Neidiwch i’r prif gynnwys

Sesiynau sgiliau digidol am ddim

Yn Cymunedau Digidol Cymru rydym wedi bod yn gweithio’n galed i ddatblygu cyrsiau hyfforddi cynhwysiant digidol ar-lein, gan gynnwys gweminarau a sesiynau galw heibio digidol a allai fod yn hanfodol i chi a’ch defnyddwyr gwasanaeth wrth symud ymlaen.

Cysylltwch â ni am gefnogaeth
Dynes yn gwylio gweminar DCW

Gweler isod fanylion am y sesiynau ar-lein Cymraeg a Saesneg sydd gennym ar y gweill, ynghyd â’r dolenni i gofrestru eich lle arnynt.

Rydyn ni wedi ceisio gwneud y broses arwyddo mor syml â phosib ond os ydych chi’n cael unrhyw broblemau wrth gofrestru, cysylltwch â DCWtraining@cwmpas.coop

Medi

Dysgu Cymraeg gyda Offer Digidol – 18 Medi 2023 | 14:00-15:00

Rydym yn cynnal y weminar hon fel rhan o Wythnos Addysg Oedolion 2023.

Cyflwynir y sesiwn hon yn Saesneg yn unig. Fe’i cynlluniwyd i ddarparu adnoddau lefel mynediad i ddysgwyr Cymraeg.

Yn y sesiwn hwn, byddwn ni’n:

  • Trafod hanes y Gymraeg a sut mae wedi goroesi newidiadau diwylliannol.
  • Dangos amrywiaeth o adnoddau i chi sydd ar gael i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau Cymraeg, p’un ai a ydych chi’n ddechreuwr, yn ddysgwr canolradd neu uwch.
  • Arddangos ffyrdd i ymdrochi eich hun yn y Gymraeg pan fyddwch chi’n defnyddio’r rhyngrwyd.

Cofrestrwch ar gyfer sesiwn Dysgu Cymraeg gyda Offer Digidol yn Saesneg yma [agorir mewn tab newydd].


Pencampwyr Digidol Sesiwn 1: Cyflwyniad i fod yn Bencampwyr Digidol – 22 Medi 2023 | 10:00-11:30

Rydym yn cynnal y weminar hon fel rhan o Wythnos Addysg Oedolion 2023.

Cyflwynir y sesiwn hon yn Saesneg yn unig.  Bydd y sesiwn hon yn pwysleisio pwysigrwydd cynhwysiant digidol ac yn amlinellu rôl Pencampwyr Digidol o fewn yr agenda cynhwysiant.

Byddwn yn:

  • Cyflwyno’r agenda cynhwysiant digidol.
  • Rhoi trosolwg o’r sgiliau digidol hanfodol.
  • Trafod beth mae bod yn Pencampwyr Digidol yn ei olygu, gan gynnwys sgiliau personol a fydd yn cael eu datblygu fel hyrwyddwr.

Cofrestrwch ar gyfer sesiwn Pencampwyr Digidol yn Saesneg yma [agorir mewn tab newydd].


Hydref

Helpu pobl i fynd ar-lein – 16 Hydref 2023 | 14:00-15:30

Rydym yn cynnal y weminar hon fel rhan o Wythnos Mynd Ar-lein 2023.

Cyflwynir y sesiwn hon yn yn Gymraeg gyda dehonglydd Saesneg.

Yn Cymunedau Digidol Cymru, rydym yn cynnig cymorth a hyfforddiant i unigolion sy’n dymuno cefnogi’r bobl fwyaf agored i niwed mewn cymdeithas i wneud tasgau ar-lein syml. Mae hyn yn gallu gwneud byd o wahaniaeth ac ysgafnhau eu diwrnod. Mae nifer o aelodau o’r cyhoedd yng Nghymru sy’n berchen ar ddyfeisiau digidol ond sydd angen cymorth neu arweiniad ar sut i wneud y gorau o fod ar-lein. Rydym ni yn Cymunedau Digidol Cymru yn cynnig hyfforddiant i’r rhai a allai fod â diddordeb mewn cefnogi unigolion ar eu taith ddigidol a chael y gorau o fod ar-lein.

Cofrestrwch ar gyfer sesiwn Helpu pobl i fynd ar-lein yn Gymraeg yma [agorir mewn tab newydd].


Deall a diogelu eich hun rhag camwybodaeth ar-lein gyda NewsGuard – 18 Hydref 2023 | 10:00-11:30

Wythnos Mynd Ar-lein 2023.

Bydd y weminar hon ar gael yn Saesneg gyda chyfieithydd Cymraeg. Os hoffech gael mynediad i’r weminar gan ddefnyddio cyfieithydd Cymraeg, dewiswch hynny ar ein ffurflen gofrestru os gwelwch yn dda.

Beth yw’r peryglon a sut y gallwn ni eu taclo nhw?

Mae Cymunedau Digidol Cymru’n croesawu NewsGuard i gyd-gynnal sesiwn sgiliau digidol am ddim am gamwybodaeth a dod o hyd iwybodaeth ddibynadwy ar-lein. Dewch â’ch aelodau, eich cleientiaid, ac aelodau eich cymuned efo chi i glywed gan arbenigwyr NewsGuard am sut mae camwybodaeth yn lledaenu ar-lein, a beth y gallwch chi ei wneud er mwyn amddiffyn eich hun ac eraill rhag bygythiadau ar-lein. Mi fydd pawb sy’n mynychu’n cael mynediad am ddim i estyniad porwr NewsGuard, diolch i gyllid gan Adran Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon Llywodraeth y DU.

Cafodd NewsGuard ei greu gan dîm o newyddiadurwyr sy’n asesu hygrededd a thryloywder gwefannau newyddion a gwybodaeth, ac mae’n cael ei ddefnyddio gan y DCMS ac Ofcom.

Cofrestrwch ar gyfer sesiwn diogelu eich hun rhag camwybodaeth ar-lein yn Saesneg yma [agorir mewn tab newydd]


Gweithgareddau Digidol Ysbrydoledig – 19 Hydref 2023 | 10:00-11:30

Wythnos Mynd Ar-lein 2023.

Bydd y weminar hon ar gael yn Saesneg gyda chyfieithydd Cymraeg. Os hoffech gael mynediad i’r weminar gan ddefnyddio cyfieithydd Cymraeg, dewiswch hynny ar ein ffurflen gofrestru os gwelwch yn dda.

Bydd y sesiwn hon yn eich cyflwyno i adnoddau y gallwch eu defnyddio i ymgysylltu â phobl â thechnoleg ddigidol. Bydd y sesiwn yn rhoi ysbrydoliaeth a syniadau i chi o sut i gynnal gweithgareddau digidol i wella iechyd a lles y bobl rydych chi’n eu cefnogi. Bydd y pynciau a drafodir yn cynnwys, hel atgofion, defnyddio YouTube, cerddoriaeth, darllen ar-lein, gemau/posau, apiau creadigol, Google Maps/Google Earth yn edrych ar ble cawsoch eich geni neu eich magu a llawer mwy

Cofrestrwch ar gyfer sesiwn Gweithgareddau Digidol Ysbrydoledig yn Saesneg yma [agorir mewn tab newydd].