddefnyddio’r rhyngrwyd yn y Gymraeg.
 • Dangos yr adnoddau sydd ar gael ichi ar gyfer adloniant, gwybodaeth a cymorth iaith.

Cofrestwrch yma [agorir mewn ffenestr newydd]


Storio Gwybodaeth ar eich Dyfais ac ar y Cwmwl – 9 Mawrth | 10yb

Cyflwynir y sesiwn yn Saesneg.

Mae’r rhan fwyaf o ffonau clyfar neu lechi yn defnyddio gwasanaethau cwmwl i storio gwybodaeth. Bydd y gweminar hwn yn:

 • Trafod defnyddio ein dyfais i greu ffeiliau, fel delweddau neu ddogfennau, a pha apiau sy’n ein helpu ni i wneud hyn.
 • Rhoi trosolwg o rannu ffeiliau a sut gall defnyddio’r Cwmwl ei gwneud hi’n haws i wneud hyn.
 • Trafod opsiynau storio data ac esbonio bod angen lle storio ar unrhyw ffeil ar eich dyfais.
 • Trafod ffyrdd i arbed cof ar eich dyfais trwy ddefnyddio opsiynau storio allanol, fel y Cwmwl.

Cofrestwrch yma [agorir mewn ffenestr newydd]


Hygyrchedd Digidol – 16 Mawrth | 10yb

Cyflwynir y sesiwn yn Saesneg.

Yn y weminar hon byddwn yn:

 • Trafod yr opsiynau hygyrchedd addas sydd ar gael yn barod ar ddyfeisiau digidol modern.
 • Adolygu apiau sy’n rhoi cymorth gweledol a chlywedol.
 • Adolygu apiau sy’n cefnogi cyfathrebu.

Cofrestwrch yma [agorir mewn ffenestr newydd]


Hygyrchedd Digidol – 16 Mawrth | 2yh

Cyflwynir y sesiwn yn Gymraeg.

Yn y weminar hon byddwn yn:

 • Trafod yr opsiynau hygyrchedd addas sydd ar gael yn barod ar ddyfeisiau digidol modern.
 • Adolygu apiau sy’n rhoi cymorth gweledol a chlywedol.
 • Adolygu apiau sy’n cefnogi cyfathrebu.

Cofrestwrch yma [agorir mewn ffenestr newydd]


Seinyddion Clyfar – 23 Mawrth | 10yb

Cyflwynir y sesiwn yn Saesneg.

Yn y weminar hon byddwn yn:

 • Trafod manteision defnyddio seinyddion clyfar a chyflwyno rhai o’r gwahanol fathau o seinyddion sydd ar gael.
 • Rhoi syniadau o ran sut i ddefnyddio’ch seinydd clyfar, gan roi enghreifftiau o orchmynion llais.
 • Arddangos pŵer seinyddion clyfar wedi’u cyfuno â dyfeisiau clyfar ar gyfer byw’n annibynnol.

Cofrestwrch yma [agorir mewn ffenestr newydd]


Apiau Synhwyraidd – 23 Mawrth | 10yb

Cyflwynir y sesiwn yn Saesneg.

Bydd Cymunedau Digidol Cymru yn adolygu adnoddau ar-lein a digidol i wella ysgogiad gwybyddol ac adnoddau i ganolbwyntio ar gysgu’n well ac ymlacio. Mae’r meysydd y byddwn yn eu trafod yn cynnwys: Apiau gweledol; Apiau ar gyfer myfyrio; Apiau ar gyfer cadw’n brysur; ac apiau olrhain hwyliau.

Cofrestwrch yma [agorir mewn ffenestr newydd]


Apiau Synhwyraidd – 23 Mawrth | 2yh

Cyflwynir y sesiwn yn Gymraeg.

Bydd Cymunedau Digidol Cymru yn adolygu adnoddau ar-lein a digidol i wella ysgogiad gwybyddol ac adnoddau i ganolbwyntio ar gysgu’n well ac ymlacio. Mae’r meysydd y byddwn yn eu trafod yn cynnwys: Apiau gweledol; Apiau ar gyfer myfyrio; Apiau ar gyfer cadw’n brysur; ac apiau olrhain hwyliau.

Cofrestwrch yma [agorir mewn ffenestr newydd]