Neidiwch i’r prif gynnwys

Cefndir Cymunedau Digidol Cymru

Nod Cymunedau Digidol Cymru: Hyder Digidol, Iechyd a Llesiant yw lleihau achosion o allgau digidol yn ein gwlad. Hoffem weld Cymru yn wlad lle mae gan bawb y cymhelliant, y sgiliau a’r cyfle i ddefnyddio technoleg ddigidol yn hyderus.

Pwy sy’n cyflawni’r rhaglen Cymunedau Digidol Cymru

Mae rhaglen Cymunedau Digidol Cymru wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru, ac yn cael ei chyflawni gan Ganolfan Cydweithredol Cymru mewn partneriaeth â’r Good Things Foundation a Phrifysgol Abertawe. Dechreuodd y rhaglen yn 2019 a bydd yn para am dair blynedd.


Canolfan Cydweithredol Cymru

Mae staff Cymunedau Digidol Cymru sy’n gweithio yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru, yn rhoi cymorth wedi’i deilwra i sefydliadau er mwyn eu helpu i sefyldu cynhwysiant digidol yn eu strategaethau a’u harferion gwaith. Mae’r tîm hefyd yn cydlynu ystod o fentrau gwirfoddoli er mwyn cynyddu sgiliau gwirfoddoli cynhwysiant digidol ledled Cymru.

Mae’r Ganolfan wedi darparu rhaglenni cynhwysiant digidol yng Nghymru ers 2005 (Cymunedau@EiGilydd a Cymunedau 2.0) gyda’r nod o ddarparu’r sgiliau a’r hyder i bobl deimlo’n fwy cynwysedig a chymryd mwy o reolaeth dros eu bywydau eu hunain.

Rydym yn gweithio law yn llaw â chymunedau ar faterion o bwys iddyn nhw. Trwy wneud hyn, hoffem newid y modd mae’r gymdeithas yn gweithio, fel nad yw pobl na chymunedau yn teimlo eu bod wedi’u gadael allan mwyach. Rydym yn canolbwyntio ein hadnoddau ar unigolion a chymunedau sydd fwyaf angen cymorth.

Good Things Foundation

Mae’r sefydliad hwn yn rheoli rhwydwaith o Ganolfannau Ar-lein y DU lle gall pobl ddefnyddio cyfrifiadur a chael cymorth i ddatblygu sgiliau digidol sylfaenol. Mae hefyd yn cyhoeddi adnoddau dysgu digidol ar blatfform Learn My Way ac yn arwain ymgyrch genedlaethol y DU, Get Online Week.

Prifysgol Abertawe

Prifysgol Abertawe yw ein partner ymchwil, sy’n rhannu’r hyn a ddysgwyd ac ysgogi trafodaethau ar bolisïau yn y maes. Rydym yn gweithio’n benodol gydag Ysgol Reoli ac Academi Morgan y Brifysgol, er mwyn denu cymorth ac arbenigedd meddylwyr blaenllaw ac arbenigwyr yn y maes – yn enwedig yr Athro Tom Crick MBE a’r Athro Hamish Laing.

Sut mae Cymunedau Digidol Cymru yn brwydro yn erbyn allgáu digidol?

Cyfarfod â'r bobl arloesol ac ymroddedig sy'n darparu DCW