Neidiwch i’r prif gynnwys

Siarter Cynhwysiant Digidol

Mae’r Siarter Cynhwysiant Digidol ar gyfer sefydliadau yng Nghymru sy’n hyrwyddo sgiliau digidol sylfaenol a helpu pobl i fynd ar-lein.

Arwyddwch y Siarter
DCW Digital Inclusion Charter Signatory graphic

Beth yw’r Siarter Cynhwysiant Digidol?

Mae’r Siarter yn bodoli i gefnogi a hyrwyddo sefydliadau sy’n gweithio yn y sector cyhoeddus, y sector preifat neu’r trydydd sector yng Nghymru sy’n barod i hybu sgiliau digidol sylfaenol a helpu pobl i fynd ar-lein.

Mae’r Siarter yn cynnwys chwe adduned ac mae’n ffordd i sefydliadau ddangos eu hymrwymiad i helpu pobl sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol i fwynhau manteision bod ar-lein – yn enwedig pobl hŷn, pobl ag anableddau, pobl ddi-waith, tenantiaid tai cymdeithasol, teuluoedd mewn tlodi a chymunedau lleiafrifoedd ethnig.

Pan fyddwch yn llofnodi’r Siarter Cynhwysiant Digidol, gofynnwn i chi ymrwymo i’r chwe addewid allweddol – gan ganiatáu i ni weithio gyda’n gilydd mewn ysbryd o gydweithredu er mwyn hyrwyddo cynhwysiant digidol yng Nghymru.  Byddwn yn eich cefnogi i ddatblygu a chyflawni’r ymrwymiadau hynny drwy broses Achredu’r Siarter Cynhwysiant Digidol.  Dysgwch pa sefydliadau sydd wedi llofnodi’r Siarter Cynhwysiant Digidol ac wedi mynd ymlaen i ennill statws Achrediad yma.

Addunedau’r Siarter

  1. Rydym yn sicrhau bod ein holl staff a gwirfoddolwyr yn cael y cyfle i ddatblygu sgiliau digidol sylfaenol, a’u bod yn manteisio ar y cyfle hwn.
  2. Rydym yn sicrhau bod egwyddorion cynhwysiant digidol yn rhan annatod o’n gweithgareddau o ddydd i ddydd ac rydym yn cefnogi rôl offer digidol o ran rheoli iechyd a llesiant.
  3. Rydym yn annog ac yn cefnogi ein staff a’n gwirfoddolwyr i helpu pobl eraill i fynd ar-lein ac i feithrin yr hyder i ddatblygu sgiliau digidol sylfaenol, a helpu sefydliadau eraill i gofleidio offer digidol.
  4. Rydym yn ymrwymo i ddarparu cymorth ac adnoddau ar gyfer gweithgareddau a mentrau cynhwysiant digidol yng Nghymru ym mha bynnag ffyrdd y gallwn, er mwyn sicrhau y gall pob dinesydd ymgysylltu’n ddigidol (os ydynt am wneud hynny).
  5. Rydym yn rhannu arfer gorau a gweithgarwch o ran cynhwysiant digidol gyda’r rhaglen Cymunedau Digidol Cymru – Hyder Digidol, Iechyd a Llesiant fel bod ein gweithgareddau’n cael eu cydgysylltu er mwyn sicrhau’r effaith fwyaf posibl a’u mesur yn gyson.
  6. Rydym yn ceisio adeiladu partneriaethau lleol ymhlith sefydliadau sydd am rannu syniadau a chydlynu gweithgareddau gydag eraill yn eu hardal.

Gwyliwch ein fideo byr am y Siarter Cynhwysiant Digidol…

Darllenwch am rai o’n llofnodwyr Siarter

Pwy sydd wedi arwyddo'r Siarter?

Pwy sydd wedi ennill Achrediad Siarter?