Neidiwch i’r prif gynnwys

Cyfeillion Digidol

Cyfeillion Digidol yw pobl sy’n helpu ffrind, berthynas neu gymydog i fynd ar-lein

Mae’r cynllun yn dibynnu ar ewyllys da a sgiliau pobl sy’n hapus yn defnyddio’r rhyngrwyd, ac yn eu hannog i gyfeillio gyda rhywun sydd ddim mor hyderus am y rhyngrwyd.

Wrth i fwy a mwy o wasanaethau droi’n ddigidol ledled Cymru, mae yna berygl y gallai’r rheini fyddai’n elwa fwyaf ar y chwyldro iechyd digidol gael eu gadael ar ôl.

Yng Nghymru, nid yw 60% o bobl dros 75 oed yn defnyddio’r rhyngrwyd yn rheolaidd. Dim ond 49% o bensiynwyr sy’n byw ar eu pen eu hunain sydd â chysylltiad â’r rhyngrwyd. Yn aml, mae hyn yn ei gwneud hi’n anodd iddynt gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu, gan wneud iddynt deimlo’n unig ac ar wahân. Wrth i fwy a mwy o wasanaethau symud ar-lein, gallent ei chael hi’n anoddach dod o hyd i wybodaeth neu gael gafael ar wasanaethau.

Gallai bod ar-lein agor y drws i bob math o bethau i lonni bywydau pobl hefyd – newyddion, llyfrau, cylchgronau, ryseitiau, hanes lleol, diddordebau, cerddoriaeth, canlyniadau chwaraeon…..

Does dim rhaid i Gyfaill Digidol fod yn arbenigwr technegol. Mae’n bwysicach bod yn amyneddgar, yn ofalgar ac yn wrandäwr da.

Mae’r Cynllun Cyfeillion Digidol yn cael ei redeg gan Gymunedau Digidol Cymru: Hyder Digidol, Iechyd a Llesiant sy’n gweithio ochr yn ochr â sefydliadau sy’n helpu pobl mewn oed sy’n byw’n annibynnol – cyfeillion, gofalwyr, cludiant cymunedol, pryd ar glud, i enwi dim ond rhai.

Mae’r ffordd mae’r cynllun yn gweithio yn cynnwys hyblygrwydd i weddu i amrywiaeth o amgylchiadau sy’n wynebu pobl sydd ddim ar-lein. Dyma enghraifft o un dull gweithredu posib:

  1. Mae sefydliadau sy’n cynorthwyo pobl sy’n byw gartref yn gweld pwy sydd ddim ar-lein.
  2. Bydd y sefydliad yn bwrw golwg ar rwydwaith teulu a ffrindiau agos y cwsmer i ddod o hyd i rywun a allai fod yn Gyfaill Digidol iddo.
  3. Bydd y Cyfaill yn cael canllaw hawdd ei ddilyn i’w helpu i gynorthwyo’i ffrind/perthynas, yn cynnwys cyngor ar sut mae dechrau arni a beth i’w ddisgwyl.
  4. Dros gyfnod o sawl mis, mae’r Cyfaill Digidol yn dysgu beth mae ei ffrind/perthynas eisiau defnyddio’r rhyngrwyd ar ei gyfer, ac yn ei helpu’n raddol i weld beth sydd gan y we i’w gynnig.

Os ydych chi’n gweithio i sefydliad sy’n helpu pobl hŷn yn eu cartrefi eu hunain, a’ch bod yn awyddus i ni eich helpu i gyflwyno cynllun Cyfeillion Digidol, cysylltwch â ni.

Darllenwch y daflen ffeithiau Cyfeillion Digidol

Darllenwch sut mae Cyfeillion Digidol yn Llangefni wedi helpu pobl sy’n gaeth i’r tŷ fynd ar-lein

Cysylltwch i ddarganfod mwy

Mae hwn yn brosiect Enghreifftiol Bevan, gyda chymorth Comisiwn Bevan, prif danc meddwl Cymru ar gyfer iechyd a gofal.